Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2811. Obvezna razlaga druge alinee 25. in 27. do 32. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec, stran 7998.

Občinski svet Občine Bovec je na osnovi 2. točke 11. člena in 5. točke 14. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 3. in 7. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) na 23. redni seji dne 16. 7. 2009 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
druge alinee 25. in 27. do 32. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec (Uradni list RS, št. 119/08)
1.
Sprejme se obvezna razlaga druge alinee 25. in 27. do 32. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec, ki se glasijo:
25. člen: (2) lega objektov:
Prosto stoječe stavbe, odmik od parcelne meje naj bo min. 4 m oziroma v skladu z Uredbo o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Odmiki so lahko tudi manjši kolikor se strinja lastnik sosednje nepremičnine in da so zagotovljene varne poti, intervencijski dostop in higiensko sanitarni pogoji (osončenje). Na območju s tradicionalnim vzorcem vrstne pozidave je priporočljiva gradnja v nizu (Čezsoča, Srpenica, Strmec). Gradbena meja objektom se določi v skladu z obstoječimi objekti, pri novogradnjah pa je min. za širino peš hodnika 1,2 m oziroma 5 m in širino hodnika od regulacijske linje za nemoten osebni dovoz in parkiranje avtomobila.
27.–32. člen: (2) lega objektov:
Prosto stoječe stavbe, odmik od parcelne meje naj bo min 4 m oziroma v skladu z Uredbo o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Odmiki so lahko tudi manjši kolikor se strinja lastnik sosednje nepremičnine in da so zagotovljene varne poti, intervencijski dostop in higiensko sanitarni pogoji (osončenje). Gradbena meja objektom se določi v skladu z obstoječimi objekti, pri novogradnjah pa je min. za širino peš hodnika 1,2 m oziroma 5 m in širino hodnika od regulacijske linje.
Obvezna razlaga druge alinee 25. in 27.– 32. člena je: Odmik min. 4 m velja v primerih prosto stoječih stavb. Ta pogoj ne velja v primerih gradnje v nizu, porušitvi in ponovni gradnji objektov na istem mestu in znotraj gostih urbanih naselbinskih jeder ali gradnji pod varstvenim režimom. Pri prosto stoječih stavbah pa je lahko odmik manjši od 4 m, kolikor se strinja lastnik sosednje nepremičnine in če je s tem zadoščeno predpisom. Strinjati se pomeni isto, kot je to določeno v 63. in 65. členu Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) in 44. člena ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/07).
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-11/2007-72
Bovec, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.