Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

2787. Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B), stran 7930.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-12
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DELNEM SUBVENCIONIRANJU POLNEGA DELOVNEGA ČASA (ZDSPDČ-B)
1. člen
V Zakonu o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (Uradni list RS, št. 5/09 in 40/09) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »do 30. septembra 2009« nadomesti z besedilom »do 31. marca 2010«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Delodajalci, ki so že sklenili pogodbo o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, lahko zavodu najpozneje 15 dni pred iztekom pogodbe oziroma aneksa, s katerim je bila pogodba podaljšana, predlagajo njeno podaljšanje za obdobje največ šest mesecev, z možnostjo nadaljnjega podaljševanja za obdobje največ šest mesecev.
(2) Predlog za podaljšanje sklenjene pogodbe oziroma aneksa iz prejšnjega odstavka lahko delodajalec poda najpozneje do roka, določenega v 1. členu tega zakona. Število predlogov, podanih v okviru tega roka, ni omejeno.
(3) Na predlog delodajalca iz prejšnjega odstavka zavod z delodajalcem sklene aneks k sklenjeni pogodbi, pod pogojem, da je delodajalec do dneva podaje predloga za podaljšanje sklenjene pogodbe spoštoval prevzete pogodbene obveznosti in je predlogu priložil odločitev oziroma dogovor z reprezentativnimi sindikati o podaljšanju obdobja, za katerega je kot polni delovni čas določil 36-urni tedenski delovni čas oziroma obdobja, v katerem delavcem s tako določenim polnim delovnim časom lahko zagotavlja delo v manjšem obsegu, a ne manj kot 32 ur na teden.
(4) Ne glede na rok iz prvega odstavka tega člena lahko delodajalci, ki imajo z zavodom sklenjeno pogodbo, ki se izteče 31. julija 2009, zavodu predlagajo podaljšanje pogodbe najkasneje na dan njenega izteka.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/09-32/12
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 458-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost