Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2648. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, stran 7524.

Na podlagi 2. in 3. točke 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in 40/09) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen
1. člen
V Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08 in 119/08) se naslov II. poglavja spremeni tako, da se glasi:
»II. SPLOŠNO PRAVILO O ODMERI NAGRADE«
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo upravitelja za izdelavo otvoritvenega poročila znaša 0,1% od osnove iz drugega odstavka tega člena.«
V petem odstavku se besedilo »od zneska« nadomesti z besedilom »in ne višji od zneskov«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Znesek najnižjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila znaša 1.420,50 eurov, znesek najvišjega nadomestila pa znaša 20.000 eurov.«
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se preglednica spremeni tako, da se glasi:
+---------+-------------------+-------------------------------+
|Postavka |Število pravočasno | Znesek nadomestila v eurih  |
|     |  prijavljenih  |                |
|     |   terjatev   |                |
+---------+------------+------+-------------------------------+
|  I.  |      | do 10|      1.420,50      |
+---------+------------+------+-------------------------------+
|  II.  | nad 10  | do 50|  1.420,50 + 94,70 za vsako  |
|     |      |   |    terjatev nad 10    |
+---------+------------+------+-------------------------------+
| III.  | nad 50  | do |  5.208,50 + 47,35 za vsako  |
|     |      | 100 |    terjatev nad 50    |
+---------+------------+------+-------------------------------+
|  IV.  | nad 100  |   |  7.576 + 23,68 za vsako   |
|     |      |   |  terjatev nad 100, vendar  |
|     |      |   |     največ 10.000     |
+---------+------------+------+-------------------------------+
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev)
(1) Nadomestilo upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev se odmeri po naslednji preglednici:
+---------+--------------------------+-------------------------+
| Postavka|Osnova za izračun v eurih |  Nadomestilo v eurih  |
+---------+------------+-------------+-------------------------+
|  I.  |   /   | do 37.500 |      10%      |
+---------+------------+-------------+-------------------------+
|  II.  | nad 37.500 | do 375.000 | 3.750 + 4% nad 37.500 |
+---------+------------+-------------+-------------------------+
|  III. | nad 375.000| do 750.000 | 17.250 + 3% nad 375.000 |
+---------+------------+-------------+-------------------------+
|  IV.  | nad 750.000|do 2.250.000 | 28.500 + 1% nad 750.000 |
+---------+------------+-------------+-------------------------+
|  V.  |   nad  |       |  43.500 + 0,5% nad  |
|     | 2.250.000 |       |2.250.000, vendar največ |
|     |      |       |     50.000     |
+---------+------------+-------------+-------------------------+
(2) Osnova za izračun nadomestila po prejšnjem odstavku je višina zneska unovčenega premoženja, ki je predmet razdelitve, ne glede na to, ali gre za razdelitev splošne ali posebne razdelitvene mase.
(3) Zaradi izvajanja dodatnih nalog in pristojnosti upravitelja v postopku odpusta obveznosti znotraj postopka osebnega stečaja se upravitelju prizna za vsako končano leto preizkusnega obdobja v skladu s 400. členom Zakona dodatno nadomestilo v znesku od 189,40 do 473,50 eurov. Pri odločanju o višini nadomestila po tem odstavku sodišče upošteva dejanski obseg upraviteljevega dela. Nadomestila po tem odstavku ni mogoče določiti pred potekom leta, na katero se nanaša.«
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se preglednica spremeni tako, da se glasi:
+-----------+-------------------------+-----------------------+
| Postavka | Višina zneska sredstev v| Znesek nadomestila v |
|      | bilanci stanja v eurih |     eurih     |
+-----------+-------------------------+-----------------------+
|   I.  |    do 94.700    |    473,50     |
+-----------+-------------------------+-----------------------+
|  II.  | nad 94.700 do 947.000 | od 473,50 do 1.420,50 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+
|  III.  |    nad 947.000    |    1.420,50    |
+-----------+-------------------------+-----------------------+
7. člen
V 22. členu se v prvi alinei besedilo »2.000 eurov« nadomesti z besedilom »1.894 eurov«, v drugi alinei pa se besedilo »500 eurov« nadomesti z besedilom »473,50 eurov«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2009
Ljubljana, dne 8. julija 2009
EVA 2009-2011-0009
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost