Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2831. Sklep o novih cenah programov Vtrca Lendava, stran 8030.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02, 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 27. seji dne 13. 7. 2009 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Občinski svet sprejema predlog novih cen programov Vrtca Lendava, ki veljajo od 1. septembra 2009 dalje v naslednji višini:
+-------------------------+------------------------------------+
|Oddelki         |Cena programa            |
+-------------------------+------------------------------------+
|Oddelek prvega      |396,03 € – dnevni program      |
|starostnega       |356,42 € – poldnevni program s   |
|obdobja         |kosilom               |
+-------------------------+------------------------------------+
|Kombinirani       |361,57 € – dnevni program      |
|oddelek         |325,41 € – poldnevni program s   |
|             |kosilom               |
+-------------------------+------------------------------------+
|Oddelek drugega     |347,77 € – dnevni program      |
|starostnega       |312,99 € – poldnevni program s   |
|obdobja         |kosilom               |
|             |290,94 € – poldnevni program brez  |
|             |kosila               |
+-------------------------+------------------------------------+
2.
Vrtec je dolžan pričeti in končati poslovni čas vrtca, ko je izkazana potreba staršev otroka enaka najmanj za pet otrok. Najmanjše število otrok za poslovanje vrtca v mesecu juliju in avgustu je vsaj deset prijavljenih otrok (velja za matični vrtec in enote vrtca).
3.
Staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se zaračunajo stroški v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno – odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil.
4.
Vrtec v primeru, kadar je otrok zaradi bolezni odsoten za dalj časa, obračuna plačilo staršev na podlagi cene in naslednjih izhodišč:
– za prvi dan otrokove odsotnosti se stroški živil ne odračunajo, razen v času šolskih počitnic, ko starši izostanek otroka v vrtcu vnaprej napovejo;
– za odsotnost otroka nad šest delovnih dni se za prvi dan ne odračuna nič, naslednjih pet dni se odračunajo stroški živil in nadalje se v primeru zdravniškega potrdila odračunajo oskrbni dnevi;
– stroški živil, ki se staršem odračunajo pri manjkajočih dnevih, se odračunajo v višini odstotka od cene programa, ki ga starš plačuje (v primeru, da starš plačuje 20% cene programa, se tudi stroški živil odračunajo v višini 20% od celotnih stroškov živil);
– za izpisane otroke pred vstopom v šolo občina krije sredstva za mesec julij in avgust v višini cene programa, v katerega je vključen otrok, zmanjšane za stroške živil;
– občina za mesec julij ali avgust (12. mesec) za vse vključene otroke v vrtcu v celoti pokrije delež plačila staršev.
5.
Občina zagotovi glede na določbo 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) dodatna sredstva za otroka s posebnimi potrebami, ki je vključen v redni oddelek vrtca.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2009 dalje. Z dnem 1. 9. 2009 pa preneha veljati sklep št. 014-0010/2008 z dne 12. 5. 2008 in dne 2. 6. 2008.
Št. 032-0054/2009
Lendava, dne 13. julija 2009
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost