Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2816. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Cerkno za območje kompleksa OŠ Cerkno, stran 8008.

Na podlagi 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 2., 4. in 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 45/09), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 20. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Cerkno za območje kompleksa OŠ Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Cerkno za območje kompleksa OŠ Cerkno, še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka tudi koncesijski akt.
2. člen
(Javna služba)
Dejavnost upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Cerkno na območju kompleksa OŠ Cerkno se skladno s tem odlokom opravlja kot javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj toplovodnega omrežja,
– priključevanje uporabnikov na toplovodno omrežje,
– prenos toplotne energije po toplovodnem omrežju do uporabnika.
Naloge iz prve alinee prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje toplovodnega omrežja, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja toplovodnega omrežja, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja toplovodnega omrežja ter vodenje katastra toplovodnega omrežja.
Naloga iz druge alinee prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov toplovodnega omrežja, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
Naloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabnikom skladno s tarifnim sistemom.
Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane.
3. člen
(Način izvajanja javne službe)
Gospodarska javna služba upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Cerkno na območju kompleksa OŠ Cerkno (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar).
4. člen
(Obseg opravljanja javne službe)
Javna služba se na podlagi tega odloka opravlja na območju kompleksa OŠ Cerkno, ki obsega Osnovno šolo Cerkno, Bevkova ulica 26, z vsemi pripadajočimi parcelami (parc. št. 569/1, 569/14, 569/15, 576/1, 586/5, 586/6, 586/11, 586/12, 586/13 in 586/16, vse k.o. Cerkno), objekt bivšega Dijaškega doma, Bevkova ulica 22, z vsemi pripadajočimi parcelami (parc. št. 569/16 in 569/19, obe k.o. Cerkno), bodočo telovadnico v neposredni bližini OŠ Cerkno (parc. št. 568/1, 568/4, 568/5, 568/6 in 568/8, vse k.o. Cerkno), objekt Mestnega muzeja Idrija, Bevkova ulica 12, z vsemi pripadajočimi parcelami (parc. št. 569/21 in 569/22, obe k.o. Cerkno) in parcele, kjer je trenutno vrtec s pripadajočimi parcelami za potrebe izgradnje toplovodnega omrežja (parc. št. 569/4, 569/5, 569/7, 569/10 in 569/20, vse k.o. Cerkno).
5. člen
(Uporabnik storitev javne službe)
Uporabniki storitve javne službe so pravne osebe, ki so najemniki, lastniki ali investitorji objektov na območju kompleksa OŠ Cerkno in ki imajo sklenejo s koncesionarjem ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo. Uporaba storitev javne službe na območju kompleksa OŠ Cerkno je obvezna.
II. KONCESIJA
6. člen
(Predmet koncesije)
Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 2. in 4. členu tega odloka.
7. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– zagotovi dobavo toplote z lastnimi kapacitetami ali s pogodbo s proizvajalcem toplote,
– razpolaga z ustreznimi dovoljenji za opravljanje energetske dejavnosti oziroma jo bo pridobil v roku 6 mesecev od podelitve koncesije,
– predloži predlog Tarifnega sistema, Splošnih pogojev za priklop in ostale akte, skladno z zakonom in drugimi predpisi.
8. člen
(Javna pooblastila)
Koncesionar ima na območju kompleksa OŠ Cerkno naslednja javna pooblastila:
– v upravnem postopku izdaja soglasja za priključitev na toplovodno omrežje, skladno z določbo drugega odstavka 71. člena Energetskega zakona (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 27/07),
– daje soglasja v postopkih za pridobitev dovoljenj za posege v prostor in okolje, ki zadevajo toplovodno omrežje, skladno z določbo 48. člena Energetskega zakona.
V okviru svoje pristojnosti iz prvega odstavka izdaja koncesionar soglasja h gradbeni dokumentaciji, soglasje h gradnji in priključitvi in soglasje k uporabnemu dovoljenju ali k uporabi uporabnikovih toplotnih naprav v primeru gradnje na podlagi lokacijske informacije.
9. člen
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom in odlokom občine.
Splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji) in Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje (v nadaljevanju: tehnični pogoji), ki sodijo v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(Vrsta in obseg javne službe)
Koncesionar je edini izvajalec javne službe in pridobi izključno pravico gradnje in upravljanja s toplovodnim omrežjem na območju kompleksa OŠ Cerkno za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
11. člen
(Začetek in čas trajanja koncesije)
Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 20 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka. Splošne pogoje določi občina.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
12. člen
(Izbira koncesionarja)
Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 2. člena tega odloka izbere koncendent na podlagi javnega razpisa. Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na portalu javnih naročil.
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– vir ogrevanja, ki ga predpiše koncedent,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bojo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih ali ustnih informacij med razpisom.
13. člen
(Postopek izbire koncesionarja)
Javni razpis se izvede v skladu z zakonskimi določili za podelitev koncesije.
Javni razpis za podelitev koncesije pripravi komisija za izvedbo posameznega razpisa, ki jo imenuje občinski svet, v roku enega meseca po objavi tega odloka.
Petčlanska komisija je sestavljena iz treh občinskih svetnikov, strokovnjaka s področja upravljanja javnih služb in oskrbe s toplotno energijo ter upravnega delavca občinske uprave, ki jo imenuje in za to pooblasti občinski svet. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ki se nanaša na izločitev uradne osebe.
