Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2856. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin, stran 8072.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 7. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Podlage za odmero komunalnega prispevka so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Tolmin (v nadaljevanju: Program opremljanja), katerega je pod številko projekta 444 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi zahtevni in manj zahtevni objekti na območju Občine Tolmin, kateri se načrtujejo oziroma so zgrajeni v skladu z veljavnimi prostorskimi akti in ki se bodo prvič opremljali bodisi s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem ali z objekti ravnanja z odpadki oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
3. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Parcela objekta je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerih stoji oziroma na katerih je predviden objekt in na katerih so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
A(parcela) je površina parcele objekta.
A(tlorisna) je neto tlorisna površina objekta, določena s standardom SIST ISO 9836, katera se pridobi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Dp je delež parcele objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
Dt je delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
Cp(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Ct(ij) je obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Cp(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
Ct(ij1) je indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
KP(ij) je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
KP je celotni izračunani komunalni prispevek.
Primarno prometno omrežje so kategorizirane lokalne ceste – LC in objekti na njih.
Sekundarno prometno omrežje so ostale kategorizirane ceste in objekti na njih.
Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije – primarno kanalizacijsko omrežje so kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča, in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje industrijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi.
Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije – sekundarno kanalizacijsko omrežje je sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode, vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekt in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Primarno vodovodno omrežje po tem odloku sestavljata transportni vodovod in primarni vodovod.
Sekundarni vodovod – sekundarno vodovodno omrežje je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture.
Objekti ravnanja z odpadki so objekti, potrebni za zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov (deponija, zbirni center, ekološki otoki).
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu Programa opremljanja.
– Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Ceste – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – Pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje objektov ravnanja z odpadki je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij.
(2) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme.
5. člen
(opremljenost naselij s posamezno vrsto komunalne opreme)
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Tolmin, Poljubinj, Volče, Modrej in Most na Soči.
(2) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Kamno, Selišče, Volarje, Dolje, Zatolmin, Žabče, Tolminske Ravne, Sela nad Podmelcem, Ljubinj, Prapetno, Kozaršče, Čiginj, Sela pri Volčah, Gorenji Log, Tolminski Lom, Postaja, Idrija pri Bači, Slap ob Idrijci, Daber, Zakraj, Polje, Šentviška Gora, Prapetno Brdo, Pečine, Ponikve, Bača pri Modreju, Logaršče, Klavže, Roče, Temljine, Zadlaz - Žabče, Zadlaz - Čadrg, Podmelec, Kneža, Grahovo ob Bači, Koritnica, Grant, Rut, Znojile, Selce, Stržišče, Kal, Podbrdo in Petrovo Brdo.
(3) S prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Gorenja Trebuša, Dolenja Trebuša, Stopnik, Grudnica, Dolgi Laz, Kanalski Lom, Gorski Vrh, Bukovski Vrh, Drobočnik, Kozmerice, Modrejce, Volčanski Ruti, Gabrje, Čadrg, Kneške Ravne, Lisec, Loje, Obloke, Hudajužna, Kuk, Porezen, Trtnik in Bača pri Podbrdu.
6. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občinske uprave ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem.
– Vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem, če upravljavec omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem.
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega omrežja izda soglasje za priklop. Če upravljavec posameznega omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
– Z objekti ravnanja z odpadki so opremljeni vsi objekti na območju občine.
7. člen
(delež parcele objekta in delež neto tlorisne površine objekta)
Delež parcele objekta [Dp] in delež neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
8. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, katero določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,9;
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.
9. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme je podan v Preglednici 1.
Preglednica 1
+------------------+---------------------+----------+----------+
| Komunalna oprema | Obračunsko območje | S [€]  | OS [€] |
+------------------+---------------------+----------+----------+
|prometno omrežje |C1 – primarno    |41.449.136|10.776.775|
|         |prometno omrežje   |     |     |
|         +---------------------+----------+----------+
|         |C2 – sekundarno   |47.228.962|12.279.530|
|         |prometno omrežje   |     |     |
+------------------+---------------------+----------+----------+
|kanalizacijsko  |K1 – primarno    | 3.417.317|  991.022|
|omrežje      |kanalizacijsko    |     |     |
|         |omrežje       |     |     |
|         +---------------------+----------+----------+
|         |K2 – sekundarno   | 7.973.739| 2.312.384|
|         |kanalizacijsko    |     |     |
|         |omrežje       |     |     |
+------------------+---------------------+----------+----------+
|vodovodno omrežje |V1 – primarno    | 9.112.408| 2.278.102|
|         |vodovodno omrežje  |     |     |
|         +---------------------+----------+----------+
|         |V2 – sekundarno   |16.889.808| 4.222.452|
|         |vodovodno omrežje  |     |     |
+------------------+---------------------+----------+----------+
|objekti ravnanja |KOM – ravnanje z   | 2.892.197| 1.156.879|
|z odpadki     |odpadki       |     |     |
+------------------+---------------------+----------+----------+
10. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cpij] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ctij] se obračunajo z upoštevanjem Preglednice 2, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 4. in 6. člena tega odloka.
Preglednica 2
+--------------------+---------------------------+------+------+
| Komunalna oprema |   Obračunsko območje  | Cpij | Ctij |
|          |              |[€/m2]|[€/m2]|
+--------------------+---------------------------+------+------+
|prometno omrežje  |C1 – primarno prometno   | 2,87| 5,72|
|          |omrežje          |   |   |
|          +---------------------------+------+------+
|          |C2 – sekundarno prometno  | 3,74| 7,33|
|          |omrežje          |   |   |
+--------------------+---------------------------+------+------+
|kanalizacijsko   |K1 – primarno       | 0,73| 1,34|
|omrežje       |kanalizacijsko omrežje   |   |   |
|          +---------------------------+------+------+
|          |K2 – sekundarno      | 2,34| 4,05|
|          |kanalizacijsko omrežje   |   |   |
+--------------------+---------------------------+------+------+
|vodovodno omrežje  |V1 – primarno vodovodno  |  0,8| 1,52|
|          |omrežje          |   |   |
|          +---------------------------+------+------+
|          |V2 – sekundarno vodovodno | 1,74| 3,23|
|          |omrežje          |   |   |
+--------------------+---------------------------+------+------+
|objekti ravnanja z |KOM – ravnanje z odpadki  | 0,31| 0,61|
|odpadki       |              |   |   |
+--------------------+---------------------------+------+------+
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) · I
oziroma
Ct(ij1) = Ct(ij) · I,
kjer je
I – faktor indeksacije, kateri se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira na dan uveljavitve Programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme za primer gradnje novega objekta na novi parceli objekta in odmere komunalnega prispevka za obstoječi objekt, ki se opravi po uradni dolžnosti, se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) · Cp(ij1) · Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(ij1) · Dt)
KP = vsota KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta se pridobita iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če parcela objekta ni določena oziroma podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, se le ta določi v skladu z določili izvedbenega prostorskega akta občine.
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti, se le ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele objekta. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine objekta oziroma spremembe njegove namembnosti, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del, pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(3) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta, se poleg določil drugega odstavka tega člena na enak način upoštevajo tudi že plačane obveznosti iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(5) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi tega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške. Stroški za obstoječo komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi 1. odstavka 12. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To pomeni:
Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
oziroma
Ct(ij skupni )= Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija),
kjer so:
Cp(ij skupni)         Cp(ij), ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Ct(ij skupni)         Ct(ij), ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cp(ij obstoječi)        Cp(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi)        Ct(ij), ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija)       Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija)       Ct(ij), ki je predmet investicije.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
15. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani Upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
16. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
17. člen
(stroški priključevanja)
Če investitor objekt priključuje na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, mora poleg plačila komunalnega prispevka poravnati še stroške priključitve na ti omrežji.
V. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Ostale oprostitve plačila komunalnega prispevka s tem odlokom niso predvidene.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(povezava spremenjene zakonodaje)
(1) Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki bodo prispele na Občino Tolmin pred pričetkom uporabe tega odloka in bodo imele priloženo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katere lahko pristojni organ Občine Tolmin izda odločbo o plačilu komunalnega prispevka, bodo obravnavane na podlagi dotedanje zakonodaje.
(2) Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta se izjemoma, če podatka o površini parcele objekta ni mogoče pridobiti, le ta določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Tolmin (Uradno glasilo, št. 9/1995), Sklep o sprejemu programa opremljanja za območje južnega dela obrtne cone Na Logu v Tolminu (Primorske novice Uradne objave, št. 28/2004), Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja obrtne cone Na Logu v Tolminu (Primorske novice Uradne objave, št. 20/2001), Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni kompleks Petelinc v Tolminu (Primorske novice Uradne objave, št. 21/2001).
21. člen
(območje poslovne cone)
Na območju poslovne cone Poljubinj II, se komunalni prispevek na podlagi tega odloka prične obračunavati 1. junija 2013. Do takrat se komunalni prispevek za predmetno območje obračunava po posebnem odloku.
22. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. oktobra 2009.
Št. 354-0033/2008
Tolmin, dne 8. julija 2009
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.