Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2825. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško, stran 8022.

Na podlagi določb 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 76/08) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 18. redni seji dne 8. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Laško določa upravičence do dodelitve enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči), kriterije in merila za določitev višine ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
2. člen
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se upravičencem lahko podeli praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materiale stiske prosilca.
3. člen
Občina Laško vsako leto zagotavlja sredstva za dodelitev denarnih pomoči v proračunu za tekoče leto na postavki »Denarna pomoč v izjemnih primerih«. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog.
II. UPRAVIČENCI
4. člen
Upravičenci do prejema denarne pomoči po tem pravilniku so tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Občini Laško in ki v Občini Laško dejansko tudi stalno prebivajo.
5. člen
Do denarne pomoči so upravičeni posamezniki in družine, katerih dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za dodelitev denarne socialne pomoči, določene z Zakonom o socialnem varstvu, za več kot 50%, z upoštevanjem dejanskih materialnih oziroma socialnih razmer upravičenca.
6. člen
Upravičenci do denarne pomoči morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nujno potrebna pomoč občine,
– da so v tekočem letu izkoristili vse zakonske in druge možnosti za rešitev socialne stiske,
– da izpolnjujejo druge pogoje, ki jih predvidevata Zakon o socialnem varstvu in ta pravilnik.
Za trenutno materialno ogroženost štejejo posledice utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družinskih članov: dolgotrajna bolezen, invalidnost, nesposobnost za pridobitno delo, smrt v družini, elementarne nesreče in druge posebne okoliščine.
III. OBLIKA, VIŠINA IN IZJEME PRI DODELJEVANJU DENARNE POMOČI
7. člen
Denarne pomoči po tem pravilniku se praviloma izplačujejo v funkcionalni obliki, in sicer s plačilom računa za nabavo kurjave, življenjskih potrebščin, šolskih potrebščin, električne energije, najemnine za stanovanje, komunalne storitve, pomoč pri plačilu dietne prehrane za otroke – celiakija, diabetes ipd.
Do plačila najemnine za stanovanje ni upravičena oseba, ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.
8. člen
Osnova za določitev višine denarne pomoči je minimalni dohodek posameznika ali družinskih članov. Kot dohodek štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih upravičenec in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
9. člen
Višina denarne pomoči upravičencem znaša praviloma največ dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka iz Zakona o socialnem varstvu. Višina denarne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.
10. člen
Denarna pomoč se ne dodeli:
1. oziroma se dodeli nižji znesek od določenega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj posameznika ali družine boljši, kot izhaja iz izkazanega dohodka (materialnega stanja) v vlogi prosilca za socialno pomoč;
2. če je že kdo od družinskih članov, ki prebivajo na istem naslovu, pridobil v tekočem letu denarno pomoč;
3. če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
IV. POSTOPEK PRI UVELJAVLJANJU IN DODELITVI DENARNIH POMOČI
11. člen
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči«, ki je priloga tega pravilnika. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine, ali ga pridobi na spletni strani Občine Laško, www.lasko.si.
Vlogi iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih občinska uprava potrebuje pri vodenju postopka in so navedena kot priloge k vlogi.
12. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi Oddelek za družbene dejavnosti Občine Laško. O upravičenosti in višini pomoči izda odločbo o dodelitvi denarne pomoči ali zavrnitvi vloge, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan Občine Laško. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
V. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Občini Laško (Uradni list RS, št. 44/04).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-08/2009
Laško, dne 8. julija 2009
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.