Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2634. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge, stran 7484.

Na podlagi 57. člena v povezavi z 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj UON Slovenske Konjice.
Območje se ureja na osnovi Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge (Uradni list RS, št. 62/06) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah (Uradni list RS, št. 93/07).
Osrednje območje večstanovanjske zazidave načrtuje vila bloke etažnosti K+P+1+M ali P+2+M. Toleranca v predvideni etažnosti je zaradi možnosti izvedbe bivalnih kleti oziroma polkletenih etaž, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna od projektne zasnove.
Razlogi za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so:
Objekti so bili prvotno zasnovani s podkletitvijo le v srednjem, centralnem delu, medtem ko je bilo temeljenje krajnih delov objekta predvideno višje, s stopnjičastim dvigovanjem iz kote kleti na normalno koto temeljenja. Ker pa so geomehanske raziskave in geotehnično poročilo o pogojih temeljenja in nosilnosti temeljnih tal pokazale, da so zgornje plasti zemljine slabo nosilne in stisljive in zaradi možnosti diferenčnih usedkov neprimerne za temeljenje, je potrebno kompletne temelje spustiti na koto nosilnega grušča.
Ker je zahtevana globina temeljenja že na koti podkletenega dela, bi bilo neracionalno izkop samo zasuti, saj morajo biti stene poglobljene do kote nosilnih tal. Zaradi navedenega je smiselno prostor med stenami, ki potekajo do kote nosilnih tal izkoristiti za klet. Predlog je, da se glede na možnost izvedbe v celoti vkopane kleti dovoli ohranitev etažnosti nad terenom P+2+M pri čemer se višina bloka ne sme spremeniti, za kar je pridobljeno tudi strinjanje KS Zeče z dne 20. 4. 2009.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje parcelne številke: 1786 k.o. Škalce.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel pobudnik spremembe Kongrad d.d., Tovarniška ul. 3, 3210 Sl. Konjice pri podjetju Igre d.o.o. iz Maribora.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+---------------------------------------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe      |junij 2009   |
|prostorskega akta              |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na    |julij 2009   |
|svetovnem spletu, MOP            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o    |30 dni     |
|izvedbi celovite presoje vplivov na okolje  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava osnutka spremembe prostorskega akta |7 dni      |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobivanje smernic             |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni |7 dni pred   |
|obravnavi osnutka              |pričetkom    |
|                       |javne      |
|                       |razgrnitve   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava     |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov  |7 dni po    |
|                       |zaključku    |
|                       |javne      |
|                       |razgrnitve   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj              |30 dni     |
+---------------------------------------------+----------------+
|Stališča do pripomb in predlogov       |takoj od    |
|                       |opredelitve   |
|                       |načrtovalca   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava usklajenega predloga        |7 dni      |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu    |oktober/november|
|                       |2009      |
+---------------------------------------------+----------------+
|Objava v Uradnem listu            |november 2009  |
+---------------------------------------------+----------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice.
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Kongrad d.d., Tovarniška ul. 3, 3210 Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0015/2009
Slovenske Konjice, dne 26. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost