Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2645. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, stran 7496.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, petega odstavka 20. člena in 115. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
1. člen
V Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07 in 62/08) se v 2. členu v 13. točki besedilo »in sežiganje ali sosežiganje odpadkov ne štejeta« nadomesti z besedilom »ne šteje«.
V 29. točki se besedilo »so zgrajeni objekti« nadomesti z besedilom »je zgrajeno telo«.
V 33. točki se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem in dodata se novi 34. in 35. točka, ki se glasita:
»34. regijski koncept ravnanja s komunalnimi odpadki obsega načrtovanje in izvajanje na lokalni (občinski), regijski (medobčinski) in nadregijski (državni) ravni iz 2. točke priloge 10, ki je sestavni del te uredbe;
35. regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki je center iz 1. točke priloge 10 te uredbe, v katerem se izvajajo dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki iz točke 2.2. priloge 10 te uredbe.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v 4. točki besedilo »odlaganje materialov, ki nastanejo pri talnem izkopu« nadomesti z besedilom »uporabo zemeljskih izkopov, ki nastanejo«.
V 5. točki se pred besedilom »inertnih odpadkov« doda beseda »nenevarnih«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 5. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Mešani komunalni odpadki, ki so pred odlaganjem obdelani po postopkih iz priloge 1 te uredbe, se tudi po obdelavi, ki njihovih lastnosti ni bistveno spremenila, uvrščajo v skupino 20 03 01 odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v 7. točki za besedilom »stranske živalske proizvode I., II. in III. kategorije« doda besedilo »v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1774/2002/ES z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES)«.
V 9. točki se beseda »odpadne« nadomesti z besedo »izrabljene«.
V drugem odstavku se besedilo »Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta 1774/2002/ES z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES)« nadomesti z besedilom »Uredbi 1774/2002/ES«.
5. člen
V četrtem odstavku 11. člena se besedilo »vsakih šest mesecev« nadomesti z besedilom »na vsakih 2.000 t zbranih mešanih komunalnih odpadkov ali vsakih šest mesecev, če je mešanih komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju, manj kot 2.000 t. Če bi bilo treba zaradi količine mešanih komunalnih odpadkov, ki nastajajo na geografsko zaokroženem območju, kjer zbira mešane komunalne odpadke isti izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, izdelati oceno odpadkov v katerem koli mesecu posameznega leta več kot enkrat, je treba oceno mešanih komunalnih odpadkov do zaključka tega leta izdelati enkrat na mesec«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Izdelavo ocene odpadkov mora zagotoviti imetnik odpadkov, ki oddaja odpadek v odlaganje, za mešane komunalne odpadke pa zagotovi izdelavo ocene odpadkov pred njihovo obdelavo izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedilom »V primerih iz prejšnjega odstavka« doda vejica in besedilo »razen za odpadke iz 5. točke,«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »vsakih šest mesecev za komunalne odpadke« nadomesti z besedilom »za mešane komunalne odpadke v skladu s četrtim odstavkom 11. člena te uredbe«.
8. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremni tako, da se glasi:
»(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora za pridobitev pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik in
2. da ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo odpadkov po postopkih preizkušanja iz priloge 5 te uredbe za najmanj enega od organskih in enega od anorganskih parametrov onesnaženosti.«.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedilom »odpadkov pa« doda besedilo »ob prevzemu odpadkov in«.
10. člen
Naslov III. poglavja »Načrtovanje in gradnja odlagališča« se spremeni tako, da se glasi:
»III. Prostorsko načrtovanje, projektiranje in gradnja odlagališča«.
11. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostorsko načrtovanje ali umestitev odlagališča je mogoča le, če poleg značilnosti lokacije v zvezi z omejitvami iz prejšnjega odstavka odlagališče ne pomeni večjega tveganja za okolje.«.
12. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri projektiranju odlagališča je treba z naravnimi ali umetnimi ovirami zagotoviti, da telo odlagališča ni v vidnem polju oken, balkonov in vhodnih vrat stanovanjskih stavb, stavb, v katerih se opravljajo izobraževalne, vzgojno-varstvene, zdravstvene in podobne dejavnosti, in drugih stavb, v katerih se ljudje zaradi dela ali počitka zadržujejo pogosto ali daljši čas, če so te stavbe oddaljene do 600 m v vodoravni smeri od zunanje meje odlagališča, in da najmanjša razdalja v vodoravni smeri med zunanjim robom telesa odlagališča in temi stavbami ni krajša od 300 m.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je lahko pri prostorskem načrtovanju odlagališča na ali ob obstoječi lokaciji odlagališča zunanji rob telesa odlagališča oddaljen od roba kmetijskih površin, namenjenih poljedelstvu, manj kot 300 m, vendar ne manj kot 50 m.«.
13. člen
V drugem odstavku 44. člena se v 4. točki besedilo »hidrološkimi in pedološkimi« nadomesti z besedilom »hidrogeološkimi in geološkimi« in v 11. točki besedilo »po zaprtju odlagališča« nadomesti z besedilom »med obratovanjem, v času zapiranja po prenehanju obratovanja in po zaprtju odlagališča v skladu s prilogo 9, ki je sestavni del te uredbe.«.
V tretjem odstavku se v 5. točki besedilo »ukrepov za gradnjo,« nadomesti z besedilom »ukrepov varstva okolja za«.
Črta se četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo zagotavlja, da so podatki o izdanih okoljevarstvenih dovoljenjih za obratovanje odlagališča na razpolago pristojnima statističnima uradoma v Republiki Sloveniji in EU, če ta zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih raziskav.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za odlagališča, za katera je potrebno skladno s predpisom, ki ureja varstvo okolja pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpolnjevanje pogojev iz te uredbe preverja v postopku za izdajo tega soglasja.«.
14. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča se določijo:
1. vrsta odlagališča skladno s 4. členom te uredbe in celotna zmogljivost odlagališča,
2. vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo, in letna količina na odlagališču odloženih odpadkov,
3. količina biološko razgradljivih sestavin odpadkov, ki se lahko odložijo v posameznem koledarskem letu,
4. zahteve v zvezi z začetkom obratovanja odlagališča,
5. način prevzemanja odpadkov, preverjanja njihove istovetnosti, postopki odlaganja ter drugi pogoji obratovanja,
6. izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih oblik nadzora nad onesnaževanjem okolja,
7. način rednega pregledovanja telesa odlagališča in delovanja tehničnih objektov odlagališča,
8. opozorilne spremembe indikativnih parametrov podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode,
9. zahteve v zvezi s poročanjem o vrstah, izvoru nastanka in količinah odloženih odpadkov,
10. zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča in ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem zaprtju,
11. časovno obdobje, v katerem mora upravljavec po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje obveznosti iz 57. člena te uredbe, pri čemer je to obdobje za odlagališče za nevarne in nenevarne odpadke najmanj 30 let, za odlagališče za inertne odpadke pa najmanj 10 let, in
12. program ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov podzemne vode.
(2) Če gre za odlagališče, na katerem se odlagajo komunalni odpadki, se v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča določi tudi letna količina in območje nastajanja ostanka predelave gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov, ki vsebujejo trdno vezani azbest, za katere mora upravljavec odlagališča zagotoviti odlaganje.
(3) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča za nevarne ali nenevarne odpadke se glede finančnega jamstva določijo:
– obdobje po zaprtju, za katerega je izdelan izračun višine finančnega jamstva, pri čemer se šteje 30 let za običajno obdobje izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča,
– višina finančnega jamstva v skladu s prilogo 9 te uredbe,
– vrsta finančnega jamstva (npr. bančna garancija, zavarovalna polica ali depozit na posebnem bančnem računu),
– ročnost in pogoji za unovčenje finančnega jamstva.
(4) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti zbiranje sredstev za gradnjo, obratovanje, zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča in za pokrivanje stroškov finančnega jamstva v obliki ločene postavke, ki jo obračuna ob prevzemu odpadkov na odlaganje, pri čemer je ta postavka lahko selektivna glede na vrsto odloženih odpadkov, če posamezne vrste odpadkov povzročajo različne stroške izvajanja ukrepov za zapiranje odlagališča oziroma ukrepov po zaprtju odlagališča.
(5) Merila za določitev letne višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotavljati v posameznem letu obratovanja odlagališča glede na načrtovano letno količino odlaganja odpadkov, so podrobneje določena v prilogi 9 te uredbe.
(6) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da so informacije o postavki iz četrtega odstavka tega člena dostopne javnosti.
(7) Ministrstvo unovči finančno jamstvo iz tretjega odstavka tega člena, če na podlagi letnega poročila upravljavca odlagališča o izvajanju zapiranja odlagališča oziroma o izvajanju ukrepov po zaprtju odlagališča ugotovi, da se ukrepi niso izvajali v skladu z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z zapiranjem odlagališča oziroma v zvezi z ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po zaprtju odlagališča, ali v primeru stečaja upravljavca.
(8) Upravičenec do sredstev finančnega jamstva je ministrstvo.«.
15. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravljavec odlagališča v okviru izvajanja obratovalnega monitoringa ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča, mora takoj pričeti z izvajanjem ukrepov zmanjševanja škodljivih vplivov na podzemne vode v skladu s programom ukrepov iz 12. točke prvega odstavka 45. člena te uredbe in o doseganju opozorilne vrednosti ter o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi spremembe.«.
