Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2846. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci«, stran 8053.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Poganci«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poganci« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu;
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo;
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Novo mesto in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo; investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu, kot to določa program opremljanja.
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Predvidena gradnja gospodarske javne infrastrukture se bo odvijala znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), ki obsega parcele ali dele parcel št. 456/6, 456/16, 456/17, 468/1, 474/2, 514/11, 514/12, 515/4, 515/5, 519/1, 541/2, 543/1, 543/2, 543/3*, 543/4*, 543/5*, 543/6*, 543/7*, 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, 543/12*, 543/13*, 543/14*, 543/15*, 543/16*, 543/17*, 544/4, 546/1, 546/2, 588/5, 1211, 1221/3, 1128/2, 1161/3 in 1148/3, vse k.o. Gotna vas.
(*) Območje predvidenih novogradenj je v postopku nove parcelacije, zato se bodo parcele in njihove številke spremenile. Izhodiščna združena parcela ima številko 543/18.
Del fekalne kanalizacije, ki je fizično lociran znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci, je po namenu namenjen območju občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganški vrh (Uradni list RS, št. 97/08).
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja komunalno še ni v celoti opremljeno, vendar pa se v neposredni bližini že nahaja obstoječa prometna in komunalna infrastruktura, na katero se bo obravnavano območje navezovalo.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
V sklopu komunalnega opremljanja je predvidena naslednja gospodarska javna infrastruktura:
– cestno omrežje,
– javna razsvetljava,
– vodovodno omrežje,
– fekalna in meteorna kanalizacija in
– ureditev javnih površin.
Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Prometna in komunalno-energetska infrastruktura za OPPN Poganci«, št. projekta P-24/2008 iz avgusta 2008, izdelovalca GPI, d.o.o., Novo mesto.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Opredeljena so tri obračunska območja:
– 1. obračunsko območje: območje predvidenih novogradenj, za izgradnjo predvidenega kanalizacijskega, cestnega in vodovodnega omrežja, javne razsvetljave ter ureditve javnih površin, ki so po namenu namenjeni samo novopredvidenim objektom v tem območju.
– 2. obračunsko območje: celotno območje OPPN Poganci (novopredvideni objekti in obstoječi objekt), na katero se delijo stroški izgradnje fekalnega kanala 1.1, pločnika, kolesarske steze in avtobusnega postajališča ob glavni cesti ter javne razsvetljave ob glavni in dovozni cesti. Območje zajema tisto infrastrukturo, s katero se bo poleg novogradenj na novo opremljal tudi obstoječi objekt in ki do sedaj temu objektu ni bila na voljo.
– 3. obračunsko območje: območje OPPN Poganški vrh, na katero se deli strošek kanala 4 fekalne kanalizacije, ki je kljub fizični lociranosti na območju OPPN Poganci po namenu v celoti namenjen samo območju OPPN Poganški vrh.
Obračunska območja so prikazana na grafiki, ki je priloga programa opremljanja.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje opremljanja, znašajo 1.536.437,14 EUR po cenah januar 2009 in obsegajo vse z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) priznane skupne stroške komunalnega opremljanja območja. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za del stroškov tistega dela infrastrukture, ki ima širše vplivno območje in katere strošek izgradnje bo delno nosila Mestna občina Novo mesto (ureditev dela kolesarske steze ob glavni cesti). Obračunski stroški nove komunalne opreme znašajo 1.530.115,26 EUR.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo
+--------------------------------------------------------------+
|     Postavka      Skupni stroški   Obračunski  |
|                 v EUR     stroški v EUR |
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|Obračunsko območje I.      1.379.443,30   1.379.443,30|
|– kanalizacija          324.388,24    324.388,24|
|– cestno omrežje         882.670,79    882.670,79|
|– vodovod             124.352,80    124.352,80|
|– javna razsvetljava        13.073,84     13.073,84|
|– javne površine          34.957,63     34.957,63|
|Obračunsko območje II.      139.178,79    132.856,94|
|– fekalni kanal 1.1        37.684,68     37.497,44|
|– pločnik, del kolesarske     61.155,79     55.237,70|
|steze in postajališče                     |
|ob glavni cesti                        |
|– javna razsvetljava ob      40.338,32     40.121,80|
|glavni in dovozni cesti                    |
|Obračunsko območje III.      17.815,04     17.815,04|
|– kanalizacija za potrebe     17.815,04     17.815,04|
|OPPN Poganški vrh                       |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj             1.536.437,13   1.530.115,28|
+--------------------------------------------------------------+
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja investitor predvidenih novogradenj na podlagi pogodbe o opremljanju, lastnik obstoječega objekta v drugem obračunskem območju v deležu, ki odpade nanj, zavezanci za plačilo komunalnega prispevka na območju OPPN Poganški vrh in Mestna občina Novo mesto iz proračuna za sofinanciranje izgradnje dela kolesarske steze ob glavni cesti.
10. člen
(Terminski plan)
Komunalno opremljanje obračunskega območja ima naslednji časovni načrt:
– izdelava projektne dokumentacije         avgust
                          2008
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic april 2009
na zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni
opremi
– pridobitev gradbenega dovoljenja         julij 2009
– začetek gradnje                 avgust
                          2009
– tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja december
                          2013
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
       posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju
A(parcela)=  površina parcele
Cp(ij) =   obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
       obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
       opreme
Dp =     delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ct(ij) =   obračunski stroški,  preračunani  na m2  neto
       tlorisne površine objekta na obračunskem območju
       za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna)= neto tlorisna površina
Dt =     delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
       komunalnega prispevka
K(dejavnost)= faktor dejavnosti
i =      posamezna vrsta komunalne opreme
j =      posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek KP se izračuna na naslednji način:
KP = vsotaKPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP  celoten izračunan komunalni prispevek
KPi  izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
   komunalne infrastrukture.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3 : 0,7.
Faktorji dejavnosti so sledeči:
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in večstanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.
Za vse obstoječe objekte znotraj območja opremljanja velja, da so opremljeni s cestnim omrežjem. Pri obstoječih objektih, za katere se ugotovi, da so opremljeni tudi z vodovodnim omrežjem, se upošteva tudi le-to.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskih območjih, znašajo:
Tabela: preračun stroškov na enoto mere za investicije v načrtovano komunalno infrastrukturo po posameznih postavkah
+--------------------------------------------------------------+
|         Postavka          Cp(ij)  Ct(ij) |
|                       (EUR/m2) (EUR/m2)|
+--------------------------------------------------------------+
|Obračunsko območje I.                     |
|– kanalizacija                 9,007  12,556|
|– cestno omrežje                24,508  34,165|
|– vodovod                    3,453  4,813|
|– javna razsvetljava              0,363  0,506|
|– javne površine                0,971  1,353|
|Obračunsko območje II.                    |
|– fekalni kanal 1.1.              0,920  1,323|
|– pločnik, del kolesarske steze in       1,355  1,949|
|avtobusno postajališče ob glavni cesti            |
|– javna razsvetljava ob glavni in dovozni    0,984  1,416|
|cesti                             |
|Obračunsko območje III.                    |
|– kanalizacija za potrebe OPPN Poganški vrh   1,979  3,959|
+--------------------------------------------------------------+
Obračunski stroški na enoto mere za investicije v obstoječo komunalno opremo izhajajo iz Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08) in revalorizirani na vrednosti v januarju 2009 znašajo:
Tabela: preračun stroškov na enoto mere za investicije v obstoječo komunalno infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|  Komunalna oprema   Obračunsko območje  Cp(ij)  Ct(ij) |
|                       (EUR/m2) (EUR/m2)|
+--------------------------------------------------------------+
|1. Ceste        C1 – primarno      8,744  16,560|
|            območje                |
|2. Ceste        C2 – sekundarno     13,828  22,994|
|            omrežje                |
|3. Kanalizacija    K1 – primarno      1,972  3,396|
|            omrežje                |
|4. Vodovod       V1 – primarno      0,580  1,076|
|            omrežje                |
|5. Objekti ravn. z   KOM – ravnanje z     0,485  0,928|
|odpad.         odpadki                |
|6. Javne površine   JP – javne površine   0,243  0,401|
+--------------------------------------------------------------+
Že obstoječemu objektu v II. obračunskem območju se od obstoječe komunalne infrastrukture obračuna samo primarno kanalizacijsko omrežje, medtem ko se za predvidene novogradnje obračuna vsa obstoječa komunalna infrastruktura, navedena v tabeli. V kolikor bi pri obstoječemu objektu v II. obračunskem območju kdaj prišlo do sprememb neto tlorisne površine objekta (prizidava, nadzidava …) na način, ki bi pomenil, da je investitor spremenjenega dela objekta postal zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, pa se pri odmeri upošteva vsa infrastruktura, s katero je parcela opremljena (vsa nova infrastruktura znotraj območja OPPN Poganci razen kanalizacije za potrebe OPPN Poganški vrh in vsa obstoječa infrastruktura).
Določila tega odloka se v III. obračunskem območju (območje OPPN Poganški vrh) uporabljajo samo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijo za potrebe OPPN Poganški vrh, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja (vključno z odmero za primarno kanalizacijsko omrežje) odmerja po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za novo in obstoječo komunalno opremo so upoštevani na datum januar 2009.
14. člen
(Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja na podlagi pogodbe o opremljanju)
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju lahko občina in investitor dogovorita, da investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka v določenem roku po programu opremljanja zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. V tem primeru se investitorju odmeri samo komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo.
V pogodbi se podrobno opredelijo obveznosti, kot jih določajo predpisi o urejanju prostora ter tudi način poračunavanja vložka investitorja za tisti del infrastrukture, ki ima širše vplivno območje in ni v celoti namenjena samo funkcioniranju objektov znotraj območja opremljanja.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-19/2009
Novo mesto, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost