Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2851. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica, stran 8064.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je županja Občine Slovenska Bistrica sprejela
S K L E P
o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica
1. člen
(splošno)
S tem sklepom začenja županja Občine Slovenska Bistrica pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: OPN) in določa način, postopek in roke priprave ter sprejemanja OPN, nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku ter druge vidike priprave OPN.
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Občina Slovenska Bistrica je bila ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij v letu 1994. Današnje meje obsega od leta 2006 po tem, ko se je leta 1998 iz njenega območja izločila Občina Oplotnica, leta 2006 pa še občini Makole in Poljčane.
S svojim družbenogospodarskim in naravnim potencialom ter glede na svojo velikost in lego predstavlja središče medobčinskega pomena, ki gravitira k večjemu, drugemu nacionalnemu središču regionalnega pomena – Mariboru, do določene mere pa tudi k mestu Ptuj.
Občina obsega površino 260,20 km2 in je po popisu iz leta 2002 štela 22.655 prebivalcev s povprečno starostjo 39,8 let. Občinsko središče je Slovenska Bistrica.
Občina ima 15 krajevnih skupnosti in 79 statističnih naselij, od katerih jih ima 41 v prostorskih aktih določeno strnjeno območje v smislu urbanistično opredeljenega naselja, dve od teh naselij pa sta opredeljeni kot počitniški naselji.
Gostota poselitve je 90,1 preb./km2. Največje naselje je občinsko središče, ki je štelo ob zadnjem popisu 6.591 prebivalcev. Poleg občinskega središča so po velikosti pomembna še naselja Zgornja in Spodnja Polskava, Pragersko, Gaj, Zgornja Bistrica in Visole. Kar 28 od 79 naselij v občini je štelo manj kot 100 prebivalcev.
Ob zadnjem popisu je bilo zabeleženih 7.699 gospodinjstev, s povprečno velikostjo 3,3 člana na gospodinjstvo. Evidentiranih je bilo 6.588 družin, od tega 61% družin z enim ali brez otroka.
V splošnem prebivalstvo v občini vseskozi rahlo narašča, predvsem na račun priselitev, saj je naravni prirast negativen. Razlike so med posameznimi naselji, pri čemer nekatera naselja doživljajo prebivalstveno rast, druga se praznijo. Predvsem se praznijo naselja na hribovitem Pohorju in posamezna naselja na območju Dravinjskih goric. Najgosteje je poseljen osrednji del ozemlja občine ob občinskem središču, najredkeje Pohorje in posamezni deli goric.
Za prebivalstvo občine je značilen zrel demografski režim; med 30 in 50 let starosti je približno četrtina vseh prebivalcev. Delež otrok presega delež starega prebivalstva. Izobrazbena struktura je srednja; cca 60% prebivalstva ima srednjo izobrazbo.
V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, v kateri je zaposlena večina delovno aktivnega prebivalstva. Pomembne panoge so še kmetijstvo in gozdarstvo. Zaradi izredno velikega števila in obsega naravnih znamenitosti in drugih naravnih vrednot ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov oziroma kulturne dediščine so ustvarjeni tudi pogoji, ki omogočajo kvaliteten razmah turističnih dejavnosti.
Ob zadnjem popisu je bilo med aktivnim prebivalstvom v občini 83,9% delovno aktivnih, 16,1% pa jih je bilo brezposelnih; stopnja je višja od slovenskega povprečja. Občinsko središče nudi delovna mesta 37% vseh delovno aktivnih. 24,7% delovno aktivnih se vozi na delo v Maribor in druge občine.
Leta 2002 je imela občina 8.727 stanovanj. Največ jih je bilo zgrajenih med leti 1971 in 1990. Prevladujoča oblika je individualna enostanovanjska stavba. Velikostna struktura stanovanj kaže, da ima občinsko prebivalstvo v povprečju dober bivanjski standard. Povprečna velikost stanovanja je 71,8 m2.
Razlogi za pripravo OPN so:
– vsebinski;
– formalno-pravni oziroma zakonski.
Vsebinski razlogi izhajajo iz potreb občine po preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja za posamezna področja, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti za območje občine. Potrebe in nove razmere zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– omrežjem naselij in poselitvenim vzorcem;
– občinskim središčem – območjem naselja Slovenska Bistrica;
– območji drugih naselij v občini;
– opredelitvijo območij razpršene poselitve ter opredelitvijo območij sanacije razpršene gradnje vključno z opredelitvijo do pobud za določitev novih stavbnih zemljišč za različne namene v odprtem prostoru občine in ob območjih naselij;
– opredelitvijo območij za različne druge namene v odprtem prostoru (šport, turizem, rekreacija, sanacija območij izrabe naravnih virov, območja za okoljsko infrastrukturo idr.);
– odnosom do kvalitetnih prvin krajine;
– odnosom do varovanja območij kulturne dediščine in kulturnih spomenikov ter območij naravnih vrednot in naravnih znamenitosti;
– zasnovo infrastrukturnih omrežij in povezav ter komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
– drugimi dejavnostmi in prostorskimi strukturami, ki so že oziroma še bodo prisotne v občinskem prostoru.
