Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2642. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, stran 7494.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. seji dne 29. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, ki jih je pod številko projekta ZN 01/08 izdelalo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška ulica 14, Trbovlje.
2. člen
Sestavni del tega odloka so tudi vsi tekstualni in grafični deli sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta ostaja nespremenjeno.
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, objavljen v Uradnem vestniku Zasavja št. 10/99, se v poglavju II. Meje zazidalnega načrta v 3. členu spremeni drugi odstavek in se glasi:
Območje urejanja se nahaja v k.o. Izlake, k.o. Kolovrat in k.o. Ržiše in obsega naslednje parcelne številke:
k.o. Izlake
Parcele št.: 663, 665, 666/1, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 682/3, 683, 684, 693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 700/1-del, 700/2
k.o. Kolovrat
Parcele št.: 765/1, 765/2, 765/12, 765/13, 765/14, 766/1-del, 766/6, 766/7, 771/2, 771/3, 771/4, 774/2, 774/3, 774/6, 774/7, 774/8, 774/9, 774/10, 774/11, 774/12, 774/13, 77/15, 775/2, 775/6, 775/7, 790/21, 790/23, 792/2, 792/3, 792/4, 853/2, 853/3, 858/1-del, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5, 858/6, 858/7, 858/8
k.o. Ržiše
Parcela št.: 610-del.
4. člen
V poglavju III. Funkcija območja in pogoji izrabe se spremeni prvi stavek 5. člena in se glasi:
Predvideni posegi na obravnavanem območju so razvrščeni pod oznakami od 1 do 42.
Pri »Objekt z oznako« se na koncu doda:
39  predstavlja sušilno razpršilni stolp D 400 tlorisnih
   dim. 19.00 x 6.70 m, višine 19.00 m
40  predstavlja nadstrešnico za kontejnerje tehnične
   keramike tlorisnih dim. 12.00 x 5.00 m, višine 5.00 m
41  predstavlja nadstrešnico opreme tlorisnih dim. 21.00 x
   4.00 m, višine 7.00 m
42  predstavlja skladiščno distribucijski center tlorisnih
   dim. 28.00 x 80.00 m, višine 25.00 m.
Spremeni se naslednji odstavek in se glasi:
Dimenzije zgoraj naštetih objektov in naprav so okvirne. Pri njihovi izgradnji oziroma postavitvi so dovoljene tolerance. Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem prostorskim aktom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih, infrastrukturnih in drugih razmer ali zaradi programskih sprememb, tehnoloških in tehničnih zahtev najdejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz okoljevarstvenega, prometno-tehničnega, ekonomskega in oblikovalskega vidika.
5. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostajajo nespremenjena.
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/98
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost