Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2852. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja Spodnja Polskava, stran 8067.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je županja sprejela
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta del območja Spodnja Polskava
1. člen
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Spodnja Polskava (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Ocena stanja:
Območje obdelave se nahaja v ureditvenem območju naselja Spodnja Polskava, ki se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06) in Odlokom o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za celotno območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00).
Lokacija predvidene zazidave »Spodnja Polskava« je opredeljena kot območje za poselitev.
Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN.
Grajena struktura je individualna stanovanjska gradnja.
OPPN predvideva znotraj meja parcelnih številk: 89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 122/1, 122/2, 122/3,122/4 in 122/5.
Razlogi za pripravo:
Razlogi za pripravo OPPN za Spodnjo Polskavo so:
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
– izgradnjo individualne stanovanjske gradnje,
– celovito ureditev dostopov, prostih površin, rekreacijskih površin in pripadajoče ulične opreme.
Pravna podlaga:
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju ZP Načrt). Občinski podrobni prostorski načrt se nanaša na površine, ki zavzemajo območje zemljiških parcel: 89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4 in 122/5 v k.o. Spodnja Polskava.
Sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Spodnjo Polskavo, bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
3. člen
Okvirno ureditveno območje OPPN
Ureditveno območje OPPN vključuje parcelne številke:
89/5, 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 122/1, 122/2, 122/3, 122/4 in 122/5, v k.o. Spodnja Polskava.
Velikost območja je približno 3763 m2.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag investitor zagotovi geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
5. člen
Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava osnutka OPPN        |30 dni od sklenitve   |
|                  |pogodbe z načrtovalcem  |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobivanje smernic za načrtovanje |30 dni          |
|in obvestilo o CPVO         |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava strokovnih podlag,     |v času pridobivanja   |
|okoljskega poročila         |smernic – 60 dni     |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava dopolnjenega OPPN     |20 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|posredovanje dopolnjenega OPPN in  |15 dni          |
|okoljskega poročila ministrstvu v  |             |
|pregled               |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna razgrnitev dopolnjenega OPPN |prične 7 dni po objavi  |
|in okoljskega poročila       |javne razgrnitve in   |
|                  |traja 30 dni       |
+------------------------------------+-------------------------+
|javna obravnava, obravnava na    |v času javne razgrnitve |
|občinskem svetu           |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|predaja pripomb in predlogov    |7 dni po zaključeni   |
|načrtovalcu             |javni razgrnitvi     |
+------------------------------------+-------------------------+
|opredelitev načrtovalca do pripomb |7 dni od predaje pripomb |
|in predlogov            |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|stališča do pripomb in predlogov  |30 dni od opredelitve  |
|                  |načrtovalca       |
+------------------------------------+-------------------------+
|izdelava predloga OPPN       |15 dni          |
+------------------------------------+-------------------------+
|pridobitev mnenj na predlog OPPN in |30 dni          |
|potrdilo o sprejemljivosti vplivov |             |
|OPPN na okolje           |             |
+------------------------------------+-------------------------+
|sprejem usklajenega predloga OPPN  |na seji občinskega sveta |
|                  |po pridobitvi mnenj   |
+------------------------------------+-------------------------+
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Kolodvorska 21a Slovenska Bistrica
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, Petrovče
– Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave OPPN
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik oziroma naročnik OPPN, Pisana beseda d.o.o., Gregorčičeva ul. 27, Maribor.
8. člen
Veljavnost in objava sklepa
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica. Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-92/2008-12-1032
Slovenska Bistrica, dne 17. julija 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.