Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2844. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Grčevje«, stran 8049.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Grčevje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Vodovod Grčevje« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je pravna podlaga za izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka za novo in obstoječe vodovodno omrežje v območju opremljanja.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za vodovodno omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08).
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je celotno območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja in obsega območje južnega pobočja Grčevskega hriba nad širšim območjem Otočca. Območje meji na vzhodu s področjem vodovoda Paha, ki ga pokriva VH Vrh pri Pahi, na severu z Občino Trebnje, na jugu pa meji na potok Lešnica in je hkrati opredeljeno tudi kot območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje na južnem pobočju Grčevskega hriba (obračunsko območje programa opremljanja) je trenutno brez vodovodnega sistema.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja bo zagotovljena nova vodovodna infrastruktura. Ta obsega tlačno cono I, ki sega od kote 370,00 m n.m. do kote 513,00 m n.m., tlačno cono II od kote 513,20 m n.m. do kote 590,00 m n.m., nova vodohrana Sveti Jurij in Pri Turnu, novo črpališče na Pahi ter več manjših sekundarnih cevovodov. Podrobnosti so navedene v projektu PGD »Vodovod Grčevje«, številka V-36/2004 iz januarja 2006, izdelovalca GPI, d.o.o.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije v novo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, znašajo 2.248.687 EUR po cenah marec 2008 in obsegajo stroške izdelave projektne dokumentacije in gradnje komunalne opreme. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za pridobljena nepovratna sredstva iz naslova regionalnega razvojnega programa in sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto in znašajo 184.000 EUR.
+----------+--------------------+------------------------+
| Postavka |Skupni stroški v EUR|Obračunski stroški v EUR|
+----------+--------------------+------------------------+
|1. Vodovod|   2.248.687   |     184.000    |
+----------+--------------------+------------------------+
Občina investitorjem ne bo dodatno zaračunala obračunskih stroškov za obstoječe vodovodno omrežje v občini, saj v območju opremljanja do sedaj ni bilo obstoječega vodovodnega sistema.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja je zagotavljala Mestna Občina Novo mesto v dogovoru z upravljalcem vodovodnega omrežja, pri čemer zagotavlja 1.379.940 EUR iz Regionalnega razvojnega programa (sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj), preostalih 868.747 EUR pa občina iz svojega proračuna, delno (184.000 EUR) tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev v območju opremljanja.
10. člen
(Terminski plan)
Komunalno opremljanje obračunskega območja ima naslednji časovni načrt:
– izdelava projektne dokumentacije         januar
                          2006
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih pravic najulij
zemljiških parcelah, ki bodo služile komunalni   2008
opremi
– pridobitev gradbenega dovoljenja         24. 6.
                          2008
– začetek gradnje                  6. 8.
                          2008
– tehnični pregled in izdaja uporabnega dovoljenja avgust
                          2009.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =   znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
       posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju
A(parcela)=  površina parcele
C(pij) =   obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
       obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
       opreme
Dp =     delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ct(ij) =   obračunski stroški,  preračunani  na m2  neto
       tlorisne površine objekta na obračunskem območju
       za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna)= neto tlorisna površina
Dt =     delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
       komunalnega prispevka
K(dejavnost)= faktor dejavnosti
i =      posamezna vrsta komunalne opreme
j =      posamezno obračunsko območje.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,3 : 0,7,
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
Pri določanju parcel objektov se uporablja 5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki pravi, da če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+--------------+---------------+---------------+
|Infrastruktura|Cp(ij) (EUR/m2)|Ct(ij) (EUR/m2)|
+--------------+---------------+---------------+
|Vodovod    |   5,91   |   8,86   |
+--------------+---------------+---------------+
Zaradi enake obravnave zavezancev na celotnem obračunskem območju in glede na že plačane zneske za obravnavano vodovodno omrežje preko krajevne skupnosti znaša minimalna odmera komunalnega prispevka 1.200 EUR na objekt ne glede na izračun po tem odloku.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na datum marec 2009.
14. člen
(Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
V območju opremljanja obstajajo primeri, ko so lastniki objektov preko krajevne skupnosti že prispevali denar za izgradnjo obravnavane vodovodne infrastrukture. V teh primerih se zavezancem ob predložitvi pogodbe in dokazila o plačilu znesek prizna kot plačilo komunalnega prispevka do višine vložka pod pogojem, da je krajevna skupnost zbrana sredstva vložila v izgradnjo infrastrukture iz 6. člena tega odloka. V primeru, da že vložen znesek presega obračunan komunalni prispevek, se razlike ne vrača. V primeru, da je znesek komunalnega prispevka po odločbi višji od že prispevanega denarja, mora zavezanec razliko še doplačati.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na vodovodno omrežje lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na vodovodno omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-253/2009
Novo mesto, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.