Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2836. Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Mestne občine Nova Gorica, stran 8040.

Na podlagi 40. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) in 20. člena Odloka o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica (Uradni list RS, št. 120/07) ter v skladu s Pravilnikom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 9. julija 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov, ter o tarifi na območju Mestne občine Nova Gorica
I. PREDMET PRAVILNIKA
1. člen
Ta pravilnik določa način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica ter tarifo na območju Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: javna služba) uporabnikom storitev javne službe.
2. člen
Obračun cen storitev javne službe po tem pravilniku obsega naslednje storitve:
1. Zbiranje in odvoz odpadkov od uporabnikov javne službe, ki obsega:
– zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov
– zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbirnih centrov oziroma ekoloških otokov
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov
– zbiranje in odvoz nevarnih gospodinjskih odpadkov
– zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov
– zbiranje in odvoz kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in maščob
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov
– delovanje zbirnih centrov
– nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje in odvoz odpadkov.
2. Obdelovanje mešanih komunalnih odpadkov oziroma ostankov odpadkov ter kosovnih odpadkov: prebiranje, razstavljanje, ločevanje, sortiranje, stiskanje, baliranje in podobno.
3. Odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave na deponiji v centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica.
4. Obdelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpadkov.
5. Ceno za uporabo infrastrukture.
6. Vodenje evidenc.
7. Analitične obdelave podatkov.
8. Osveščanje in obveščanje uporabnikov storitve javne službe.
II. OBRAČUNAVANJE STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI IN TARIFA
3. člen
Storitve javne službe se zaračunavajo uporabnikom na dva načina, in sicer:
1. Pogodbenim uporabnikom storitve javne službe, to je tistim uporabnikom, ki ustvarijo bistveno večjo količino odpadkov kot posamezno gospodinjstvo (v skladu s 27. in 29. členom Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov MONG) in so zato dolžni imeti lastno posodo (ali več posod) za odpadke, se zaračunavajo storitve glede na dejansko količino odpeljanih odpadkov, merjeno v kilogramih (kg).
2. Ostalim uporabnikom storitve javne službe: gospodinjstvom, lastnikom oziroma uporabnikom počitniških objektov in drugih objektov, uporabnikom poslovnih objektov in manjšim podjetjem oziroma obrtem, ki ustvarjajo manjše količine odpadkov kot pogodbeni povzročitelji in oddajajo odpadke v skupne (javne) posode za odpadke, se zaračunavajo storitve glede na pavšalno določeno količino oddanih odpadkov na mesec, in sicer:
– za gospodinjstva – pavšalno določena količina oddanih odpadkov, na osebo na mesec za območje celotne občine, merjena v kilogramih, pomnožena s številom članov v posameznem gospodinjstvu; pavšalno določeno količino na osebo na mesec ugotovi izvajalec javne službe tako, da dejansko odpeljano količino odpadkov od vseh gospodinjstev na območju občine v obdobju enega leta deli (primerja) s številom obračunanih članov gospodinjstva na območju občine in s številom 12 (število mesecev v letu); navedeni podatek o pavšalni količini se uporablja pri zaračunavanju smetarine v naslednjem letu.
Izračun pavšalne količine na osebo na mesec (Pk):
        Količina vseh odpeljanih odpadkov od
      gospodinjstev v občini v letu dni (v kg)
Pk =  -------------------------------------------------
      Povprečno letno število obračunanih članov
          gospodinjstev v občini
– za uporabnike počitniških objektov – pavšalno določena količina oddanih odpadkov za dve osebi (določena na način iz predhodne alineje – 2xPk).
– za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih prostorov – pavšalno določena količina oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno površino objektov, in sicer tako, da se za vsakih dopolnjenih 15 m2 poslovne površine upošteva pavšalno določena količina oddanih odpadkov za eno osebo; podjetjem, obrtnikom oziroma izvajalcem drugih poslovnih dejavnosti, ki razpolagajo s poslovno površino manjšo od 15 m2, se obračunava pavšalno določena količina za eno osebo, tj. za 15 m2 poslovne površine (v nadaljevanju: minimalna pavšalna količina). Obračunska lestvica je tako naslednja:
+---------------------+----------------------------------------+
| Poslovna površina v |Obračunana pavšalna količina v št. oseb |
|     m2     |         (Pk)         |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
|   | do |  29  |          1          |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
| 30 | do |  44  |          2          |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
| 45 | do |  59  |          3          |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
| 60 | do |  74  |          4          |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
| 75 | do |  89  |          5          |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
| 90 | do | 104  |          6          |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
| . |   |  .  |          .          |
+-----+------+--------+----------------------------------------+
– lastnikom ali najemnikom drugih objektov: stanovanjskih hiš oziroma drugih bivalnih objektov in stanovanj, ki se občasno uporabljajo, se zaračunava smetarina v višini, ki velja za minimalno pavšalno količino (višina za eno osebo). Kot občasna uporaba se šteje tudi primer, ko fizična oseba ne uporablja objekta neprekinjeno vsaj 6 (šest) mesecev, pri čemer mora biti izostanek podprt z dokazili.
Za objekt, ki ni uporabljan nepretrgoma več kot eno leto, se smetarina iz prejšnjega odstavka zniža za polovico oziroma se minimalna pavšalna količina obračuna vsako drugo obračunsko obdobje; breme dokazovanja neuporabe objekta je na strani lastnika, lastnik pa je dolžen izvajalcu javne službe omogočiti preverjanje nevseljenosti oziroma neuporabe objekta.
Lastnikom za objekte, katerih posest je opuščena, ni treba plačevati smetarine. Breme dokazovanja dejstva opuščenosti posesti je na strani lastnika.
4. člen
Cena storitve javne službe se določa na kilogram (kg) odpeljanih odpadkov in se oblikuje ločeno za:
1. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov:
a) zbiranje in prevoz ločeno zbranih frakcij
b) zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov
c) zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov.
2. Obdelavo komunalnih odpadkov:
d) obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih
e) obdelavo biološko razgradljivih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki
f) obdelavo drugih frakcij komunalnih odpadkov
g) prevoz in odstranitev izločenih frakcij.
3. Odlaganje preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi.
5. člen
Cena storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov obsega:
1. Neposredne stroške:
– strošek pogonskega goriva
– druge stroške materiala
– strošek storitev
– strošek dela
– strošek amortizacije osnovnih sredstev
– neposredne stroške prodaje in
– druge neposredne stroške.
2. Posredne proizvajalne stroške:
– strošek rednega vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna, vendar se uporabljajo za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca javne službe
– druge posredne proizvajalne stroške.
3. Del splošnih stroškov po ključu:
– strošek nabave
– strošek uprave in
– strošek prodaje.
6. člen
Cena storitve obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja preostankov komunalnih odpadkov po obdelavi obsega:
1. Neposredne stroške:
– strošek električne energije
– strošek pogonskega goriva
– druge stroške materiala
– strošek storitev
– strošek dela
– strošek amortizacije sredstev za delo
– neposredne stroške prodaje in
– druge neposredne stroške.
2. Posredne proizvajalne stroške:
– strošek objektov za ravnanje z odpadki (objektov in naprav centra za ravnanje z odpadki skupaj z zemljišči, sanacije in zapiranja odlagališča)
– strošek rednega vzdrževanja osnovnih sredstev in naprav, ki niso javna infrastruktura, vendar se uporabljajo za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalca javne službe
– odškodnine ali bonitete krajanom oziroma lokalni skupnosti zaradi vplivov odlagališča
– druge posredne proizvajalne stroške, koncesnine in podobno
– stroški odlaganja
– stroški predelave
– stroški razgradnje.
3. Del splošnih stroškov po ključu:
– strošek nabave
– strošek uprave in
– strošek prodaje.
7. člen
Cena storitve javne službe pomeni ceno, ki se uporablja za izvajanje zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine v okviru rednega programa odvoza iz skupnih (javnih) posod za odpadke, standardiziranih s strani izvajalca javne službe.
Za odvoze komunalnih odpadkov, ki se na zahtevo uporabnikov storitev izvajajo izven okvira rednega programa odvoza (večja pogostost odvoza, drugačni termini odvoza) lahko izvajalec javne službe zaračuna naročniku dejanske stroške zaradi izrednega prevoza le-teh.
Finančne obremenitve za fizične in pravne osebe niso upravičene, če za njih ne izvaja uslug izvajalec javne službe – koncesionar.
8. člen
Kolikor izvajalec javne službe ne izvaja tehtanja odpadkov pri individualnem praznjenju posod za odpadke, se za obračun cene storitve upošteva količina (teža v kg), izračunana iz povprečne gostote odpadkov na prostornino izpraznjenih posod za odpadke za obdobje enega leta, ki jo uporablja pri zaračunavanju storitev v naslednjem letu; teža odpadkov izpraznjene posode se tako izračuna po formuli:
     Količina pripeljanih odpadkov v CRO v predhodnem
            letu (v kg)
Todp = ---------------------------------------------------
     Prostornina vseh praznjenj posod za odpadke v
          predhodnem letu (v lit)
Obrazložitev pojmov:
Todp – teža odpadkov posamezne izpraznjene posode, ki se uporablja za obračun (v kg)
Vpos – prostornina posamezne izpraznjene posode (v litrih).
9. člen
Okoljske in druge dajatve, takse in davki se obračunavajo v skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
Sklep o višini cen storitev javne službe na podlagi elementov in tarif po tem pravilniku sprejme Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na predlog izvajalca javne službe.
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-11/2005
Nova Gorica, dne 9. julija 2009
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.