16. člen
Za četrtim odstavkom 53. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Podatki iz obratovalnega dnevnika so na voljo pristojnima statističnima uradoma v Republiki Sloveniji in EU, če ta zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih raziskav.«.
17. člen
V 58. členu se za piko na koncu stavka doda novi stavek, ki se glasi:
»Ministrstvo na pobudo inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, upravljavcu zaprtega odlagališča odredi izvedbo ukrepov za preprečevanje oziroma zmanjševanje onesnaženja okolja, ki jih mora upravljavec odlagališča na svoje stroške izvesti, in roke za izvedbo le-teh.«.
18. člen
V prvem odstavku 65. člena se za sedemindvajseto alineo doda nova osemindvajseta alinea, ki se glasi:
»– ne zagotovi finančnega jamstva iz 45. člena te uredbe v višini, obliki ali na način, ki so določeni v okoljevarstvenem dovoljenju,«.
19. člen
V prilogi 2 uredbe se pod točko 6.1 v preglednici v vrstici »sulfati« drugega stolpca besedilo »SO(3)« nadomesti z besedilom »SO(4)«.
20. člen
Priloga 4 uredbe se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 5 uredbe se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 7 uredbe se nadomesti z novo prilogo 7, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
Za prilogo 8 uredbe se dodata novi prilogi 9 in priloga 10, ki sta kot priloga 4 in 5 sestavni del te uredbe.
21. člen
V 70. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko upravljavec obstoječega odlagališča pridobi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov po 16. juliju 2009, če:
– je za odlaganje odpadkov na obstoječem odlagališču izdano okoljevarstveno dovoljenje z veljavnostjo do 15. julija 2009;
– upravljavec obstoječega odlagališča dokaže, da ima za celotno obdobje nameravanega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje obdelanih odpadkov,
– je zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov tako, da količina biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih ne presega vrednosti, ki se za obstoječe odlagališče za posamezno leto določijo v skladu z merili iz priloge 4 te uredbe,
– se za obstoječe odlagališča izvaja monitoring onesnaževanja podzemne vode,
– na posameznem območju še ne obratuje regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki iz 1. točke priloge 10 te uredbe v obsegu, ki je določen v 2.2. točki priloge 10 te uredbe,
– je priloženo finančno jamstvo v skladu s prilogo 9 te uredbe in
– če upravljavec odlagališča za občine, za katere izvaja obvezno javno službo odlaganja ostankov po predelavi ali odstranjevanju, predloži podpisane pogodbe o uvrstitvi v enega od regijskih centrov iz 1. točke priloge 10 te uredbe.«.
22. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 98/07) se 35. člen spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
Upravljavec obstoječega odlagališča, ki se nahaja na območju z močno razpokano kamninsko podlago, z dobro vodno prepustnostjo in z nedoločljivimi tokovi podzemne vode, lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov po 16. juliju 2009, če:
– je za odlaganje odpadkov na obstoječem odlagališču izdano okoljevarstveno dovoljenje z veljavnostjo do 15. julija 2009,
– upravljavec obstoječega odlagališča dokaže, da ima za celotno obdobje nameravanega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje obdelanih odpadkov,
– je zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov tako, da količina biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih ne presega vrednosti, ki se za obstoječe odlagališče za posamezno leto določijo v skladu z merili iz priloge 4 te uredbe,
– se za obstoječe odlagališča izvaja monitoring onesnaževanja podzemne vode in monitoring površinske vode, v katero se izliva podzemna voda iz vplivnega območja obstoječega odlagališča,
– na posameznem območju še ne obratuje regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki iz 1. točke priloge 10 te uredbe v obsegu, ki je določen v 2.2. točki priloge 10 te uredbe,
– je priloženo finančno jamstvo skladno s prilogo 9 te uredbe in
– če upravljavec odlagališča za občine, za katere izvaja obvezno javno službo odlaganja ostankov po predelavi ali odstranjevanju, predloži podpisane pogodbe o uvrstitvi v enega od regijskih centrov iz 1. točke priloge 10 te uredbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(1) Okoljevarstveno dovoljenje iz 44. člena uredbe se za obstoječe odlagališče iz novega petega odstavka 70. člena uredbe in novega 35. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 98/07) izda za obdobje, ki ne presega več kot šest mesecev začetka obratovanja regijskega centra iz 1. točke priloge 10 uredbe, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2015.
(2) Obstoječa odlagališča iz novega petega odstavka 70. člena uredbe in novega 35. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 98/07) lahko nadaljujejo z obratovanjem po 16. juliju 2009, če upravljavec do 15. julija 2009 vloži vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z 21. ali 22. členom te uredbe, in sicer najdlje do pravnomočne odločitve o vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.
24. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2009/7
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-2511-0030
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost