Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2808. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga – kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave papirja ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar papirja, kartonov in drugih izdelkov iz papirja v proizvodnji, skladišču in med transportom, stran 7980.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09), tretje alineje 17. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 123/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 in 15. členom Pravilnika o delovanju Združenja papirne in papirno predelovalne industrije je Upravni odbor Združenja papirne in papirno predelovalne industrije na 10. seji dne 8. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga – kala (tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe), ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave papirja ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar papirja, kartonov in drugih izdelkov iz papirja v proizvodnji, skladišču in med transportom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina odpisa (kalo, tehnološki dodatek, razsip, poškodba, okvara, itd.), ki se v dejavnosti proizvodnje in predelave papirja šteje za običajno in predstavlja redni strošek poslovanja, od njega pa se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost proizvodnje in predelave papirja in je to dejavnost mogoče opredeliti z naslednjimi šiframi dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD): 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24 in 17.29.
3. člen
Tehnološki dodatek oziroma primanjkljaj je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave in je izguba, ki nastane kot posledica izvajanja faz priprave in procesa posameznih tehnoloških postopkov pri proizvodnji papirja, kartona in nadaljnje predelave v izdelke iz papirja in kartona. Višina tehnološkega dodatka je opredeljena v internih aktih ali v delovnih nalogih podjetij, sicer pa je vezana na stopnje opredeljene v 6. členu tega pravilnika.
Okvara je uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih ali estetskih lastnosti blaga.
Poškodba, izguba ali uničenje blaga nastane pri manipulaciji z izdelki, polizdelki in materialom (celuloza, papir, karton, plošče, barve …) med transportom in skladiščenjem.
4. člen
Tehnološki dodatek, primanjkljaj, okvara in poškodbe blaga, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave, skladiščenja in transporta se ugotavlja:
– na osnovi izdelane tehnološke obdelave naročila in tehnične dokumentacije,
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri transportu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja (tehnološki dodatek/izmet, poškodba in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (izmet, poškodba in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja, uveljavljenih tehnoloških postopkih procesa proizvodnje ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se kot normalen odpis blaga (primankljaj, poškodba in okvara) šteje odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti v določeni obračunski dobi prodanega blaga po naslednjih stopnjah:
SUROVINE
Surovine v trdnem agregatnem stanju
             v balah ali rolah        3%
             v vrečah            3%
             v razsutem stanju        4%
             v sodih ali kontejnarjih    4%
Surovine v tekočem agregatnem stanju
             v sodih             2%
             v silosih            3%
             v kontejnarjih         4%
Surovine v plinastem agregatnem stanju
             v jeklenkah           5%
Les                            3%
Drug nabavljen material                  2%
EMBALAŽA
Kartonska in papirna embalaža               3%
Lesena embalaža                     3,50%
Etikete, signature                     4%
Plastična embalaža (folije, hoboki, vedra, doze,      3%
plastenke, tulci, vreče)
Ostala embalaža                      3%
POLIZDELKI, KONČNI IZDELKI
Končni izdelki, razen:                   3%
             papir v zvitkih         4%
             papir v rolah          4%
Polizdelki                        4%
Končni embalirani izdelki                 2%
Trgovsko blago                     2,50%.
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njihov sprejem.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik Upravnega odbora
Združenja papirne in papirno predelovalne industrije
dr. Andro Ocvirk l.r.