Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2821. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: – PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje, stran 8014.

Na podlagi 57. člena v povezavi s četrtim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 14. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za: – PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje
1. Ocena stanja in razlogi
V okviru lokacijskega načrta za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora–Bič (Uradni list RS, št. 35/96) je bila predvidena deviacija regionalne ceste (R3-646/1195) Višnja Gora–Ivančna Gorica. Na manjšem odseku te deviacije ni prišlo do realizacije, zato je bil podan predlog spremembe trase, ki posega na plansko opredeljena kmetijska zemljišča. Glede na nujnost izvedbe predmetne ceste je začet postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica. Za predvideno deviacijo lokalne ceste je treba določiti merila in pogoje, ki se določijo v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za:- PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 Muljavsko polje (Uradni list RS, št. 101/08-TP, 97/07- UPB), s čimer bo podana pravna podlaga za pridobitev potrebnih dovoljenj za gradnjo.
2. Območje sprememb in dopolnitev
Okvirno območje sprememb in dopolnitev obsega zemljišča s parc. št. 390/1, 390/4, 390/6, 390/7, 391/4, 392/4, 393/3, 394/2, 400/1, 400/5, 400/7, 400/8, 400/9, 401/4, 401/5, 404/1, 404/4, 404/6, 405/1, 405/2, 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 408/1, 408/3, 408/6, 408/7, 409/1, 409/2, 409/5, 409/6, 409/8, 410/2, 410/4, 410/5, 410/7, 768/2, 768/13, 768/14, 792/3, 792/6, 792/7, vse k.o. Dedni Dol
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve izhajajo predvsem iz analiz dejanskega stanja in razvojnih potreb občine. Pri izdelavi strokovnih rešitev se upoštevajo predhodne smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora ter okoljsko poročilo, v primeru zahtevanega postopka celovite presoje vplivov na okolje.
Pripravljavec pridobi v postopku priprave tudi druge strokovne podlage ali analize, za katere se ugotovi, da so potrebne.
4. Roki
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev občine obsegajo naslednje faze oziroma roke priprave:
– sprejem sklepa in objava – julij 2009;
– dostava sklepa o začetku postopka na MOP – 8 dni po objavi sklepa v uradnem glasilu;
– izdelava osnutka – konec julija 2009;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje*;
– izdelava dopolnjenega osnutka – avgust 2009;
– javna razgrnitev 30 dni z javno obravnavo – september 2009;
– stališča do pripomb, seznanitev lastnikov s stališči do pripomb, ki so jih podali v času javne razgrnitve – 3 dni po javni razgrnitvi;
– izdelava predloga prostorskega izvedbenega akta – konec septembra 2009;
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – v roku 30 dni;
– sprejem usklajenega predloga dokumenta z odlokom na OS in objava.
*v primeru, da je treba izdelati CPVO, se roki za pripravo in sprejem dokumenta ustrezno dopolnijo oziroma se odločitev o nadaljevanju postopka glede na določbo prvega odstavka 95. člena ZPNačrt-a sprejme naknadno.
5. Nosilci urejanja prostora
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
3. Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
5. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za območje spodnje Save, Novi trg 8, 8000 Novo mesto
6. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za promet, Družba za avtoceste RS, Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana
8. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana
9. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, 1000 Ljubljana
10. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana
11. Zavod za ribištvo, Zupančičeva 9, 1000 Ljubljana
12. Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
13. Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
14. Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana
15. Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica
16. Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave SD PUP izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev v celoti nosi Občina Ivančna Gorica.
7. Začetek veljavnosti sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0004/2009
Ivančna Gorica, dne 14. julija 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.