Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2798. Odločba o ugotovitvi, da je 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/2000 in Uradni list RS, št. 53/02), kolikor pod zaporedno št. 196 ureja javno pot Vir pri Stični – Šolski center, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 716 in 717, k. o. Stična, in kolikor pod zaporedno št. 197 ureja javno pot Vir pri Stični – Šolski center – Ivančna Gorica, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 716 in 717, k. o. Stična, v neskladju z Ustavo, stran 7964.

Številka: U-I-142/08-11
Datum: 9. 7. 2009
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Tomislava Permeta, Ljubljana, na seji 9. julija 2009
o d l o č i l o :
1. Člen 7 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/2000 in Uradni list RS, št. 53/02), kolikor pod zaporedno št. 196 ureja javno pot Vir pri Stični – Šolski center, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 716 in 717, k. o. Stična, in kolikor pod zaporedno št. 197 ureja javno pot Vir pri Stični – Šolski center – Ivančna Gorica, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 716 in 717, k. o. Stična, je v neskladju z Ustavo.
2. Občina Ivančna Gorica mora ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da z lastnikom sklene pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne postopek razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javnih poti.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnik izpodbija 7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji), kolikor pod zaporedno št. 196 ureja javno pot Vir pri Stični – Šolski center in pod zaporedno št. 197 javno pot Vir pri Stični – Šolski center – Ivančna Gorica. Zatrjuje, da javna pot poteka po zemljiščih s parc. št. 716 in 717, obe k. o. Stična, katerih lastnik naj bi bil. Navaja, da je Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina) v naravi prestavila kategorizirano javno cesto, ki je potekala po zemljišču s parc. št. 718, k. o. Stična, na navedena zemljišča v njegovi lasti. To naj bi storila, ne da bi z njim sklenila ustrezen pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma ne da bi ga razlastila. Odlok o kategorizaciji naj bi bil zato v neskladju z Ustavo in z zakonom.
2. Občina odgovarja, da javne ceste v naravi ni prestavila, da pa je zaradi njene uporabe dejansko prišlo do prestavitve trase ceste na pobudnikova zemljišča. Trasa ceste naj bi se tako v majhnem delu prestavila z zemljišča s parc. št. 718, k. o. Stična, ki je javno dobro, na zemljišča s parc. št. 716 in 717, obe k. o. Stična, ki so v lasti pobudnika. Občina je zaradi tega naročila geodetsko odmero zemljišča s parc. št. 718, k. o. Stična. Pobudnik naj se ne bi udeležil mejne obravnave, ker naj se ne bi strinjal s postopkom odmere. Občina navaja, da zato ni prišlo do dokončne ureditve meje, pobudnik pa naj bi z vložitvijo pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji poskušal le prejudicirati postopek ureditve meje.
B.
3. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pobudnik lastnik zemljišč s parc. št. 716 in 717, obe k. o. Stična. Pobudnik zato izkazuje pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji v delu, ki se nanaša na navedena zemljišča. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Ustavno sodišče je že v mnogih primerih, ko so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, odločilo, da takšni predpisi, ki dejansko brez podlage nacionalizirajo zasebna zemljišča, niso v skladu z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma ga ni razlastila (npr. odločba št. U-I-211/04 z dne 10. 11. 2005, Uradni list RS, št. 103/05 in OdlUS XIV, 80 ter odločba št. U-I-113/08 z dne 2. 4. 2009, Uradni list RS, št. 30/09).
5. Izpodbijani Odlok o kategorizaciji v 7. členu med javne poti v naseljih in med naselji pod zaporednima številkama 196 in 197 kategorizira javni poti, ki potekata deloma tudi po zemljiščih v lasti pobudnika. Občina s pobudnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč in zoper njega tudi ni izvedla postopka razlastitve. Zato je 7. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu iz razlogov, navedenih v citiranih odločbah, v neskladju z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 – ZJC-B) ter s 33. in z 69. členom Ustave.
6. Ker gre za primer iz 48. člena ZUstS, je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo in naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev z lastnikom sklene pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne razlastitveni postopek ali pa v primeru ugotovitve, da javni poti ne izpolnjujeta pogojev za kategorizacijo, v skladu z Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – ZJC) izpelje postopek za njuno ukinitev.
C.
7. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik