Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2633. Sklep o začetku priprave OPPN C5 JZ kare, stran 7484.

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave OPPN C5 JZ kare
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj UON Slovenske Konjice.
Območje obravnave se nahaja v centru mesta Slovenske Konjice in sicer v območju C5 centralne dejavnosti, za katerega je predvidena izdelava prostorskega akta.
Razlogi za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so:
Na obravnavanem območju je zgrajen pritlični objekt za skladiščno poslovne namene. Pobudnik spremembe namerava obstoječi objekt dozidati in nadzidati ter spremeniti namembnost v poslovno stanovanjski objekt. V zgornji etaži namerava urediti stanovanje in pisarne, v pritličju pa naj bi bile možne mirne dejavnosti (trgovina s skladiščem, gostinska dejavnost, obrtno storitvena dejavnost mestnega značaja). Dostop do objekta bi potekal po obstoječi dovozni cesti.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje parcelne številke: 202/1, 202/4, 1895, 1896 k.o. Slovenske Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel pobudnik spremembe Šmid Stojan, Škalce 44, 3210 Sl. Konjice pri usposobljenem prostorskem načrtovalcu.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sklep o začetku priprave spremembe     |junij 2009    |
|prostorskega akta              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in na    |julij 2009    |
|svetovnem spletu, MOP            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobivanje smernic            |30 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje o    |30 dni      |
|izvedbi celovite presoje vplivov na okolje |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava osnutka spremembe prostorskega   |7 dni      |
|akta                    |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni |7 dni pred    |
|obravnavi osnutka              |pričetkom javne |
|                      |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava     |30 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava stališča do pripomb in predlogov  |7 dni po     |
|                      |zaključku javne |
|                      |razgrnitve    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Pridobivanje mnenj             |30 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Stališča do pripomb in predlogov      |takoj od     |
|                      |opredelitve   |
|                      |načrtovalca   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Priprava usklajenega predloga        |7 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem svetu    |november/december|
|                      |2009       |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Objava v Uradnem listu           |december 2009  |
+--------------------------------------------+-----------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17, 2000 Maribor
– JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Javno komunalno podjetje d.o.o., Celjska 3, Slovenske Konjice
– Občina Slovenske Konjice, področje cestno prometne infrastrukture, Stari trg 29.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Šmid Stojan, Škalce 44, 3210 Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0014/2009
Slovenske Konjice, dne 26. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost