Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2850. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009, stran 8063.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 26. seji dne 1. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v €
----------------------------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
  Skupina/Podskupina kontov
----------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       12.296.289
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)              9.155.978
 70 DAVČNI PRIHODKI                  7.852.984
  700 Davki na dohodek in dobiček          5.781.188
  703 Davki na premoženje              1.407.915
  704 Domači davki na blago in storitve        663.881
 71 NEDAVČNI PRIHODKI                 1.302.994
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od        534.283
  premoženja
  711 Takse in pristojbine               14.797
  712 Denarne kazni                   1.032
  714 Drugi nedavčni prihodki             752.882
 72 KAPITALSKI PRIHODKI                1.297.073
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      684.000
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in         613.073
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 73 DONACIJE                       28.685
  730 Prejete donacije iz domačih virov        28.685
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                1.814.553
  740 Transferni prihodki iz drugih          402.513
  javnofinančnih institucij
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz  1.412.040
  sredstev proračuna Evropske unije
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         14.371.067
 40 TEKOČI ODHODKI                  3.127.579
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        617.315
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost    99.946
  402 Izdatki za blago in storitve         2.308.429
  403 Plačila domačih obresti             54.929
  409 Rezerve                     46.960
 41 TEKOČI TRANSFERI                 4.132.497
  410 Subvencije                    79.665
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   1.915.420
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in     638.007
  ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi         1.499.405
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI               6.146.967
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      6.146.967
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI               964.024
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim   491.643
  osebam, ki niso prorač. uporabniki
  432 Investicijski transferi proračunskim      472.381
  uporabnikom
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI –2.074.778
  PRIMANJKLJAJ)
----------------------------------------------------------------
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
  Skupina/Podskupina kontov
----------------------------------------------------------------
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
  KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA         0
  KAPITALSKIH DELEŽEV
  750 Prejeta vračila danih posojil             0
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH         0
  DELEŽEV (440+441+442)
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE       0
  KAPITALSKIH DELEŽEV
----------------------------------------------------------------
 C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
  Skupina/Podskupina kontov
----------------------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.850.000
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             172.730
  IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.677.270
  X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       –397.508
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
----------------------------------------------------------------
                                «
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 1.850.000 € za naslednje namene:
– Poslovna cona Ravne – III. faza v višini 1.047.710 €
– Mrežni podjetniški inkubator Koroške I. faza v višini 200.000 €
– Obnovitvena dela v mestnem jedru Ravne v višini 50.000 €
– Športno, rekreacijsko, turistični park Ravne v višini 80.000 €
– Kulturni center Ravne v višini 130.000 €
– Ureditev prometa v Dobji vasi 55.000 €
– Poslovna cona Ravne – II. faza v višini 80.000 €
– Pešpot Ravne – Kotlje v višini 55.000 €
– Ureditev pešpoti v trgu: Kulturni dom – Javornik v višini 30.000 €
– Ureditev cest na Čečovju (Čečovje 27-32) v višini 60.000 €
– Rekonstrukcija javnih površin na območju občine v višini 62.290 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0166/2009
Ravne na Koroškem, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.