Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2819. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009, stran 8012.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 23. seji dne 16. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
2. člen Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2009 (Uradni list RS, št. 119/08) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
                             v eurih
----------------------------------------------------------------
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Rebalans
                       proračuna za leto
                              2009
----------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        3.329.324
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)              1.425.902
 70 DAVČNI PRIHODKI                  1.283.622
  700 Davki na dohodek in dobiček          1.186.158
  703 Davki na premoženje               33.920
  704 Domači davki na blago in storitve        63.544
 71 NEDAVČNI PRIHODKI                  142.280
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od        78.230
  premoženja
  711 Takse in pristojbine                300
  712 Denarne kazni                    250
  713 Prihodki od prodaje blaga in           23.000
  storitev
  714 Drugi nedavčni prihodki             40.500
 72 KAPITALSKI PRIHODKI                 265.410
  720 Prihodki od prodaje osnovnih             0
  sredstev
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in         265.410
  neopredmetenih dolgoročnih sredstev
 74 TRANSFERNI PRIHODKI                1.638.012
  740 Transferni prihodki iz drugih          977.324
  javnofinančnih institucij
  741 Prejeta sredstva iz državnega          660.688
  proračuna iz sredstev EU
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE            0
  783 Prejeta sredstva iz proračune EU za          0
  kohezijsko politiko
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.717.563
 40 TEKOČI ODHODKI                  1.069.299
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        253.526
  401 Prispevki delodajalcev za socialno        40.164
  varnost
  402 Izdatki za blago in storitve          745.521
  409 Rezerve                     30.088
 41 TEKOČI TRANSFERI                  681.656
  410 Subvencije                    44.710
  411 Transferi posameznikom in            371.550
  gospodinjstvom
  412 Transferi neprofitnim organizacijam       74.634
  in ustanovam
  413 Drugi tekoči domači transferi          190.762
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI               2.907.434
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      2.907.434
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI               59.174
  431 Invest. transferi pravnim in           17.000
  fizičnim osebam, ki niso prorač.
  uporabniki
  432 Investicijski transferi proračunskim       42.174
  uporabnikom
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –1.388.239
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
----------------------------------------------------------------
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
  (750+751+752)
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               0
  750 Prejeta vračila danih posojil             0
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE               0
  KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJKAPITALSKIH           0
  DELEŽEV
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILIN             0
  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
 C. RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.388.239
 50 ZADOLŽEVANJE                   1.388.239
  500 Domače zadolževanje
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA          0
  RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         1.388.239
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-      1.388.239
  IX.)
----------------------------------------------------------------
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
  PRETEKLEGA LETA
  9009 Splošni sklad za drugo             95.325
----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
10. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 113/07) se spremeni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin do višine 1.381.939,61 evrov poleg navedenih investicij tudi za celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov na Povodju Savinje.«
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0006/2009-1
Dobrna, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.