Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2791. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu, stran 7954.

Na podlagi 3. in 4. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu
1. člen
V Uredbi o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu (Uradni list RS, št. 94/07) se v 4. členu v prvi alinei besedilo »od 3 do 6« nadomesti z besedilom »3, 5(2) in 6«.
Doda se nova druga alinea, ki se glasi:
»– ministrstvo, pristojno za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, v okviru pristojnosti na podlagi zakona, ki ureja nadzor strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje, v zvezi s 3., 5. in 6. členom Uredbe 423/2007/ES,«
V drugi alinei, ki postane tretja alineja, se črta beseda »in« ter se za njo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– Banka Slovenije v zvezi s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 423/2007/ES, in«
V tretji alinei, ki postane peta alinea, se pred številko »13(1)« doda besedilo »11a(d), 11b« za njo pa besedilo »in 14«.
V drugem odstavku se besedilo »prilogi III k Uredbi 329/2007/ES« nadomesti z besedilom »prilogi III k Uredbi 423/2007/ES«.
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v skladu s 4., 5. in 6. členom Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljnjem besedilu: ZOUPAMO), vzpostavi zbirko podatkov za izvajanje členov 11a(d) in 11b Uredbe 423/2007/ES, ki vsebuje podatke iz drugega odstavka 4. člena ZOUPAMO.
(4) Za poročanje o sumljivih transakcijah se poleg navedenih določb ZOUPAMO smiselno uporabljajo tudi predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.«
2. člen
V 6. členu se v točki (a) prvega odstavka za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– določeno drugo blago in tehnologijo, ki bi lahko prispevala k dejavnostim, povezanim z bogatenjem ali predelovanjem urana ali težko vodo, za razvoj izstrelitvenih sistemov jedrskega orožja ali k dejavnostim, povezanim z drugimi vprašanji, glede katerih je IAEA izrazila zaskrbljenost ali jih je opredelila kot nerešena, in sta našteta v prilogi IA k Uredbi 423/2007/ES (točka (a)(iii) prvega odstavka 2. člena Uredbe 423/2007/ES);«
V sedanji tretji alinei, ki postane četrta alinea, se beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
V točki (c) se za besedilom »priloge I« doda besedilo »in IA«.
3. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če pred prihodom ali odhodom pristojnim carinskim organom ne prijavi vsega blaga in tehnologije iz prilog I in IA k Uredbi 423/2007/ES za tovorna letala in trgovske ladje, ki jih imata v lasti ali jih nadzorujeta Iran Air Cargo in Islamic Republic of Iran Shipping Line, ki je prineseno v Skupnost ali iz nje izvoženo (prvi odstavek 4.a člena Uredbe 423/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
4. člen
V 7. členu se v točkah (a), (b) in (c) prvega odstavka besedilo »priloge I« nadomesti z besedilom »prilog I in IA«.
5. člen
V 8. členu se v prvi alinei prvega odstavka na koncu besedila za besedo »razpolagajo« doda besedilo »ali jih nadzirajo«.
6. člen
Za 8. členom se dodata nova 8.a in 8.b člen, ki se glasita:
»8.a člen
(1) Kreditna ali finančna institucija, za katero se uporablja 18. člen Uredbe 423/2007/ES se, če pri poslovanju s kreditnimi in finančnimi institucijami iz drugega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES:
(a) ne zahteva, da se na plačilnih nalogih izpolnijo vsi podatki, ki se nanašajo na izdajatelja in prejemnika zadevne transakcije in ne zavrnejo izvedbo transakcije, če ti podatki niso zagotovljeni (točka (b) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(b) ne hrani pet let vseh evidenc transakcij in jih na zahtevo ne da na voljo nacionalnim organom (točka (c) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(c) brez poseganja v 5. in 7. člen Uredbe 423/2007/ES v primeru, da sumi ali ima utemeljen razlog za sum, da so sredstva povezana s financiranjem širjenja jedrskega orožja, tega takoj ne sporoči pristojnemu organu, navedenemu na spletni strani iz priloge III k Uredbi 423/2007/ES (točka (d) prvega odstavka 11.a člena Uredbe 423/2007/ES),
za prekršek kaznuje z globo, ki je določena v Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev (Uradni list RS, št. 1/08, v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 1781/2006/ES).
(2) Z globo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba kreditne ali finančne institucije, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
8.b člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, na katere izvedbo so posredno ali neposredno, v celoti ali deloma vplivali ukrepi, uvedeni z Uredbo 423/2007/ES, odobri nadomestilo škode ali druge vrste podobnih zahtevkov, kot je zahtevek za odškodnino ali terjatev oziroma zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo predvsem finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:
(a) osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz prilog IV, V in VI k Uredbi 423/2007/ES (točka (a) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(b) katera koli druga oseba, subjekt ali organ v Iranu, vključno z vlado Irana (točka (b) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 423/2007/ES);
(c) katera koli druga oseba ali subjekt, ki deluje prek take osebe ali subjekta ali v njeno oziroma njegovo korist (točka (c) prvega odstavka 12.a člena Uredbe 423/2007/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.«
7. člen
V 10. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za izvajanje nadzora nad 11.a členom Uredbe 423/2007/ES se uporabljajo določbe 2. člena Uredbe o izvajanju uredbe 1781/2006/ES.«
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pristojnost ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, za izvajanje členov 11a(d) in 11b Uredbe 423/2007/ES iz 1. člena te uredbe preneha veljati 31. decembra 2009.
Št. 00724-43/2009
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-1811-0135
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik