Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2790. Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, stran 7944.

Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa nekatere ukrepe 1., 2. in 3. osi Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, ki ga je potrdila Evropska komisija z odločbo št. CCI 2007 SI 14 F PO 001 z dne 19. 11. 2008.
(2) S to uredbo se določajo nekatere vrste ukrepov, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za upravičenost, vlagatelji, merila za izbor, postopki za izvajanje posameznih ukrepov, nadzor nad izvajanjem ukrepov, višina sredstev ter finančne določbe za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 223 z dne 15. 8. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1198/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES),
– Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo za izvajanje te uredbe naslednji pomen:
1. OP 2007–2013 je dokument Republike Slovenije, ki ga je potrdila Evropska komisija in določa prednostne naloge v Republiki Sloveniji na področju razvoja ribiškega sektorja;
2. ribiški sektor predstavljajo gospodarske dejavnosti, ki vključujejo aktivnosti pridobivanja, predelave in trženja proizvodov ribištva in ribogojstva;
3. vlagatelj je lahko fizična ali pravna oseba, ki kandidira za pridobitev sredstev po tej uredbi;
4. upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki so ji odobrena sredstva po tej uredbi;
5. prejemnik sredstev je upravičenec, ki za izvedene aktivnosti prejme sredstva po tej uredbi;
6. ribiško plovilo je ribiški čoln ali ribiška ladja po Pomorskem zakoniku (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo);
7. glavno ribolovno orodje je ribolovno orodje, ki se najpogosteje uporablja na krovu plovila v ribolovnem obdobju enega leta ali v gospodarskem ribolovnem letu skladno s Prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 26/2004 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 25–35), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1799/2006 z dne 6. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 26/2004 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 341 z dne 7. 12. 2006, str. 26);
8. ribogojnica je vodna površina, ki je z mrežami ali drugimi napravami ločena od ostalega vodnega okolja, ali vodna površina z napravami za gojitev školjk. V sklop ribogojnice sodijo tudi ostali objekti, s katerimi se zagotavlja ribogojska proizvodnja. V njih se z uporabo ribogojskih metod poveča proizvodnja vodnih organizmov prek naravnih zmogljivosti okolja, ki se lahko izlovijo oziroma naberejo. Ribogojnica je obrat kontrolirane vzreje vodnih organizmov;
9. metode gojenja, ki imajo v primerjavi z običajno prakso v sektorju znatno manjši oziroma večji pozitivni učinek na okolje, so ribogojnice, ki za gojitev rib namenijo najmanj 50 odstotkov iztočne vode za ponovno rabo;
10. tradicionalne ribogojske dejavnosti, ki so pomembne za ohranjanje in razvoj gospodarske in družbene dejavnosti, so školjčišča na morju in ekstenzivna vzreja krapov v celinskih vodah;
11. nove vrste rib so vrste, katerih ribogojna proizvodnja v Republiki Sloveniji je nizka ali ne obstaja in za katere so tržna pričakovanja dobra.
(2) V uredbi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
3. člen
(organi OP 2007–2013)
(1) Organ za upravljanje OP 2007–2013 v skladu z 58. členom Uredbe 1198/2006/ES je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP).
(2) Organ za potrjevanje v skladu z 58. členom Uredbe 1198/2006/ES je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).
(3) Revizijski organ v skladu z 58. členom Uredbe 1198/2006/ES je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu: revizijski organ), ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
II. VRSTE UKREPOV
4. člen
(vrste ukrepov)
(1) V skladu z 21. členom Uredbe 1198/2006/ES se sredstva namenijo za naslednje ukrepe 1. osi:
– naložbe v plovila nad krovom in selektivnost za ribiška plovila, ki ne sodijo v skupino malega priobalnega ribolova,
– mali priobalni ribolov, kot je določen v prvem odstavku 26. člena Uredbe 1198/2006/ES.
(2) V skladu z 28. in 34. členom Uredbe 1198/2006/ES se sredstva namenijo za naslednje ukrepe 2. osi:
– produktivne naložbe v ribogojstvo,
– predelava in trženje.
(3) V skladu s 36. členom Uredbe 1198/2006/ES se sredstva namenijo za naslednje ukrepe 3. osi:
– ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja,
– razvoj novih trgov in promocijske kampanje.
III. UKREP NALOŽBE V PLOVILA NAD KROVOM IN SELEKTIVNOST TER UKREP MALI PRIOBALNI RIBOLOV
5. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore so naložbe iz prvega odstavka 4. člena te uredbe v posodobitev ribiških plovil, ki morajo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev:
– varovanje in ohranjanje ribolovnih virov,
– izboljšanje delovnih pogojev na krovu,
– boljša kakovost rib.
(2) Do podpore so upravičene naslednje dejavnosti:
1. zamenjava enega motorja v finančnem obdobju 2007–2013 na ribiškem plovilu z novim motorjem z enako ali manjšo močjo za plovila do 24 m celotne dolžine,
2. naložbe za izboljšanje varnosti na krovu, delovnih pogojev, higiene in kakovosti proizvodov.
6. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za naložbe iz prejšnjega člena so naslednji stroški:
1. Motorji, ki niso pomožni motorji:
– stroški nakupa enega novega motorja na ribiškem plovilu;
– stroški transporta in montaže novega motorja.
2. Higiena:
– stroški izdelave ali popravila sanitarij;
– stroški izdelave ali popravila vodne napeljave za sladko in morsko vodo;
– stroški popravila tal ali naložbe v izboljšanje pogojev za dezinfekcijo.
3. Delovni pogoji:
– stroški izdelave ali popravila krmarnice;
– stroški izdelave ali popravila bivalnih prostorov;
– stroški izdelave ali popravila delovnega prostora (npr. zaščita pred vremenskimi vplivi).
4. Varnost plovbe in varstvo pri delu:
– stroški nakupa navigacijske opreme;
– stroški nakupa komunikacijske opreme;
– stroški nakupa opreme za reševanje (rešilni jopiči, splavi itd.);
– stroški menjave električnih napeljav;
– stroški izdelave ali popravila infrastruktur za povečanje varnosti pri delu (npr. nedrseče površine, izolacija vročih delov, odstranitev ostrih in štrlečih delov, zvočna izolacija itd.);
– stroški nakupa bokobranov.
5. Izboljšanje kakovosti rib:
– stroški nakupa hladilnih naprav (hlajenje morske vode, izdelava ledu);
– stroški nakupa posod za ohlajanje rib.
6. Pripomočki za manipulacijo z ribolovnimi orodji:
– stroški zamenjave in nakupa novih nosilnih elementov;
– stroški zamenjave in nakup novih mehanskih sklopov (škripci, vitli).
7. Ostali stroški:
– stroški urejanja, nastavitev in preizkusov;
– splošni stroški, kot so: honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
(2) Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o odobritvi sredstev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene stroške štejejo tudi morebitni splošni stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 dalje. Pri nakupu opreme se priznajo tudi stroški dobave, prevoza, montaže ali stroški izvedbe na kraju samem (npr. stroški materiala, prevoza, opravljenih del …).
(4) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Naložba je zaključena, ko so vsa dela končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo. Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih.
(5) Poleg neupravičenih stroškov iz petega odstavka 55. člena Uredbe 1198/2006/ES in 26. člena Uredbe 498/2007/ES se podpora ne dodeli za:
1. nakup rabljene opreme ali motorjev,
2. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
3. stroške nakupa in zamenjave pomožnega motorja na ribiškem plovilu,
4. gradnjo in nakup ribiških plovil,
5. stroške tekočega poslovanja (stroške vzdrževanja in najema itd.),
6. bančne stroške in stroške garancij,
7. stroške javne uprave (splošne upravne stroške, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora),
8. stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
9. izdatke pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,
10. plovila, ki so registrirana izven Republike Slovenije,
11. stroške promocije,
12. naložbe v povečanje ribolovnega napora,
13. prenos lastništva podjetja,
14. plačila v naravi,
15. stroške za povečanje prostorov za skladiščenje rib,
16. zamenjavo več kot enega motorja na plovilu,
17. stroške lastnega dela,
18. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 4.000 eurov na posamezno naložbo.
(6) Sredstva se vlagatelju ne odobrijo, če je za isti projekt že prejel javna sredstva ali sredstva Evropske skupnosti oziroma kakšnega drugega evropskega sklada.
7. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj v okviru ukrepov iz prvega odstavka 4. člena te uredbe je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali ribič, ki ima status ribiča fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Vlagatelj mora imeti veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.
8. člen
(pogoji za pridobitev in porabo sredstev)
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora lastnik ali solastnik ribiškega plovila, na katerem se bo izvajala naložba, z veljavnim slovenskim dovoljenjem za gospodarski ribolov. Če je vlagatelj solastnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje solastnika (solastnikov), da se naložba na plovilu lahko izvede;
– naložba mora biti ekonomsko upravičena, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti.
(2) Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah:
– če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
– vlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do države.
(3) Ribiško plovilo mora biti na dan vložitve vloge iz ukrepov, določenih v prvem odstavku 4. člena te uredbe, starejše od petih let. Starost plovila se izračuna v skladu s 6. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 1986, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribiških plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12. 1994, str. 11), in je enaka razliki med datumom vložitve vloge na razpis in datumom prve izdaje uradnega varnostnega spričevala ali datumom prve vknjižbe v uradno evidenco ribiških plovil, ki jo vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.
(4) Posamezni vlagatelj lahko v obdobju 2007–2013 odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsaka posamezna vloga nanašati samo na eno plovilo.
(5) Upravičenec se mora obvezati, da bo ostal lastnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev in se mora obvezati, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, razen v primeru višje sile, ki bi mu to onemogočila.
(6) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev, vrsta upravičenih naložb in opravičljivi stroški se določijo v javnem razpisu.
9. člen
(pogoji za zamenjavo motorja)
(1) Sredstva iz Evropskega sklada za ribištvo so namenjena eni zamenjavi motorja na plovilo v finančnem obdobju 2007–2013 pod pogojem, da je:
1. pri plovilih, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki na gospodarskem dovoljenju nimajo vpisane vlečne mreže z gredjo, pridnene vlečne mreže s širilkami, pridnene vlečne mreže, upravljane z dveh plovil, pelagične vlečne mreže s širilkami, pelagične vlečne mreže, upravljane z dveh plovil, in dvojne vlečne mreže s širilkami ter ki sodijo v skupino plovil malega priobalnega ribolova na podlagi prvega odstavka 26. člena Uredbe 1198/2006/ES, moč novega motorja enaka ali manjša od moči starega motorja;
2. pri plovilih, ki niso določena v prejšnji točki in katerih skupna dolžina ne presega 24 metrov, moč novega motorja vsaj za 20 odstotkov manjša od moči starega motorja.
(2) Zmanjšanje moči motorja iz prejšnjega odstavka lahko doseže skupina plovil za vsako kategorijo plovil, določenih v prvi in drugi točki prejšnjega odstavka. Pogoji za to so:
1. vsa plovila, ki spadajo v isto skupino, so opredeljena posamično;
2. vsa plovila, ki spadajo v isto skupino, delujejo v istem območju upravljanja;
3. vsa plovila, ki spadajo v isto skupino, uporabljajo enako glavno ribolovno orodje;
4. število vseh plovil, ki spadajo v isto skupino, ne presega 50 plovil;
5. zmanjšanje za 20 odstotkov zmogljivosti, izražene kot moč motorjev, lahko skupina plovil doseže ali z izstopom enega ali več plovil, ki pripadajo skupini, iz flote ali z zmanjšanjem zmogljivosti, izražene kot moč motorjev, za posamezna plovila v skupini na način, da je končni rezultat po zamenjavi motorjev zmanjšanje zmogljivosti motorjev za vsaj 20 odstotkov od izhodiščne moči vseh motorjev;
6. izstop ribiške zmogljivosti iz ribiške flote s pridobitvijo sredstev v okviru ukrepa trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti se ne šteje za 20 odstotkov zmanjšanje moči, ki ga lahko doseže skupina plovil.
