Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2636. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica, stran 7489.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 25. redni seji dne 26. 5. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta pomoči, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje malega gospodarstva se zagotavljajo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki jo določi občinski svet za posamezno proračunsko leto.
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih vrst pomoči sprejme Občinski svet Občine Škofljica vsako leto posebej na predlog Komisije za kmetijstvo, gospodarstvo, finančne in pravne zadeve.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike.
Upravičenci morajo imeti stalno bivališče in sedež dejavnosti na območju Občine Škofljica.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
4. člen
Ukrepi pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Škofljica so:
– subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite,
– izobraževanje in usposabljanje,
– svetovalne storitve,
– promocijske aktivnosti s področja malega gospodarstva.
1. Subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite
5. člen
Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem, ki poleg ostalih pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– s poslovnim načrtom ali investicijskim programom dokažejo ustreznost naložbe oziroma poslovno učinkovitost
– zagotavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti,
– zagotavljajo ekološko neoporečen proizvodni proces,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dvig kvalitete proizvodov in storitev,
– vlagajo v strokovno izobraževanje in usposabljanje,
– vlagajo v promocijo izdelkov in storitev.
6. člen
Pri subvencioniranju obrestne mere imajo prednost krediti, najeti pri bankah z najdaljšo dobo vračanja 5 let.
7. člen
Obrestna mera se subvencionira za kredite, ki so namenjeni za:
– nakup opreme in strojev,
– nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.
8. člen
Komisijo za dodeljevanje subvencij obrestne mere imenuje občinski svet. Sestavljajo jo trije člani občinskega sveta, župan ter uslužbenec občinske uprave, na seje pa so vabljeni predstavniki tistih institucij, pri katerih ima oziroma bo imel upravičenec odobren kredit.
9. člen
Vloge se obravnavajo individualno. Glede na pogoje kreditodajalca določi komisija za dodeljevanje subvencij obrestne mere:
– način plačila subvencije,
– višino subvencije.
10. člen
Občina Škofljica bo subvencionirala kredite v višini do 50% upravičenih stroškov. Višina subvencije posameznega upravičenca pa ne sme presegati 40% sredstev, ki so za subvencioniranje obrestne mere določena v občinskem proračunu za posamezno leto.
11. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Škofljica objavi v občinskem glasilu Glasnik oziroma v drugih sredstvih javnega obveščanja.
12. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere bo občina subvencionirala obrestno mero,
– skupni znesek sredstev, namenjenih subvencioniranju obrestne mere,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– zgornjo mejo višine subvencije,
– dobo vračanja posojila,
– višini obrestne mere,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog,
– naslov, kamor je potrebno dostaviti vloge,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi subvencije.
13. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za subvencioniranje obrestne mere izda župan na predlog komisije za dodeljevanje subvencij obrestne mere.
14. člen
Posojilojemalec podpiše izjavo, s katero se zavezuje:
– da bo posojilo porabil namensko,
– da v primeru nenamenske porabe kredita vrne sredstva subvencije obrestne mere občini z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
15. člen
Zgornja višina intenzivnosti pomoči po tem pravilniku velja ne glede na to, iz katerih virov je pomoč dodeljena. Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči, če pa jo je, mora navesti višino.
Pogoj za pridobitev sredstev je tudi ta, da mora projekt ostati v občini 5 let. Prejemnik mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije iz lastnih virov.
16. člen
Namensko porabo sredstev kredita, za katerega je bila subvencionirana obrestna mera, preverja občinska uprava Občine Škofljica – gospodarske dejavnosti in banka oziroma institucija, pri kateri ima upravičenec kredit.
2. Izobraževanje in usposabljanje
17. člen
Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega pridobivanja znanj, izobraževanja in usposabljanja, opredeljena s programom, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem oziroma bodočem delu podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej in uresničevanju le-teh.
Sredstva se za ukrepe, navedene v prvem odstavku tega člena, dodeljujejo za usposabljanja in pridobivanja znanj na naslednjih področjih:
– tečaj računalništva in knjigovodstva,
– znanja tujih jezikov,
– izpolnjevanja in usklajevanja z novostmi zakonskih predpisov,
– strokovna usposabljanja na različnih področjih, za katera se izkazuje širši podjetniški interes,
– izobraževanja, namenjena širitvi znanja podjetnikov – začetnikov in podjetnikov, ki želijo nadgraditi svoje poslovanje,
– sejemske dejavnosti kot oblike seznanjanja z novostmi tehnoloških dosežkov.
Upravičeni stroški so stroški predavateljev, potni stroški predavateljev, ostali tekoči stroški organizacije in izvedbe dodatnega izobraževanja.
Višina sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov izvedbe izobraževanja.
3. Svetovanje in informiranje
18. člen
Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega svetovanja, opredeljenega s programom aktivnosti, ki zagotavlja pridobivanje in posredovanje pomembnih informacij, obveščanje in izvedbo reševanja podjetniške problematike za vse ciljne skupine v občini – samostojni podjetniki, mala podjetja in potencialne podjetnike. Izvajalec svetovanja mora zagotavljati informacijsko podporo podjetniški populaciji – pridobitev različnih informacij na enem mestu v obliki različnih virov informiranja.
Svetovalne storitve, za katere se lahko dodelijo sredstva:
– informiranje in svetovanje o različnih področjih delovanja podjetja s poudarkom na razvoju patentov in inovacij,
– davčno svetovanje,
– delovno in socialno pravo,
– informiranje o potencialnih virih financiranja,
– obveščanje in priprava na javne razpise,
– svetovanje o statusnih oblikah in pogojih za začetek poslovanja – ustanovitev podjetja,
– uvajanje novih marketinških pristopov.
K vlogi za dodelitev pomoči mora upravičenec priložiti račun za izvedene svetovalne storitve ter poročilo o realizaciji projekta, za katerega je bilo izvedeno svetovanje. Občina bo sofinancirala do 50% upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek na posameznega upravičenca je 2.000,00 EUR.
4. Promocijske aktivnosti s področja malega gospodarstva
19. člen
Sredstva se dodelijo za:
– organizacijo forumov za izmenjavo znanj med enotami malega gospodarstva,
– najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
– materialne stroške priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanje idr. ter
– izdaja publikacij, katalogov, spletišč idr.,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih.
Občina bo sofinancirala do 50% upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice. Najvišji možni znesek za aktivnosti, navedene pod prvo, drugo, tretjo in četrto alinejo znašajo 2.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
20. člen
Sredstva se dodelijo upravičencem po pravilu »de minimis«. Višina »de minimis« pomoči ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Obdobje treh let se šteje do roka za vložitev prve vloge za dodelitev sredstev.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že dobil iz drugih virov.
21. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena nelikvidna podjetja. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
22. člen
Namensko porabo sredstev preverja občinska uprava Občine Škofljica.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 44/03).
Št. 007-15/2009
Škofljica, dne 17. junija 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost