Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2009 z dne 21. 7. 2009

Kazalo

2772. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2009, stran 7911.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/03 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 15. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bloke za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Bloke, ki se glasi:
»
+-----+---------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |     |
|   |ODHODKOV          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |Skupina /Podskupina    |     |
|   |kontov/ €         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |2.187.616 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |1.367.209 |
+-----+---------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |1.261.939 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |700 davek na dohodek in  |1.091.147 |
|   |dobiček          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |703 davki na premoženje  | 107.479 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |704 domači davki na blago |  63.313 |
|   |in storitve        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 105.270 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |710 udeležba na dobičku in |  21.270 |
|   |dohodki          |     |
|   |od premoženja       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |711 takse in pristojbine  |   500 |
|   |              |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |712 globe in druge denarne |   700 |
|   |kazni           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |713 prihodki od prodaja  |  44.100 |
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |714 drugi nedavčni     |  38.700 |
|   |prihodki          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |  37.700 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |720 prihodki od prodaje  |  5.700 |
|   |osnovnih          |     |
|   |sredstev          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |722 prihodki od prodaja  |  32.000 |
|   |zemljišč          |     |
|   |in neopredmetenih sredstev |     |
+-----+---------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    | 782.707 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |740 transferni prihodki iz | 782.707 |
|   |drugih           |     |
|   |javnofinančnih institucij |     |
+-----+---------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       |2.332.727 |
+-----+---------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       | 591.581 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |400 plače in drugi izdatki | 127.260 |
|   |zaposlenim         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |401 prispevki delodajalcev |  21.444 |
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |402 izdatki za blago in  | 416.869 |
|   |storitve          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |403 plačila domačih    |   103 |
|   |obresti          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |409 rezerve        |  25.905 |
+-----+---------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      | 566.625 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |410 subvencije       |  45.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |411 transferi posameznikom | 233.568 |
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |412 transferi neprofitnim |  36.041 |
|   |organizacijam       |     |
|   |in ustanovam        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |413 drugi domači tekoči  | 252.016 |
|   |transferi         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   | 1.074.521|
+-----+---------------------------+----------+
|   |420 nakup in gradnja    |1.074.521 |
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  | 100.000 |
+-----+---------------------------+----------+
|   |431 Investicijski     | 100.000 |
|   |transferi pravnim     |     |
|   |in fizičnim osebam, ki   |     |
|   |niso proračunski      |     |
|   |uporabniki         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali  | –145.111 |
|   |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)   |     |
+-----+---------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|75  | PREJETA VRAČILA DANIH   |   719 |
|IV. |POSOJIL          |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|   |DELEŽEV          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |750 prejeta vračila danih |     |
|   |posojil          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |751 prodaja kapitalskih  |     |
|   |deležev          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |752 kupnine iz naslova   |   719 |
|   |privatizacije       |     |
+-----+---------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     |
|V.  |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |440 dana posojila     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |441 povečanje kapitalskih |     |
|   |deležev          |     |
|   |in naložb         |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |     |
|   |iz naslova privatizacije  |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA     |   719 |
|   |POSOJILA          |     |
|   |IN SPREMEM. KAP. DELEŽ.  |     |
|   |(IV.-V.)          |     |
+-----+---------------------------+----------+
|VII. |SKUPNI PRESEŽEK      | –144.392 |
|   |(PRIMANJKLJAJ) SALDO    |     |
|   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL |     |
|   |(I.+IV.)-(II.+V.)     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |     |
+-----+---------------------------+----------+
|50  |              |     |
|VIII.|ZADOLŽEVANJE        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |500 domače zadolževanje  |     |
+-----+---------------------------+----------+
|55  |              |   668 |
|IX  |ODPLAČILO DOLGA      |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |550 odplačilo domačega   |   668 |
|   |dolga           |     |
+-----+---------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.- |   –668 |
|   |IX.)            |     |
+-----+---------------------------+----------+
|XI. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –145.060 |
|   |NA RAČUNU (III.+VI.+X)=  |     |
|   |(I.+IV.+VIII        |     |
|   |.II.+V.+IX.)        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU | 254.332 |
|   |31. 12. 2007        |     |
+-----+---------------------------+----------+
|   |9009 splošni sklad za   | 254.332 |
|   |drugo           |     |
+-----+---------------------------+----------+
                       «
2. člen
6. člen Odloka o proračunu Občine Bloke se dopolni z novim odstavkom:
»Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.«
Vsi ostali členi odloka o proračunu Občine Bloke ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2009
Nova vas, dne 2. julija 2009
Župan
Občina Bloke
Jože Doles l.r.

AAA Zlata odličnost