Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2640. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009, stran 7492.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/2007, 109/08), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 29. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2009
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 (Uradni list RS, št. 122/08) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----+--------------------------------------------+------------+
|A  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v evrih|
+----+--------------------------------------------+------------+
|I  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 12.684.338|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 10.938.708|
+----+--------------------------------------------+------------+
|70 |DAVČNI PRIHODKI               | 10.379.162|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |700 Davki na dohodek in dobiček       |  8.954.042|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |703 Davki na premoženje           |   899.310|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |704 Domači davki na blago in storitve    |   525.810|
+----+--------------------------------------------+------------+
|71 |NEDAVČNI PRIHODKI              |   559.546|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |   334.349|
|  |premoženja                 |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |711 Takse in pristojbine          |    7.224|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |712 Denarne kazni              |     400|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   62.708|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |714 Drugi nedavčni prihodki         |   154.865|
+----+--------------------------------------------+------------+
|72 |KAPITALSKI PRIHODKI             |   388.787|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   289.400|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |   99.387|
|  |neopredmetenih dolg. sr.          |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|73 |PREJETE DONACIJE              |    2.000|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |730 Prejete donacije iz domačih virov    |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|74 |TRANSFERNI PRIHODKI             |  1.354.843|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |740 Transferni prihodki iz drugih      |  1.055.614|
|  |javnofinančnih institucij          |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz  |   299.229|
|  |sredstev proračuna EU            |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|II |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 13.243.432|
+----+--------------------------------------------+------------+
|40 |TEKOČI ODHODKI               |  3.264.784|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |   736.172|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   120.647|
|  |varnost                   |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.178.785|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |403 Plačila domačih obresti         |   99.000|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |409 Sredstva, izločena v rezerve      |   130.180|
+----+--------------------------------------------+------------+
|41 |TEKOČI TRANSFERI              |  5.581.351|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |410 Subvencije               |      0|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |411 Transferi posameznikom in        |  2.628.470|
|  |gospodinjstvom               |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   619.031|
|  |ustanovam                  |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |413 Drugi tekoči domači transferi      |  2.333.850|
+----+--------------------------------------------+------------+
|42 |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  2.851.053|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  2.851.053|
+----+--------------------------------------------+------------+
|43 |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  1.546.243|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |431 Investicijski transf. pravnim in fiz.  |  1.469.303|
|  |osebam, ki niso pror. uporabniki      |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |432 Investicijski transferi proračunskim  |   76.940|
|  |uporabnikom                 |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|III |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  –559.095|
|  |II.)                    |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|B  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|IV |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |   16.700|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|75 |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |750 Prejeta vračila danih posojil      |   16.700|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      0|
+----+--------------------------------------------+------------+
|V  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|  |DELEŽEV                   |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|441 |Povečanje kapitalskih deležev        |      0|
+----+--------------------------------------------+------------+
|VI |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |   16.700|
|  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|C  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|VII |ZADOLŽEVANJE                |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|50 |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |500 Domače zadolževanje           |      0|
+----+--------------------------------------------+------------+
|VIII|ODPLAČILA DOLGA               |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|55 |ODPLAČILA DOLGA               |   287.000|
+----+--------------------------------------------+------------+
|  |550 Odplačila domačega dolga        |   287.000|
+----+--------------------------------------------+------------+
|IX |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –829.395|
|  |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|X  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –287.000|
+----+--------------------------------------------+------------+
|XI |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-   |   559.095|
|  |III.)                    |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
|XII |Stanje sredstev na računih konec preteklega |   829.395|
|  |leta                    |      |
+----+--------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 60.180 evrov se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije župan poroča Občinskemu svetu z zaključnim računom.
Spremeni se naslov 4. poglavja in sicer tako, da se glasi:
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
Prvi, drugi in tretji odstavek 4. poglavja so vključeni v 10. člen in sicer tako, da se 10. člen glasi:
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme Občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. V letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem občine je potrebno uvrstiti premično premoženje, katerega posamična vrednost presega 3.000 evrov.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu odloča župan do višine 3.000 evrov.
Dosedanji 10. člen postane 11. člen.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
Dosedanji 11. do 13. člen postanejo 12. do 14. člen.
6. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
Dosedanji 14. in 15. člen postaneta 15. in 16 člen.
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009 ostajajo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-107/2008
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost