Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2845. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik«, stran 8051.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Podbreznik«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Podbreznik« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu;
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo;
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Novo mesto in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo.
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja in obsega območje, ki se nahaja ob cesti Novo mesto – Češča vas. Zemljišče je bilo pred začetkom del opredeljeno kot nepozidana gozdna površina, danes pa je zemljišče predvidene pozidave v večji meri že očiščeno, nekateri z zazidalnim načrtom predvideni objekti pa tudi že postavljeni.
Območje obsega parcele ali dele parcel št: 1034, 421/5, 421/6, 1024/5, 1024/4, 421/4, 421/7, 1024/6, 420/5, 420/4 v k.o. Bršljin in 2095/10, 2095/11, 2095/12, 2095/14, 2075/73, 2075/72, 2075/76, 2075/74, 2095/18, 2094/7, 2094/14, 2094/8, 2094/20, 2094/15, 2094/10, 2094/9, 2094/6, 2094/16, 2095/5, 2095/6, 2095/7, 2098/4, 2098/3, 2095/8, 2095/9, 2094/18, 2094/19, 2094/13, 2094/12, 2094/11, 2075/93, 2095/17, 2095/13, 2075/37, 2075/34, 2075/33, 2075/75, 2075/32, 2075/30, 2075/31, 2075/77, 2075/38, 2075/39, 2075/40, 2075/22, 2072/1, 2070, 2223/3, 2066/3, 2064/1, 2064/2, 2073/3, 2073/1, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2074/4, 2074/5, 2074/6, 2074/7, 2075/1, 2079/1, 2080/7, 2080/1, 2080/3, 2080/5, 2075/16, 2075/17, 2075/84, 2075/83, 2075/14, 2075/85, 2075/12, 2075/86, 2075/10, 2075/87, 2075/8, 2075/88, 2075/6, 2075/89, 2075/4, 2075/82, 2223/1, 2081/1, 2084/1, 2083/5, 2075/81, 2075/80, 2086/3, 2075/79, 2087/9, 2087/1, 2075/78, 2090/1, 2091/1, 2075/5, 2075/42, 2075/69, 2075/50, 2075/49, 2075/48, 2075/47, 2075/46, 2075/45, 2075/44, 2075/43, 2075/68, 2075/70, 2075/58, 2075/57, 2075/56, 2075/55, 2075/54, 2075/53, 2075/52, 2075/51, 2075/67, 2075/71, 2075/66, 2075/65, 2075/64, 2075/63, 2075/62, 2075/61, 2075/60, 2075/59, 2075/13, 2075/23, 2075/15, 2075/18, 2075/19, 2095/19, 2075/20, 2075/35, 2075/36, 2075/25, 2075/26, 2075/27, 2075/28, 2075/29, 2095/15 in 2095/16 v k.o. Gornja Straža.
Na območju opremljanja je bila že večkrat izvedena parcelacija in bo potrebna tudi še v bodoče, zato lahko dejanske parcelne številke odstopajo od tu navedenih. V primeru nesporazuma merodajno opredelitev obračunskega območja predstavlja grafična priloga k programu opremljanja.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Pred začetkom izvajanja predvidenih prostorskih ureditev je bilo območje komunalno v celoti neopremljeno, razen skrajnega zahodnega roba območja, ki je obsegal del obstoječe lokalne ceste LC 295050 Cegelnica – Češča vas – Zalog – Straža, na katero se območje opremljanja tudi navezuje. Obstoječi vodovodni oziroma kanalizacijski omrežji, na kateri se območje opremljanja navezuje se nahajata zunaj območja opremljanja. V bližini ni javne razsvetljave, ki bi jo lahko vsebinsko povezali z območjem opremljanja.
Infrastrukturo, ki je že bila zgrajena v zadnjih letih z namenom zagotovitve komunalnega standarda in posledično normalnega funkcioniranja novih objektov v območju opremljanja, obravnavamo kot novo komunalno opremo.
6. člen
(Nova komunalna oprema)
Za prometno in komunalno ureditev območja je predvidena izgradnja naslednje nove gospodarske javne infrastrukture:
– cestno omrežje znotraj območja opremljanja,
– pločnik ob lokalni cesti za Češčo vas,
– fekalna in meteorna kanalizacija znotraj območja opremljanja,
– meteorna kanalizacija do reke Krke,
– vodovodno omrežje,
– javna razsvetljava znotraj območja opremljanja,
– javna razsvetljava ob lokalni cesti za Češčo vas in
– ureditev krajinske arhitekture.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije v novo komunalno opremo je enako za vsako vrsto komunalne opreme posebej, obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka in je razvidno iz grafične priloge programa opremljanja. Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo so določena v Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, znašajo 6.392.629,68 EUR po cenah januar 2009. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za tisti del infrastrukture, ki se vsebinsko nanaša na širše območje in ni namenjen samo območju opremljanja ter znašajo 6.321.051,79 EUR. Postavke so razdeljene na že zgrajeno in še predvideno infrastrukturo.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo komunalno opremo
+--------------------------------------------------------------+
|     Postavka     Skupni stroški v   Obračunski  |
|                 EUR     stroški v EUR  |
+--------------------------------------------------------------+
|Že zgrajeno:          4.325.918,02    4.254.340,13|
|1. Cestno omrežje       2.393.779,49    2.330.419,38|
|2. Kanalizacija        1.509.810,88    1.509.810,88|
|3. Vodovod            92.115,90     92.115,90|
|4. Javna razsvetljava      140.338,95     132.121,17|
|5. Krajinska arhitektura     124.493,59     124.493,59|
|6. Kabelska kanalizacija     65.379,20     65.379,20|
|                               |
|Še predvidena         2.066.711,66    2.066.711,66|
|infrastruktura                        |
|6. Cestno omrežje –      1.423.513,31    1.423.513,31|
|predvidena                          |
|7. Kanalizacija –        129.618,73     129.618,73|
|predvidena                          |
|8. Vodovod – predvidena     110.035,69     110.035,69|
|9. Javna razsvetljava –      9.633,94      9.633,94|
|predvidena                          |
|10. Kabelska kanalizacija     31.665,32     31.665,32|
|– predvidena                         |
|11. Krajinska arhitektura    362.244,67     362.244,67|
|– predvidena                         |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj             6.392.629,68    6.321.051,79|
+--------------------------------------------------------------+
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture je zagotavljala oziroma zagotavlja Mestna občina Novo mesto iz proračuna (delno tudi na račun plačila komunalnega prispevka zavezancev) v dogovoru z upravljalci in investitorji.
V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno še nezgrajeno komunalno opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, ki jo je zgradil. V tem primeru se finančne obremenitve investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, odštejejo od predpisanih dajatev občini. Enako velja tudi za že zgrajeno infrastrukturo s strani drugih investitorjev po sklenjenih pogodbah z Mestno občino Novo mesto.
10. člen
(Terminski plan)
Okviren terminski plan je sledeč:
– izdelava projektne dokumentacije         l. 2003 –
                           l. 2008
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic  l. 2005 –
na zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni   l. 2012
opremi
– gradnja komunalne opreme             l. 2005 –
                           l. 2013
– tehnični pregled in izdaja uporabnega       december
dovoljenja                        2013
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
       posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju
A(parcela)= površina parcele
Cp(ij) =   obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
       obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
       opreme
Dp =     delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ct(ij) =   obračunski stroški,  preračunani  na m2  neto
       tlorisne površine objekta na obračunskem območju
       za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna)= neto tlorisna površina
Dt =     delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
       komunalnega prispevka
K(dejavnost)=faktor dejavnosti
i =     posamezna vrsta komunalne opreme
j =     posamezno obračunsko območje.
Celotni komunalni prispevek KP se izračuna na naslednji način:
KP = vsotaKPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP  celoten izračunan komunalni prispevek
KPi izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
   komunalne infrastrukture.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3 : 0,7.
Faktorji dejavnosti so sledeči:
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in večstanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|        Postavka          Cp(ij)    Ct(ij) |
|                     (EUR/m2)   (EUR/m2)|
+--------------------------------------------------------------+
|Že zgrajeno:                         |
|1. Cestno omrežje               12,739  10,973|
|2. Kanalizacija                 8,253  7,109|
|3. Vodovod                   0,504  0,434|
|4. Javna razsvetljava              0,722  0,622|
|5. Krajinska arhitektura            0,681  0,586|
|6. Kabelska kanalizacija            0,357  0,308|
|                               |
|Še predvidena infrastruktura                 |
|6. Cestno omrežje – predvidena         7,781  6,703|
|7. Kanalizacija – predvidena          0,709  0,610|
|8. Vodovod – predvidena             0,601  0,518|
|9. Javna razsvetljava – predvidena       0,053  0,045|
|10. Kabelska kanalizacija –           0,173  0,149|
|predvidena                          |
|11. Krajinska arhitektura –           1,980  1,706|
|predvidena                          |
+--------------------------------------------------------------+
|Skupaj                     34,553  29,764|
+--------------------------------------------------------------+
Obračunski stroški na enoto mere za investicije v obstoječo komunalno opremo izhajajo iz Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08) in revalorizirani na vrednosti v januarju 2009 znašajo:
Tabela: preračun stroškov na enoto mere za investicije v obstoječo komunalno infrastrukturo
+--------------------------------------------------------------+
|Komunalna oprema     Obračunsko območje    Cp(i) Ct(i) |
+--------------------------------------------------------------+
|1. Ceste         C1 – primarno območje  8,744 16,560|
|2. Kanalizacija     K1 – primarno omrežje  1,972 3,396|
|3. Vodovod        V1 – primarno omrežje  0,580 1,076|
|4. Objekti ravn. z    KOM – ravnanje z     0,485 0,928|
|odpad.          odpadki               |
+--------------------------------------------------------------+
|5. Javne površine    JP – javne površine   0,243 0,401|
+--------------------------------------------------------------+
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški na enoto za vso infrastrukturo so upoštevani na datum januar 2009.
14. člen
(Plačilo komunalnega prispevka za objekte, za katere je bil komunalni prispevek že plačan)
Za tiste objekte v območju opremljanja, za katere je bilo gradbeno dovoljenje že izdano in je investitor plačal komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08) in akontacijo komunalnega prispevka po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt Podbreznik (oktober 2002) velja, da so poravnane vse obveznosti iz naslova plačil komunalnega prispevka. Enako velja tudi za objekte, za katere je bil komunalni prispevek poravnan po Programu opremljanja stavbnih zemljišč za Zazidalni načrt Podbreznik (oktober 2002) pred sprejetjem Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
V ostalih primerih pa so investitorji dolžni plačati komunalni prispevek v skladu z določili tega odloka.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-256/2009
Novo mesto, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.