Poleg vsebinskih razlogov, ki terjajo pripravo novim občinskim potrebam prilagojenega prostorskega akta, je razlog za njegovo pripravo tudi formalno – pravne narave. Gre za novi zakon za področje prostorskega načrtovanja, ki med drugim določa tudi rok, do katerega bi naj občine sprejele OPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPN se upoštevajo relevantne vsebine veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Slovenska Bistrica, kolikor so:
– vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine;
– skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi akti;
– skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Za OPN se pripravijo strokovne podlage za poselitev v občini, v katerih se podrobneje prouči in pripravi z ZPNačrt usklajeni predlog poselitvenega sistema v občini ter podrobnejše usmeritve, predlogi in izvedbeni pogoji za razvoj in urejanje posameznih sestavin poselitvenega sistema (območja naselij z njihovo funkcijo in povezavami v sistem, območja razpršene poselitve z usmeritvami za razvoj in urejanje, območja razpršene gradnje z usmeritvami za sanacijo in podrobno urejanje, druge vsebine sistema poselitve in njegovih posameznih sestavin).
Obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN za naselja, ki so opredeljena kot razvojna središča, je urbanistični načrt. V občini bo izdelan za:
– občinsko središče – naselje Slovenska Bistrica,
– naselje Pragersko;
– naselje Zg. Polskava.
V odvisnosti od ugotovitev in zaključkov strokovnih podlag za poselitev bo urbanistični načrt izdelan tudi za naselja druga naselja z razvojnim potencialom oziroma za naselja, ki so s posameznim razvojnim središčem funkcionalno povezana.
V posameznem urbanističnem načrtu bo opredeljen koncept razvoja naselja na podlagi izhodišč in ciljev prostorskega razvoja občine in naselja samega. Na strateški ravni (v konceptualnem delu) bodo proučena vprašanja in opredeljeni koncepti nadaljnjega razvoja naselja, razvoja dejavnosti v prostoru, razvoja zelenih, prostih in odprtih površin, razvoja posameznih vrst infrastrukture vključno z energetskim konceptom, koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja idr. V podrobnejšem delu (na izvedbeni ravni) bodo analizirana in predlagana zlasti območja celovite prenove, notranjega razvoja in širitve naselja. Za posamezne enote urejanja prostora bodo predlagana območja podrobnejše namenske rabe prostora ter urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja, oblikovan pa bo tudi predlog prostorskih izvedbenih pogojev in predlog območij, za katera je treba pripraviti občinski podrobni prostorski načrt.
Urbanistični načrt za posamezno naselje bo pripravljen v skladu s predpisi, ki urejajo pomen, podrobno vsebino in obliko ter način priprave urbanističnega načrta.
Po potrebi bodo pripravljene tudi druge strokovne podlage, če bo taka obveza izhajala:
– iz vsebinskih potreb pri reševanju prostorskih razvojnih vprašanj občine v teku priprave OPN;
– iz priprave rešitev na podlagi zahtev pravilnika, s katerim je minister predpisal vsebino, obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij;
– smernic nosilcev urejanja prostora.
4. člen
(vsebina in oblika OPN)
OPN se pripravi kot enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni del.
OPN se izdela v digitalni in analogni obliki ter vsebuje:
– tekstualni del (besedilo oziroma odlok z ustrezno obrazložitvijo);
– grafični del;
– priloge OPN.
OPN obsega naslednje vsebinske sklope:
a) Strateški del:
– izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
– območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
– območja razpršene poselitve;
– koncept opredeljevanja in zasnovo enot urejanja prostora.
b) Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa:
– območja namenske rabe prostora;
– prostorske izvedbene pogoje;
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN bo za občinsko središče in za druga naselja, ki bodo v poselitvenem sistemu opredeljena kot razvojna središča in bo zanje izdela urbanistični načrt, določena na podlagi urbanističnega načrta.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Ministrstvo za okolje in prostor pridobi smernice za načrtovane prostorske ureditve na podlagi osnutka OPN ter mnenja na predlog OPN od naslednjih nosilcev urejanja prostora po področjih:
– Ministrstvo za okolje in prostor za področja: poselitev; okolje; čiščenje odpadnih voda, raba in upravljanje z vodami; ohranjanje narave;
– Zavod RS za varstvo narave in Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor za področje: ohranjanje narave;
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami za področje: upravljanje z vodami;
– Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo za področje: meteorologija;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področja: kmetijstvo; gozdarstvo; lovstvo; ribištvo;
– Zavod za ribištvo Slovenije za področje: ribištvo;
– Zavod za gozdove Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor za področje: gozdarstvo;
– Ministrstvo za kulturo za področji: kultura; varstvo kulturne dediščine;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor za področje: varstvo kulturne dediščine;
– Ministrstvo za promet za področja: državne ceste; železnice; letalstvo; pomorstvo;
– Direkcija RS za ceste za področje: državne ceste;
– Direkcija RS za avtoceste – DARS d.d. za področje: avtoceste;
– Slovenske železnice d.d. za področje: železnice;
– Uprava za pomorstvo za področje: plovba po celinskih vodah;
– Ministrstvo za obrambo za področji: obramba; zaščita in reševanje;
– Ministrstvo za gospodarstvo za področja: mineralne surovine; energetika; blagovne rezerve; telekomunikacije;
– ELES Elektro Slovenija d.o.o. za področje: elektro omrežje;
– Geoplin plinovodi d.o.o. za področje: plinovodno omrežje;
– Petrol plin d.o.o., Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana;
– Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 Petrovče;
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor za področje: oskrba z električno energijo;
– Telekom Slovenije, Titova cesta 38, Maribor za področje: telekomunikacijsko omrežje;
– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana;
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica za področja: oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki;
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica za področja: lokalne ceste; druga občinska gospodarska javna infrastruktura.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je potrebno smernice oziroma mnenja pridobiti še od drugih nosilcev urejanja prostora, ki v tem sklepu niso izrecno navedeni, se tangirane nosilce urejanja prostora ali druge udeležence ustrezno vključi v postopek priprave OPN.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku pridobivanja smernic sporoči tudi, ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja oziroma presojo sprejemljivosti vplivov plana na naravo na podlagi zakona, ki ureja ohranjanje narave.
7. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
OPN se pripravi in sprejme po postopku, določenem v ZPNačrt (46. do 52. člen) v naslednjih rokih:
+-----+---------------------------------------+----------------+
|Zap. |        Aktivnost        |  Trajanje  |
| št. |                    |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|1  |Priprava strokovnih podlag za poselitev|8 mesecev po  |
|   |in urbanističnih načrtov za posamezna |sprejemu sklepa |
|   |naselja                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|2  |Priprava osnutka OPN          |4 mesece po   |
|   |                    |strokovnih   |
|   |                    |podlagah    |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|3  |Pridobitev smernic nosilcev urejanja  |1 mesec po   |
|   |prostora in odločbe, ali je potrebno za|prejemu vloge  |
|   |OPN izvesti postopek celovite presoje |        |
|   |vplivov na okolje – izvede MOP     |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|4  |Priprava dopolnjenega osnutka OPN   |4 mesece po   |
|   |                    |prejemu smernic |
|   |                    |NUP       |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|5  |Priprava okoljskega poročila, v kolikor|sočasno s    |
|   |bo potrebno izvesti postopek celovite |pripravo dop.  |
|   |presoje vplivov na okolje       |osnutka OPN   |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|6  |Pridobitev obvestila MOP o ustreznosti |45 dni     |
|   |okoljskega poročila ter o       |        |
|   |sprejemljivosti vplivov izvedbe plana |        |
|   |na okolje (po 42. členu ZVO-1B)    |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|7  |Obravnava dopolnjenega osnutka OPN na |2 meseca po   |
|   |občinskem svetu, po potrebi dopolnitve |izdelavi    |
|   |gradiva pred javno razgrnitvijo    |okoljskega   |
|   |                    |poročila    |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|8  |Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka |1 mesec     |
|   |OPN in okoljskega poročila, javna   |        |
|   |obravnava               |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|9  |Ureditev in proučitev pripomb in    |3 mesece po   |
|   |predlogov javnosti na dopolnjeni    |zaključ. javne |
|   |osnutek OPN              |razgrnitve   |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|10  |potrditev stališč do pripomb in    |2 meseca    |
|   |predlogov, pisna seznanitev      |        |
|   |predlagateljev s stališči       |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|11  |priprava predloga OPN         |2 meseca po   |
|   |                    |sprejemu    |
|   |                    |stališč     |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|12  |Pridobitev mnenj nosilcev urejanja   |21 dni oziroma |
|   |prostora – izvede MOP         |največ     |
|   |                    |1 mesec     |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|13  |Pridobitev odločbe o sprejemljivosti  |30 dni     |
|   |vplivov izvedbe OPN na okolje –    |        |
|   |zaključek postopka CPVO (po 46. členu |        |
|   |ZVO-1B)                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|14  |Potrditev predloga OPN – sklep ministra|75 dni od    |
|   |na podlagi 5. odst. 51. člena ZPNačrt |prejema     |
|   |                    |predloga OPN  |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|15  |Sprejem OPN na občinskem svetu občine |1 mesec po   |
|   |Slovenska Bistrica           |prejemu sklepa |
|   |                    |ministra    |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|16  |Objava sprejetega OPN v uradnem glasilu|15 dni po    |
|   |občine                 |sprejemu OPN na |
|   |                    |občin. svetu  |
+-----+---------------------------------------+----------------+
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Slovenska Bistrica iz proračunov za leta 2009, 2010 in 2011.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani občine http://www. slovenska-bistrica.si ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Občina Slovenska Bistrica pošlje sklep Ministrstvu RS za okolje in prostor ter sosednjim občinam Ruše, Lovrenc na Pohorju, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica in Zreče.
Št. 350-1/2009-1-1032
Slovenska Bistrica, dne 16. julija 2009
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.