10. člen
(finančne določbe)
(1) Za celotno programsko obdobje od leta 2007 do 2013 je izvedbi ukrepa naložbe v plovila nad krovom in selektivnost namenjenih skupaj 400.000 eurov javnih sredstev ter izvedbi ukrepa mali priobalni ribolov do 800.000 eurov javnih sredstev.
(2) Najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zneska na plovilo v okviru ukrepa trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. V kolikor znesek za naložbe na krovu ribiških plovil in selektivnost preseže znesek na plovilo po ukrepu trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti, je upravičeni strošek v višini predvidene premije na ribiško plovilo. Izračun najvišje možne premije za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti na posamezno plovilo se določi v javnem razpisu.
(3) Za plovila malega priobalnega ribolova v skupni dolžini do 12 metrov skladno s 26. členom Uredbe 1198/2006/ES velja:
– najvišja stopnja pomoči za plovilo znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev;
– v primeru zamenjave motorja na plovilu znaša najvišja stopnja pomoči do 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev.
(4) Za plovila, katerih skupna dolžina presega 12 metrov in je manjša od 24 metrov, velja:
– najvišja stopnja pomoči za plovilo znaša do 40 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev;
– v primeru zamenjave motorja na plovilu znaša najvišja stopnja pomoči do 20 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev.
(5) Najnižji znesek dodeljene podpore je 4.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek dodeljene podpore je do 100.000 eurov na posamezno vlogo ob upoštevanju, da pomoč ne sme presegati premije na plovilo v okviru ukrepa trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova ukrepa naložbe v plovila nad krovom in selektivnost pridobi največ do 200.000 eurov pomoči. Za ukrep mali priobalni ribolov pa lahko upravičenec v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi 100.000 eurov.
(6) Do sofinanciranja so upravičene naložbe, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo določbe iz 5., 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe. Popolne vloge se ocenijo in razvrstijo glede na doseženo število v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu. Pri določitvi meril se upoštevajo:
– ekonomski vidik naložbe,
– družbeno-socialni vidik naložbe,
– tehnološki vidik naložbe in
– naravovarstveni vidik naložbe.
(7) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu.
IV. UKREP PRODUKTIVNE NALOŽBE V RIBOGOJSTVO
11. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore so naložbe iz prve alinee drugega odstavka 4. člena te uredbe in so namenjene vzreji vodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi, naložbam v nove ribogojnice ter povečevanjem in posodabljanjem obstoječih ribogojnic. Naložbe morajo biti izvedene na območju Republike Slovenije.
(2) Skladno s prvim odstavkom 29. člena Uredbe 1198/2006/ES mora naložba prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev ukrepa:
– diverzifikacija v nove vrste in proizvodnje vrst z dobrimi tržnimi pričakovanji,
– izvajanje novih metod gojenja, ki imajo v primerjavi z običajno prakso v sektorju znatno manjši negativni oziroma večji pozitivni učinek na okolje,
– podpora tradicionalnim ribogojskim dejavnostim, ki so pomembne za ohranjanje in razvoj gospodarske in družbene dejavnosti,
– podpora za nakup opreme, namenjene zaščiti ribogojnic pred plenilci v naravi,
– izboljšanje delovnih in varnostnih razmer delavcev v ribogojstvu.
(3) Predmet podpore so:
1. naložbe v vališča s pripadajočo opremo,
2. naložbe v ribogojnice, ribogojne bazene in ribnike s pripadajočo opremo,
3. naložbe v kletke za vzrejo rib s pripadajočo opremo,
4. naložbe v školjčišča s pripadajočo opremo,
5. naložbe v druge objekte, namenjene ribogojni proizvodnji, s pripadajočo opremo,
6. nakup zemljišč za ribogojnico,
7. naložbe v sisteme za zmanjšanje onesnaževanja iz ribogojnic s pripadajočo opremo,
8. nakup in postavitev zaščitnih mrež proti pticam ter ostalih naprav za odganjanje ribojedih ptic,
9. naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
10. nakup in postavitev opreme za bogatenje vode s kisikom.
12. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za naložbe iz prejšnjega člena so:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, to je ribogojnih bazenov, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov za ribogojske namene, nakup pripadajoče opreme za ribogojsko proizvodnjo, nakup pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje ribogojske proizvodnje;
2. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (npr. stroški materiala, prevoza in opravljenih del …);
3. pri nakupu strojne in transportne opreme za prevoz rib se priznajo tudi stroški, povezani z vključitvijo opreme, namenjene za ribogojsko proizvodnjo, ter trženje ribogojskih proizvodov;
4. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena izključno za transport proizvodov ribogojstva;
5. nakup delovnih plovil, ki se uporabljajo izključno v ribogojstvu;
6. nakup zemljišč za ribogojnico, ki ne presega deset odstotkov priznane vrednosti naložbe;
7. splošni stroški, neposredno povezani z naložbo v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe (npr. honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del);
8. nakup in postavitev zaščitnih mrež proti pticam ter ostalih naprav za plašenje ribojedih ptic;
9. nakup in namestitev opreme za bogatenje vode s kisikom.
(2) Upravičeni stroški naložbe iz prejšnjega člena so stroški, nastali vključno od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (npr. sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Ne glede na to se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 dalje.
(3) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih. Kot zaključek naložbe se glede na njeno vrsto šteje:
1. uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta;
2. vključitev ribogojske strojne ali transportne opreme v proizvodnji proces, kadar gre za nakup opreme;
3. vpis ali predlog za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine;
4. vpis ribogojnice v register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKGP;
5. odobritev ribogojnice s strani Veterinarske uprave Republike Slovenije.
(4) Poleg neupravičenih stroškov iz petega odstavka 55. člena Uredbe 1198/2006/ES in 26. člena Uredbe 498/2007/ES se podpora ne dodeli za:
1. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
2. naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
3. prenos lastništva podjetja,
4. nakup rabljene opreme,
5. nakup nepremičnin, razen zemljišča,
6. stroške tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja in najema …),
7. bančne stroške in stroške garancij,
8. stroške promocije,
9. splošne upravne stroške,
10. plačila v naravi,
11. stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,
12. stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani s projektom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
13. naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo, povezano z naložbo,
14. naložbe na ravni trgovine, razen naložbe v prodajalne znotraj ribogojnih objektov za prodajo rib iz lastne vzreje s pripadajočo opremo,
15. naložbe v ribiška plovila, kakor so opredeljena v 3(c) členu Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L 358 z dne 31. 12. 2002, str. 59), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 865/2007 z dne 10. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L št. 192 z dne 24. 7. 2007, str. 1), tudi če se uporabljajo v ribogojstvu,
16. naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja,
17. po njihovem dokončanju,
18. naložbe v mesta za iztovor proizvodov iz marikulture,
19. naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo ribiških proizvodov,
20. naložbe v zdravje živali v smislu izkoreninjenja kužnih bolezni,
21. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 5.000 eurov na posamezno naložbo,
22. naložbe, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter iz drugih javnih sredstev,
23. vavčersko svetovanje,
24. nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
25. zemljišča, ki so predmet izvršbe.
13. člen
(vlagatelj)
(1) Vlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje ribogojske dejavnosti, kot:
1. gospodarska družba,
2. zadruga,
3. samostojni podjetnik posameznik,
4. zavod, ki ima tržno dejavnost, ali
5. nosilec dopolnilne dejavnosti ribogojstva na kmetijskem gospodarstvu v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08).
(2) Če je vlagatelj podjetje, je to lahko le mikro ali malo podjetje, kot je opredeljeno v 3. členu točki f Uredbe 1198/2006/ES.
14. člen
(pogoji za pridobitev in porabo sredstev)
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ribogojnica mora biti vpisana v register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKGP, razen novogradenj, ki se v register morajo vpisati pred zaključkom naložbe;
2. ribogojnica mora imeti vodno pravico po predpisih o vodah in pridobljeno uporabno dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj. Če gre za graditev objektov za namen opravljanja ribogojske dejavnosti, mora biti objekt grajen skladno s predpisi s področja graditve objektov;
3. ribogojnica mora imeti status odobrenega obrata pri Veterinarski upravi Republike Slovenije, razen novogradenj, ki morajo pridobiti status odobrenega obrata pred zaključkom naložbe;
4. vse naložbe morajo biti ekonomsko upravičene, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti;
5. v primeru, da gre za naložbe v vzrejo novih vrst rib, mora vlagatelj predložiti raziskavo o tržnih možnosti teh vrst ter ustrezno dovoljenje za njihovo vzrejo, ki ga izda pristojni organ;
6. za naložbe morajo biti pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
7. kadar je ribogojstvo vključeno kot dopolnilna dejavnost kmetijskega gospodarstva, mora biti obseg ribogojske dejavnosti vsaj v višini 0,5 polnega delovnega časa, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta;
8. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob oddaji vloge,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi;
9. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora biti postopek izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
10. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje;
11. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (npr. skupni prostori, streha, fasada …) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali na drug transparenten način razdelitve;
12. upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev;
13. upravičenec se zavezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, vsaj v obsegu, ki ga je opredelil v vlogi oziroma s poslovnim načrtom;
14. vlagatelj ne sme biti v težavah v skladu s Sporočilom Komisije – Smernice skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Sporočilo Komisije 244/2004/ES), ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije ter mora imeti poravnane davke in prispevke do države.
(2) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev, vrsta upravičenih naložb in upravičeni stroški se določijo v javnem razpisu.
15. člen
(finančne določbe)
(1) Za celotno programsko obdobje od leta 2007 do 2013 je izvedbi ukrepa iz prve alinee drugega odstavka 4. člena te uredbe namenjenih skupaj 3.500.000 eurov javnih sredstev.
(2) Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe v skladu z določbami v Prilogi II Uredbe 1198/2006/ES, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev.
(3) Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore znaša 1.000.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ do 1.000.000 eurov pomoči.
(4) Do sofinanciranja so upravičene naložbe, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in so v skladu z določbami iz 11., 12., 13. in 14. člena te uredbe. Popolne vloge se ocenijo in razvrstijo v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu. Pri določitvi meril se upoštevajo:
– ekonomski,
– tehnološki in
– okoljski vidik naložbe.
(5) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. Pri gradbenih delih, ki se obračunavajo po gradbenih situacijah, priloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.
V. UKREP PREDELAVA IN TRŽENJE
16. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore so naložbe v predelavo in trženje ribiških in ribogojskih proizvodov iz druge alinee drugega odstavka 4. člena te uredbe.
(2) Skladno s prvim odstavkom 35. člena Uredbe 1198/2006/ES mora naložba prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naslednjih ciljev:
1. izboljšanje pogojev dela,
2. izboljšanje in spremljanje javnega zdravja in higienskih razmer in kakovosti proizvodov,
3. proizvajanje visoko kakovostnih proizvodov za nišne trge,
4. zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
5. izboljšanje rabe premalo uporabljenih vrst, stranskih proizvodov in odpadkov,
6. proizvajanje in trženje novih proizvodov, uporaba novih tehnologij ali razvoj inovativnih načinov proizvodnje,
7. trženje proizvodov, ki pretežno izvirajo iz lokalnega iztovarjanja in lokalnega ribogojstva.
(3) Predmet podpore so naložbe v predelavo in trženje za:
1. predelavo rib s pripadajočo opremo,
2. skladiščenje in distribucijo rib s pripadajočo opremo iz lokalnega iztovarjanja ali lokalnega ribogojstva s pripadajočo opremo.
17. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški za naložbe iz prejšnjega člena so:
1. gradnja in obnova nepremičnin, pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
2. nakup zemljišč za predelovalne obrate, ki ne presega desetih odstotkov priznane vrednosti naložbe;
3. stroški nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške strojne in programske opreme, ki se uporablja za vodenje proizvodnje predelave rib;
4. splošni stroški, npr. honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
(2) Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ne glede na to se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški in stroški nakupa zemljišča, nastali pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 dalje.
(3) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih. Kot zaključek naložbe se glede na njeno vrsto šteje:
1. uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta,
2. vključitev strojne ali transportne opreme v proizvodnji proces, kadar gre za nakup opreme,
3. vpis ali predlog za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo, ko gre za nakup nepremičnine.
(4) Poleg neupravičenih stroškov iz petega odstavka 55. člena Uredbe 1198/2006/ES in 26. člena Uredbe 498/2007/ES se podpora ne dodeli za:
1. prenos lastništva podjetja,
2. naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
3. stroške nakupa nepremičnin, razen zemljišč,
4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
5. plačila v naravi,
6. stroške tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja in najema …),
7. bančne stroške in stroške garancij,
8. stroške promocije,
9. splošne upravne stroške,
10. stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov,
11. stroške za plačilo inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani s projektom in presegajo 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
12. naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo, povezano z naložbo,
13. naložbe maloprodajne trgovine,
14. naložbe v nakup rabljene opreme,
15. naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju,
16. naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo ribiških proizvodov ter ukrepe v ribiška pristanišča in ribje borze,
17. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 5.000 eurov na posamezno naložbo,
18. vavčersko svetovanje,
19. nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
20. zemljišča, ki so predmet izvršbe.
18. člen
(vlagatelj)
(1) Vlagatelj je lahko pravna ali fizična osebe, ki ima ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave rib kot:
1. gospodarska družba,
2. zadruga,
3. samostojni podjetnik posameznik.
(2) Vlagatelj je skladno z drugim odstavkom 35. člena Uredbe 1198/2006/ES lahko mikro, malo in srednje veliko podjetje, kot je opredeljeno v 3. členu točki f Uredbe 1198/2006/ES. V primeru, da za podjetje ne velja opredelitev iz 3. člena točke f Uredbe 1198/2006/ES, velja, da mora imeti manj kot 750 zaposlenih ali prihodke, manjše od 200 milijonov eurov.
19. člen
(pogoji za pridobitev in porabo sredstev)
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. za naložbo morajo biti pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
2. vse naložbe morajo biti ekonomsko upravičene, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti;
3. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj mora imeti overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj desetih let po končani naložbi,
– vlagatelj mora imeti overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi;
4. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis,
– predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov, s katerimi se vlagatelj prijavlja na razpis v primeru fazne gradnje;
5. če se vlagatelj šteje za naročnika v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, mora biti postopek izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
6. upravičenec ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev;
7. upravičenec se zavezuje, da bo vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev uporabljal naložbo, za katero so mu bila dodeljena sredstva, vsaj v obsegu, ki ga je opredelil v vlogi oziroma s poslovnim načrtom;
8. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (npr. skupni prostori, streha, fasada …) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo;
9. vlagatelj ne sme biti v težavah v skladu s Sporočilom Komisije 244/2004/ES, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije ter mora imeti poravnane davke in prispevke do države.
(2) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev, vrsta upravičenih naložb in upravičeni stroški se določijo v javnem razpisu.
20. člen
(finančne določbe)
(1) Za celotno programsko obdobje od leta 2007 do 2013 je izvedbi ukrepa predelava in trženje namenjenih skupaj 6.000.000 eurov javnih sredstev.
(2) Najvišja stopnja pomoči znaša do 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v primeru naložb velikih podjetij z manj kot 750 zaposlenimi ali s prihodkom, manjšim od 200 milijonov eurov, znaša podpora 30 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev.
(4) Najnižji znesek dodeljene podpore je 5.000 eurov na posamezno vlogo, najvišji znesek dodeljene podpore je 2.000.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi največ do 2.000.000 eurov pomoči.
(5) Do sofinanciranja so upravičene naložbe, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in so v skladu z določbami iz 16., 17., 18. in 19. člena te uredbe. Popolne vloge se ocenijo in razvrstijo v skladu s podrobnimi meril, določenimi v javnem razpisu. Pri določitvi meril se upoštevajo:
– ekonomski,
– tehnološki in
– okoljski vidik naložbe.
(6) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. Pri gradbenih delih, ki se obračunavajo po gradbenih situacijah, priloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.
(7) Polovica sredstev bo namenjenih mikro in malim podjetjem, druga polovica sredstev pa bo namenjenih ostalim podjetjem iz drugega odstavka 18. člena te uredbe. Nadzorni odbor lahko ta odstotek spremeni glede na izkazane dejanske zahteve sektorja.
VI. UKREP RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVORA IN ZAVETJA
21. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore so naložbe iz prve alinee tretjega odstavka 4. člena te uredbe, in sicer za:
1. že obstoječa javna ribiška pristanišča v interesu ribičev in ribogojcev, ki uporabljajo pristanišča, in ki izboljšujejo ponujene storitve;
2. prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih priobalni ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja.
(2) Že obstoječa javna ribiška pristanišča so upravičena do podpore le, če so izvedene naložbe:
– v skupnem interesu: ukrepi so v skupnem interesu, kadar prispevajo k interesu skupine upravičencev ali splošne javnosti;
– širšega obsega kot operacije, ki jih izvajajo zasebna podjetja;
– usmerjene v izboljšanje ponujenih storitev.
22. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški so:
– izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, skladiščenje in prodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih;
– oskrba z gorivom, ledom, vodo in elektriko;
– izgradnja, posodobitev in razširitev privezov za večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, do višine 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
(2) Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali po 19. novembru 2008. Naložba ne sme biti zaključena pred izdajo odločbe.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičene štejejo tudi morebitni splošni stroški, nastali pred 19. novembrom 2008, vendar samo od 1. januarja 2007 dalje.
(4) Poleg neupravičenih stroškov iz petega odstavka 55. člena Uredbe 1198/2006/ES in 26. člena Uredbe 498/2007/ES se podpora ne dodeli za:
– gradnjo ribiških pristanišč,
– vavčersko svetovanje,
– nakup patentnih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najem ...),
– bančne stroške in stroške garancij,
– nakup rabljene opreme,
– stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora),
– plačila v naravi,
– stroške pri projektih, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov, in
– nepremičnine.
(5) Sredstva se vlagatelju ne odobrijo, če je za isti projekt že prejel javna sredstva ali sredstva Evropske skupnosti oziroma kakšnega drugega evropskega sklada.
(6) Vlagatelj lahko za isto naložbo pridobi sredstva samo iz naslova enega ukrepa.
23. člen
(vlagatelj)
Vlagatelji v okviru ukrepa ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja so lahko obalne občine v Republiki Sloveniji, v katerih se nahajajo ribiška pristanišča.
24. člen
(pogoji za odobritev in porabo sredstev)
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. ribiško pristanišče mora biti določeno z občinskim splošnim aktom, ki je usklajen z občinskim prostorskim načrtom;
2. vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev;
3. vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko in tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant, in vsa potrebna dovoljenja za naložbo;
4. če je to potrebno v skladu s predpisi o vodah, vlagatelj pridobi spremembo vodne pravice oziroma novo vodno pravico. Pridobljena morajo biti vsa upravna dovoljenja;
5. gradbena dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo okolja, varstvo voda, varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave;
6. vlagatelj mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ;
7. naložba mora biti del občinskega razvojnega programa, ki ga potrdi občinski svet;
8. naložba se ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. Upravičenec se obvezuje, da vsaj še deset let od zadnjega izplačila sredstev ne bo spreminjal namembnosti naložbe, za katero so mu bila dodeljena sredstva;
9. v primeru naložb za prestrukturiranje mest iztovarjanja in izboljšanje pogojev za ribiške proizvode, ki jih priobalni ribiči iztovorijo na obstoječih mestih iztovarjanja, upravičenec zagotovi, da mesta iztovarjanja izpolnjujejo pogoje v skladu z ustreznimi veterinarskimi predpisi in da se izvajajo nadzorni ukrepi (v ribiškem pristanišču je zagotovljeno mesto naključnega veterinarskega pregleda);
10. ob oddaji vloge se morata investicijska dokumentacija in veljavni načrt razvojnih programov finančno ujemati;
11. vlagatelj mora izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
(2) Če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del ali dokončanje naložbe, morajo biti iz priložene investicijsko-tehnične dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis,
– pri fazni gradnji popis že izvedenih del in stroškov, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik, ter popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na razpis.
(3) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot dokončanje naložbe se pri gradnji šteje pridobljeno uporabno dovoljenje ali vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. Naložba mora biti končana v skladu z rokom, določenim v razpisu. Zahtevkom se priloži ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih aktivnostih.
(4) Pri naložbah v gradnjo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (npr. skupni prostori, streha, fasada …) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo.
(5) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev, vrsta upravičenih naložb in upravičeni stroški se določijo v javnem razpisu
25. člen
(finančne določbe)
(1) Za celotno programsko obdobje od leta 2007 do 2013 je izvedbi ukrepa ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja namenjenih skupaj 8.100.000 eurov javnih sredstev.
(2) Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe. Viri financiranja so: EU delež predstavlja 75 odstotkov priznane vrednosti naložbe, slovenska udeležba pa 25 odstotkov odobrenih nepovratnih sredstev, pri čemer Republika Slovenija prispeva 15 odstotkov in posamezni upravičenec 10 odstotkov sredstev.
(3) Najnižji znesek dodeljene podpore znaša 5.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek dodeljene podpore znaša 4.000.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz tega ukrepa pridobi največ do 4.000.000 eurov pomoči.
(4) Do sofinanciranja so upravičene naložbe, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in so v skladu z določbami iz 21., 22., 23. in 24. člena te uredbe. Popolne vloge se ocenijo in razvrstijo v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu. Pri določitvi meril se upoštevajo:
– skupni interes ribičev in gojiteljev, ki uporabljajo pristanišča,
– usmerjenost v izboljšanje ponujenih storitev,
– ureditev prve prodaje rib.
(5) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. Pri gradbenih delih, ki se obračunavajo po gradbenih situacijah, priloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec.
VII. UKREP RAZVOJ NOVIH TRGOV IN PROMOCIJSKE KAMPANJE
26. člen
(predmet podpore)
(1) Predmet podpore je nakup storitev iz druge alinee tretjega odstavka 4. člena te uredbe, ki zajema:
– izvajanje promocijskih kampanj za proizvode ribištva in ribogojstva,
– izvajanje promocijskih kampanj za izboljšanje ugleda ribiškega sektorja.
(2) V okviru promocijskih kampanj so do podpore upravičene naslednje aktivnosti:
– izvedba tržne raziskave,
– promocija kakovostnih ribiških in ribogojskih proizvodov,
– informiranje potrošnikov o pomembnosti ribiških in ribogojskih proizvodov v naši prehrani,
– pospeševanje prodaje za povečanje porabe rib in ribjih izdelkov na prebivalca,
– izboljšanje ugleda ribiškega sektorja.
27. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški iz prejšnjega člena so stroški, nastali za izvajanje promocijske kampanje za ribiške in ribogojske proizvode, ter kampanje za izboljšanje ugleda ribiškega sektorja, in sicer:
– stroški, nastali za izvedbo tržne raziskave,
– stroški oglaševanja in informiranja,
– stroški priprave, izdaje in razdeljevanja informacijskega in promocijskega gradiva,
– stroški organizacije in vodenja drugih ustreznih oblik oglaševanja,
– stroški oglaševalskih agencij in drugih izvajalcev storitev, ki so vključeni v pripravo in izvajanje oglaševalskih kampanj,
– zakup oziroma najem oglaševalskega prostora,
– stroški izdelave sloganov za obdobje oglaševalskih kampanj,
– stroški za objavljanje.
(2) Poleg neupravičenih stroškov iz petega odstavka 55. člena Uredbe 1198/2006/ES in 26. člena Uredbe 498/2007/ES se podpora ne dodeli za:
– promocije, ki se nanašajo na komercialne oznake ali oznake držav ali geografskih območij, razen v primeru proizvodov, priznanih v skladu s pogoji iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L št. 93 z dne 31. 3. 2006, str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 417/2008 z dne 8. maja 2008 o spremembi prilog I in II Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL L št. 125 z dne 9. 5. 2008, str. 27),
– če je za isti projekt vlagatelj že prejel javna sredstva ali sredstva Evropske skupnosti oziroma kakšnega drugega evropskega sklada.
(3) Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo samo iz naslova enega ukrepa.
28. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj v okviru tega ukrepa je lahko pravna ali fizična oseba, javni organ in javno-zasebno partnerstvo.
29. člen
(pogoji za pridobitev sredstev)
(1) Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti registriran in imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
– ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– je oblikoval ali vodil vsaj eno nacionalno ali mednarodno oglaševalsko kampanjo.
(2) V primeru, da za vlagatelja dejavnost opravi zunanji izvajalec, se vlagatelj zaveže, da bo izbran izvajalec, ki je finančno in strokovno usposobljen za izvajanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
(3) Podrobnejši pogoji za dodelitev sredstev, vrsta upravičenih naložb in upravičeni stroški se določijo v javnem razpisu.
30. člen
(določitev meril in izbor projektov)
(1) V skladu z 48. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) se izbere ekonomsko najugodnejša ponudba. V izbor za ocenjevanje in vrednotenje kreativnih in komunikacijskih rešitev promocijske kampanje se uvrstijo projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne ter izpolnjujejo pogoje iz predhodnega člena. Vloge se ocenijo na podlagi naslednjih meril:
– cena,
– oblikovalsko kreativni del,
– medijsko komunikacijski del,
– reference.
(2) Podrobnejša razdelitev točk za izbor promocijske kampanje se določi v javnem razpisu. Izbere se promocijska kampanja, ki bo na podlagi meril dosegla najvišje število točk.
31. člen
(finančne določbe)
(1) Za celotno programsko obdobje od leta 2007 do 2013 je izvedbi ukrepa razvoj novih trgov in promocijske kampanje namenjenih skupaj 1.900.000 eurov javnih sredstev.
(2) Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sredstev 75 odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov vrednosti odobrenih nepovratnih sredstev.
(3) Sofinancira se promocijska kampanja, ki na podlagi ocene doseže najvišje število točk do višine sredstev, razpisanih za to naložbo.
(4) Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi izstavljenega originalnega računa.
VIII. SKUPNE DOLOČBE
32. člen
(javni razpisi)
(1) Sredstva za ukrepe po tej uredbi se dodelijo z odprtim javnim razpisom, v posameznih časovnih obdobjih, določenih v javnem razpisu, po vsebinskem pregledu popolnih vlog in njihovem točkovanju. Vloge morajo doseči minimalno število točko, določeno v javnem razpisu, in se razvrščajo glede na doseženo število točk. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
(2) MKGP pripravi javne razpise in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V javnih razpisih so podrobneje opredeljeni pogoji in merila za dodelitev sredstev, časovna obdobja, znotraj katerih se popolne vloge obravnavajo, postopki, dokazila, upravičeni stroški ter način uveljavljanja in uporabe sredstev. Z javnim razpisom za posamezen ukrep so sredstva lahko razdeljena po posameznih namenih znotraj ukrepa, ciljih ukrepa ali skupinah posameznih upravičencev, vloge za ta namen pa se ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog.
(3) Spremembo in zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na svojih spletnih straneh.
(4) Za ukrep razvoj novih trgov in promocijske kampanje se izbere ponudnik v skladu s predpisi s področja javnega naročanja. Postopke za izbor in izplačila izvede ARSKTRP.
33. člen
(pošiljanje vlog)
(1) Vloge za javni razpis je treba poslati priporočeno po pošti ali s hitro pošto ali oddati v vložišču ARSKTRP.
(2) Če vlagatelj pošlje vlogo priporočeno po pošti ali s hitro pošto, jo mora poslati na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana, in sicer od naslednjega dneva po dnevu objave javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa za posamezen ukrep, ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
(3) Vloga iz prvega odstavka tega člena se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas oddaje vloge, ki ju označi pošta, oziroma prejema, ki ga označi vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter morebitne druge določbe, ki bodo določene v javnem razpisu.
(4) ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti znotraj posameznega časovnega obdobja, določenega v javnem razpisu. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezen ukrep, razpisanih v javnem razpisu.
34. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. Vloge se odpirajo v posameznih časovnih obdobjih, določenih v javnem razpisu. Vloge, ki bodo prispele v posameznem časovnem obdobju, določenem v javnem razpisu, se bodo obravnavale na koncu tega obdobja. Vloge za posamezen ukrep se obravnavajo do porabe sredstev, razpisanih z javnim razpisom.
(2) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna.
(3) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi in mu določi rok 15 dni, v katerem mora vlogo dopolniti. Dopolnjena vloga se obravnava v časovnem obdobju obravnave vlog, v katerem je dopolnitev vloge prispela. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas oddaje na pošti ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo, popolne pa se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, kjer se preveri, ali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega razpisa. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo.
(4) Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril, določenih v javnem razpisu.
(5) Vloge se točkujejo in razvrstijo v skladu s podrobnimi merili, določenimi v javnem razpisu. Vloge, ki ne presegajo minimalnega praga, določenega v javnem razpisu, se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo v javnem razpisu predpisan minimalen prag, se glede na doseženo število točk odobravajo do porabe sredstev. V primeru, če bi zmanjkalo sredstev in če dve popolni vlogi dosežeta enako število točk, se odobri vloga, ki je bila oddana prej.
(6) Če dve ali več popolnih vlog izpolnjujejo vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosegajo enako število točk ter imajo na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(7) Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(8) O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.
(9) Vloga, ki je popolna, izpolnjuje predpisane pogoje in dosega minimalno število točk, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne.
35. člen
(izdaja odločbe)
(1) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
(2) Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve.
36. člen
(omejitev sredstev)
(1) Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukrepa po tej uredbi.
(2) Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tej uredbi, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije.
(3) Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije.
(4) Sofinancirajo se naložbe, ki so na podlagi ocene dosegle spodnjo vstopno mejo točk, in sicer glede na doseženo število točk, do porabe sredstev. Vstopna meja točk in sredstva za naložbe v okviru posameznega ukrepa se določijo v javnem razpisu.
37. člen
(oblika odobrenih sredstev)
Sredstva po tej uredbi se odobrijo v obliki nepovratnih sredstev.
38. člen
(obveznosti upravičenca)
(1) Iz dokumentacije vlagateljev, ki kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev, mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe.
(2) Posamezen projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Število zahtevkov za posamezen ukrep se določi v javnem razpisu.
(3) Naložbena dejavnost, za katero upravičenec po tej uredbi prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev, v okviru ukrepa ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja pa še vsaj naslednjih deset let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(4) Prejemnik sredstev mora na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let, v okviru ukrepa ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja še deset let, od zadnjega izplačila sredstev.
(5) Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev se objavijo na spletnih straneh MKGP.
(6) Vlagatelj mora imeti za nakazilo sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(7) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o projektu, ki je predmet podpore po tej uredbi, ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republike Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom ter omogočiti kontrolo na kraju samem.
(8) Naložbe morajo biti zaključene najkasneje v roku treh let po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. Zadnji rok za zaključek naložb od izdaje odločbe o odobritvi sredstev po posameznih ukrepih se določi v javnem razpisu.
39. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)
(1) Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu z obveznostmi ali določbami te uredbe, javnih razpisov in odločbe o odobritvi sredstev, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(2) Če prejemnik sredstev v primeru višje sile o tem obvesti pristojni organ in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je zmožen to storiti, se določba prejšnjega odstavka ne uporablja.
40. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev)
(1) Za izplačilo sredstev v tekočem letu upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo na ASKTRP. Zahtevki za izplačilo se vlagajo v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
(2) Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz te uredbe, javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in sredstva nakaže na transakcijski račun upravičenca po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru na podlagi 41. člena te uredbe. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
(3) Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz te uredbe, javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP z odločbo zavrne.
(4) Če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, ARSKTP izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM UKREPOV
41. člen
(nadzor nad izvajanjem ukrepov)
(1) MKGP kot organ za upravljanje OP 2007–2013 lahko skladno z 59. členom Uredbe 1198/2006/ES opravlja nadzor nad izvajanjem ukrepov iz te uredbe.
(2) ARSKTRP izvaja administrativne kontrole pred izplačilom sredstev za posamezen ukrep.
(3) Služba za kontrolo ARSKTRP o ugotovitvah kontrol obvešča organizacijsko enoto ARSKTRP, odgovorno za posamezen ukrep. Če je služba za kontrolo ARSKTRP na kraju samem ugotovila nepravilnosti, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene pomoči.
(4) Služba za kontrolo ARSKTRP je odgovorna za izvajanje kontrol na kraju samem pred izplačilom sredstev. Administrativna struktura ARSKTRP zagotavlja ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.
(5) Kontrole vlog ali zahtevkov na kraju samem pred izplačilom sredstev se izvajajo z obiski upravičencev in najmanj desetih odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov odobrenih vlog za ukrepe 1., 2. in 3. osi, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto, vendar ne manj kot petih odstotkov odobrenih vlog. Za naložbe, za katere se izplačila izvajajo v več fazah, se kontrola na kraju samem pri upravičencu izvede vsaj enkrat pred dokončanjem naložbe. Vzorec vlog za kontrolo na kraju samem določi ARSKTRP na podlagi ustreznega vzorčenja. Pri teh kontrolah se pri posameznih prejemnikih preverjajo tudi drugi specifični pogoji za dodelitev pomoči pri posameznem ukrepu.
(6) ARSKTRP izvaja naknadne kontrole po izvedenih kontrolah na kraju samem v obsegu 2,5 odstotkov izplačanih vlog, oziroma najmanj petih odstotkov skupne vrednosti javnih izdatkov izplačanih vlog za ukrepe 1., 2. in 3. osi, ki se prijavijo Evropski komisiji vsako leto.
X. PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
42. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in ki jih je treba priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
XI. KONČNA DOLOČBA
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-20/2009/4
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EVA 2007-2311-0156
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik