Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2818. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2008, stran 8011.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl, 76/08, 100/08 – Odl.), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list. RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 17. redni seji dne 10. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2008.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dobje po zaključnem računu za leto 2008 znašajo:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |  Realizacija|
|   |                    |      2008|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov       |     v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |    900.190|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |    646.940|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |    582.813|
+------+---------------------------------------+---------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček      |    559.013|
+------+---------------------------------------+---------------+
|703  |Davki na premoženje          |     21.463|
+------+---------------------------------------+---------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve   |     2.337|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |     64.127|
+------+---------------------------------------+---------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od   |     28.742|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|711  |Takse in pristojbine          |       98|
+------+---------------------------------------+---------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev |     14.246|
+------+---------------------------------------+---------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki        |     21.041|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |      157|
+------+---------------------------------------+---------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in    |      157|
|   |neopredmetenih sredstev        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |    253.093|
+------+---------------------------------------+---------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih     |    253.093|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |    976.219|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    211.308|
+------+---------------------------------------+---------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |     82.568|
+------+---------------------------------------+---------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno   |     13.108|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve      |    104.632|
+------+---------------------------------------+---------------+
|409  |Rezerve                |     11.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    275.890|
+------+---------------------------------------+---------------+
|410  |Subvencije               |     12.239|
+------+---------------------------------------+---------------+
|411  |Transferi posameznikom in       |    142.281|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in |     18.614|
|   |ustanovam               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi     |    102.756|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |    469.780|
+------+---------------------------------------+---------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |    469.780|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     19.241|
+------+---------------------------------------+---------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in   |     3.524|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim  |     15.717|
|   |uporabnikom              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |    –76.029|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – |    –97.413|
|   |7102) – (II – 403 – 404)        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |(Skupaj prihodki brez prihodkov od   |        |
|   |obresti minus skupaj odhodki brez   |        |
|   |plačil obresti)            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III/2 |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |    159.742|
|   |71) – (40 + 41)            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki |        |
|   |in tekoči transferi)          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |  Realizacija|
|   |                    |   2008 v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     49.674|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     49.674|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil     |     49.674|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     49.674|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)|        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |  Realizacija|
|   |                    |   2008 v EUR|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|500  |Domače zadolževanje          |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.|    –26.355|
|   |+IV. + VII. -II. – V. – VIII.)     |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)   |     76.029|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12|      304|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|9009 |Splošni sklad za drugo         |      304|
+------+---------------------------------------+---------------+
3. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2008 sestavljajo splošni del z izkazi bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, posebni del z realiziranimi finančnimi načrti ter obrazložitve zaključnega računa katere sestavni del so podatki iz bilance stanja s pojasnili.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2009
Dobje, dne 10. julija 2009
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.