Koncedent po opravljenem ocenjevanju ponudb, na podlagi meril določenih v javnem razpisu, izbere najugodnejšega ponudnika.
Občina Cerkno si pridružuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika.
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka na naslov ponudnika ni prispela vsaj ena veljavna ponudba, v skladu z zakonodajo.
Če na javnem razpisu Občina Cerkno ni izbrala nobenega ponudnika ali če javni razpis ni uspel, se javni razpis lahko ponovi.
Po končanem postopku pripravi komisija predlog za izbor koncesionarja, ki ga da v potrditev županu. Po potrditvi izda upravni organ občine upravno odločbo.
Ponudnik, ki ni zadovoljen z izbiro, lahko na podlagi določil zakona o splošnem upravnem postopku v roku 15 dni po prejemu odločbe o izbiri vloži pritožbo na župana Občine Cerkno. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna.
14. člen
(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri, sklene župan z izbrano osebo koncesijsko pogodbo.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE TOPLOVODNEGA OMREŽJA
15. člen
(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan izgraditi ustrezno število objektov in naprav toplovodnega omrežja, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe v obsegu iz 4. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način financiranja izgradnje navedenih objektov in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja. Koncedent in koncesionar se lahko v koncesijski pogodbi dogovorita, da koncesionar v imenu in za račun koncedenta neodplačno opravlja storitve vodenja investicij v zvezi z izgradnjo objektov in naprav toplovodnega omrežja.
Objekti in naprave toplovodnega omrežja, preidejo po poteku koncesijskega razmerja s koncesionarjem, ki jih je zgradil, v last Občine Cerkno. Način in pogoji lastniškega prenosa se določijo s koncesijsko pogodbo z vsakokratnim koncesionarjem. S pogodbo se uredi tudi način prenosa v primeru predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja.
Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji toplovodnega omrežja je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja toplovodnega omrežja. Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe.
Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za izgradnjo toplovodnega omrežja, pripravi koncesionar in jo predloži koncedentu v potrditev.
V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
16. člen
(Vzdrževanje in preskušanje toplovodnega omrežja)
Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje toplovodnega omrežja in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na toplovodnem omrežju. Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na toplovodnem omrežju in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
17. člen
(Pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki na območju kompleksa OŠ Cerkno imajo pravico do priključitve na toplovodno omrežje in uporabo storitev javne službe pod enakimi pogoji brez diskriminacije.
18. člen
(Priključitev na toplovodno omrežje)
Za priključitev na toplovodno omrežje mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev, skladno z določbo drugega odstavka 8. člena tega odloka.
Soglasje za priključitev izda v upravnem postopku koncesionar uporabniku, ki izpolnjuje zahteve, določene v splošnih pogojih in če je priključitev ekonomsko sprejemljiva ter tehnično izvedljiva.
V primeru kršitve pravice uporabnika iz drugega odstavka tega člena, lahko uporabnik vloži pritožbo na župana občine, ki odloči o njegovi pravici in koncesionarju naloži ustrezno ravnanje.
19. člen
(Uporaba storitev javne službe)
Z uporabnikom, ki je pridobil ustrezno soglasje za priključitev na toplovodno omrežje, je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo splošni pogoji in tehnični pogoji.
20. člen
(Prekinitev uporabe storitev javne službe)
Koncesionar lahko poda koncedentu predlog za trajno ali začasno prekinitev izvajanja javne službe uporabniku v primerih določenih z zakonom in splošnimi pogoji.
O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
21. člen
(Prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte in naprave, ki predstavljajo del toplovodnega omrežja.
Koncedent bo prenesel na koncesionarja tudi vodenje vseh začetih investicij za izgradnjo objektov in naprav iz prejšnjega odstavka.
22. člen
(Poslovanje koncesionarja)
Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.
23. člen
(Financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja ter sredstev koncedenta, ki jih ta pridobi za namen izvajanja javne službe iz državnega proračuna ali mednarodnih finančnih virov.
24. člen
(Tarifni sistem)
Dobavljena toplota se obračunava na podlagi tarifnega sistema, ki ga sprejme koncesionar s soglasjem občinskega sveta.
Pri oblikovanju tarifnega sistema iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo; EZ-UPB2) ter drugih predpisov.
Višino tarifnih postavk za opravljanje storitev javne službe v okviru tarifnega sistema določi koncesionar s soglasjem občinskega sveta.
25. člen
(Koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu.
VII. PRENEHANJE KONCESIJE
26. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
27. člen
(Odvzem koncesije)
Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja toplovodnega omrežja po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno z 22. členom tega odloka,
– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih postavk,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitev.
V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
28. člen
(Odkup koncesije)
Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi na podlagi odkupa koncesije.
S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da v primeru prenehanja koncesijskega razmerja koncedent prevzame tudi vse objekte in naprave v lasti koncesionarja, ki so namenjeni izvajanju javne službe.
Podrobnejša vprašanja prevzema navedenih objektov in naprav iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBI
29. člen
Uporabniki objektov iz 5. člena so dolžni s koncesionarjem skleniti ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o oskrbi s toplotno energijo, najkasneje v 30 dneh po izgradnji toplovodnega omrežja. Ustreznost pogodbe mora predhodno potrditi župan.
30. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-0001/2009-1
Cerkno, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.