Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009

Kazalo

2783. Sklep št. 288 o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7925.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07), četrtega odstavka 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B in 126/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 5. dopisni seji dne 7. 7. 2009 in 8. 7. 2009 sprejel
S K L E P
št. 288
1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2781/2 – pot v izmeri 853 m2, k.o. Zbure.
2. člen
Nepremičnina, navedena v 1. členu tega sklepa, preneha imeti značaj javnega dobra in se odpiše iz sedanjega zemljiškoknjižnega vložka v k.o. Zbure, ter se za njo v isti k.o. odpre novi vložek, nato pa se pri njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
3. člen
Nepremičninama parc. št. 54/30 – pot v izmeri 382 m2 in 54/33 – pot v izmeri 319 m2, obe k.o. Zbure, se po vpisu lastninske pravice v korist Občine Šmarješke Toplice podeli status grajenega cestnega javnega dobra. Ugotovitveno odločbo o tem izda občinska uprava in jo po pravnomočnosti posreduje pristojnemu sodišču, ki v zemljiško knjigo pri teh nepremičninah vpiše zaznambo o grajenem cestnem javnem dobrem.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2009-19
Šmarješke Toplice, dne 9. julija 2009
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost