Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2621. Odlok o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti, stran 7458.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08 – ZVO-1B), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90, 110/02–ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
1. člen
V Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08) se v drugem odstavku 44. člena dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»V primerih, ko zaradi velikosti in količine materiala prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko izvajalec izda dovoljenje za prevoz materiala z motornim vozilom izvajalcu prevoza.«.
2. člen
V 50. členu se doda z nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če ne pridobi dovoljenja iz drugega odstavka 44. člena tega odloka, se kaznuje za prekršek:
– pravna oseba – izvajalec prevoza materiala z globo 1000 eurov,
– odgovorna oseba pravne osebe izvajalca prevoza materiala z globo 500 eurov,
– voznik motornega vozila pravne osebe izvajalca prevoza materiala z globo 200 eurov,
– izvajalec prevoza materiala – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 700 eurov,
– odgovorna oseba izvajalca prevoza materiala – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 400 eurov,
– voznik izvajalca prevoza materiala – samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 200 eurov.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2008-41
Ljubljana, dne 22. junija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost