Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2854. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2009, stran 8069.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07) ter 33 in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 24. redni seji dne 20. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu 1 proračuna Občine Šentrupert za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v eurih
----------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kotov/Konto/Podkonto  Proračun leta
                              2009
----------------------------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.204.614,00
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.972.589,00
 70  DAVČNI PRIHODKI               1.741.889,00
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.480.689,00
    703 Davki na premoženje            185.400,00
    704 Domači davki na blago in storitve     75.800,00
    706 Drugi davki                   0,00
 71   NEDAVČNI PRIHODKI              230.700,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     15.100,00
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.600,00
    712 Globe in druge denarne kazni          0,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in        91.000,00
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          123.000,00
 72  KAPITALSKI PRIHODKI              30.000,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0,00
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      30.000,00
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73  PREJETE DONACIJE                  0,00
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0,00
    731 Prejete donacije iz tujine           0,00
 74  TRANSFERNI PRIHODKI             1.202.025,00
    740 Transferni prihodki iz drugih      1.002.025,00
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       200.000,00
    proračuna iz sredstev proračuna Evropske
    unije
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.253.194,01
 40  TEKOČI ODHODKI               1.177.865,75
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     212.733,51
    401 Prispevki delodajalcev za socialno     31.150,00
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       858.082,24
    403 Plačila domačih obresti          41.000,00
    409 Rezerve                  34.900,00
 41  TEKOČI TRANSFERI               802.110,05
    410 Subvencije                 26.850,00
    411 Transferi posameznikom in         410.400,00
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    113.005,05
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       251.855,00
    414 Tekoči transferi v tujino            0,00
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI            2.035.806,00
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.035.806,00
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            237.412,21
    431 Investicijski transferi pravnim in    179.712,21
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim    57.700,00
    uporabnikom
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        1.048.580,01
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
----------------------------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
 C.  RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)              800.000,00
 50  ZADOLŽEVANJE                 800.000,00
    500 Domače zadolževanje            800.000,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
 55  ODPLAČILA DOLGA
    550 Odplačila domačega dolga
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –248.580,00
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        800.000,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   1.048.580,01
----------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          248.580,01
----------------------------------------------------------------
                                «
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 15. člena, in sicer se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2009 lahko dolgoročno zadolži do višine 800.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije:
– obnovo in dograditev osnovne šole dr. Pavla Lunačka Šentrupert.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2009.
Št. 410-0009/2009
Šentrupert, dne 21. julija 2009
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost