Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009

Kazalo

2775. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009, stran 7918.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na svoji 32. seji dne 29. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09 in 41/09) se spremeni 2. člen odloka, tako da glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------
 A.  BILANCA PRIHODKOV IN        v EUR
    ODHODKOV
-----------------------------------------------
 Konto/Naziv konta           Proračun
                      2009
-----------------------------------------------
 1         2          3
-----------------------------------------------
 I.  SKUPAJ PRIHODKI        54.254.505
    (70+71+72+73+74)
 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)    31.671.446
 
 70  DAVČNI PRIHODKI        17.826.949
    (700+703+704+706)
 
    700 Davki na dohodek in    14.097.941
    dobiček
 
    703 Davki na premoženje    2.827.870
 
    704 Domači davki na blago    901.088
    in storitve
 
    706 Drugi davki            50
 
    71 NEDAVČNI PRIHODKI     13.844.497
    (710+711+712+713+714)
 
 710  Udeležba na dobičku in      978.532
    dohodki
    od premoženja
 
    711 Takse in pristojbine     40.260
 
    712 Globe in denarne kazni     4.200
 
    713 Prihodki od prodaje     129.196
    blaga in storitev
 
    714 Drugi nedavčni prihodki  12.692.309
 
 72  KAPITALSKI PRIHODKI      4.158.564
    (720+721+722)
 
    720 Prihodki od prodaje     874.518
    osnovnih sredstev
 
    722 Prihodki od prodaje    3.284.046
    zemljišč
    in nematerialnega
    premoženja
 
 73  PREJETE DONACIJE         441.237
 
    730 Prejete donacije iz     441.237
    domačih virov
 
 74  TRANSFERNI PRIHODKI      17.983.258
 
    740 Transferni prihodki iz   8.454.685
    drugih
    javnofinančnih institucij
 
    741 Prejeta sredstva iz    9.528.573
    sredstev
    državnega proračuna iz
    sredstev EU
 
 II.  SKUPAJ ODHODKI        62.421.903
    (40+41+42+43)
 
 40  TEKOČI ODHODKI        10.708.456
    (400+401+402+404+409)
 
    400 Plače in drugi izdatki   1.745.697
    zaposlenim
 
    401 Prispevki delodajalcev    270.488
    za socialno varnost
 
    402 Izdatki za blago in    5.967.239
    storitve
 
    403 Plačila domačih obresti   122.802
 
    409 Sredstva, izločena v    2.602.230
    rezerve
 
 41  TEKOČI TRANSFERI       11.575.621
    (410+411+412+413)
 
    410 Subvencije          935.019
 
    411 Transferi posameznikom   5.929.048
    in gospodinjstvom
 
    412 Transferi neprofitnim   1.334.257
    organizacijam
    in ustanovam
 
    413 Drugi domači transferi   3.377.297
 
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  37.817.341
 
    420 Nakup in gradnja     37.817.341
    osnovnih sredstev
 
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI    2.320.485
    (430)
 
    431 Investicijski transferi  1.561.735
    pravnim
    in fizičnim osebam, ki niso
    PU
 
    432 Investicijski transferi   758.750
    proračunskim uporabnikom
 
 III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   –8.167.398
    (I. – II.)
-----------------------------------------------
 B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
-----------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH         0
    POSOJIL
    IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751)
 
    750 Prejeta vračila danih       0
    posojil
 
    751 Prodaja kapitalskih        0
    deležev
 
 V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE       0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441)
 
    440 Dana posojila           0
 
    441 Povečanje kapitalskih       0
    deležev
 
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA      0
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. – V.)
 
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)       5.507.158
 
    500 Domače zadolževanje    5.507.158
 
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      405.846
 
    550 Odplačila domačega      405.846
    dolga
 
 IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   –3.066.086
    NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-
    V.-VIII.)
 
 X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-    5.101.312
    VIII.)
 
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-   8.167.398
    IX.)
-----------------------------------------------
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Krško.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-96/2008-O802
Krško, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost