Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, stran 7457.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04 in 72/08) se črta 14. člen.
2. člen
31. člen se dopolni z novim devetnajstim odstavkom, ki se glasi:
»Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj – posameznik, ki ravna v nasprotju s peto alinejo prvega odstavka 21. člena tega odloka.«.
3. člen
35.a člen se črta.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2008-15
Ljubljana, dne 22. junija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost