Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2618. Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Krško in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij zaradi izločitve dela občine in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki, stran 7445.

Na podlagi 29. in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), premoženjske bilance občine Krško za leto 2006, s stanjem na dan 31. 12. 2006 ter popisa premoženja, je Občinski svet Občine Krško, na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2009, sprejel
S K L E P
o ugotovitvi premoženja Občine Krško in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij zaradi izločitve dela občine in ustanovitve nove Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNA DOLOČBA
Občinski svet Občine Krško ob upoštevanju naslednjih dejstev:
– da je bila na delu območja prejšnje občine Krško (Občina Krško je bila ustanovljena z zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94)), na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06) ustanovljena nova Občina Kostanjevica na Krki,
– da je Občinski svet Občine Krško, na seji dne 18. 10. 2007, sprejel Sporazum o razdelitvi premoženja in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med podpisnicama Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki, katerega podlaga je premoženjska bilanca Občine Krško za leto 2006, stanje na dan 31. 12. 2006,
– da je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na seji dne 13. 12. 2007 sprejel sklep, da se Sporazum o razdelitvi premoženja in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med podpisnicama Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki, katerega podlaga je premoženjska bilanca Občine Krško na dan 31. 12. 2006, ne sprejme,
– da zaradi razloga navedenega v prejšnji alinei in zaradi dejstva, da so zakonski roki za sporazumno razdelitev že potekli, sporazumna razdelitev premoženja med v prejšnjima alineama navedenima občinama ni možna, je pa razdelitev premoženja med Občino Krško in novo nastalo Občino Kostanjevica na Krki nujna zaradi nemotenega nadaljnjega delovanja Občine Krško,
– da od skupnega števila prebivalcev prejšnje občine Krško po stanju na dan 30. 9. 2006 (podatki Statističnega urada RS) pripada:
– občini Krško 91,06%,
– občini Kostanjevica na Krki 8,94%,
– da se na podlagi premoženjske bilance za leto 2006, stanje na dan 31. 12. 2006, in popisa premoženja prejšnje Občine Krško, s tem aktom ugotovi premoženje sedanje Občine Krško.
II. KRITERIJI ZA UGOTOVITEV PREMOŽENJA
Ker Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki premoženja nista razdelili sporazumno, se za delitev premoženja in za ugotovitev premoženja Občine Krško upoštevajo naslednji zakonski kriteriji (51.c člen zakona o lokalni samoupravi):
– nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo, razen če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini;
– nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju družbene lastnine postalo premoženje krajevnih skupnosti ali njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje občine, na območju katere leži oziroma njihovih ožjih delov v skladu s statutom občine;
– premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje ali pridobitve premoženja iz prvega odstavka tega člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne nove občine oziroma izločenega dela območja občine in številom prebivalcev prejšnje občine. Župana sprejmeta in izvršita sklep o razdelitvi.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih razmerij se uredijo tako, da:
– vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, samo na njenem območju in za njene prebivalce;
– občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje občine. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem zavodu, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega zavoda, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bil javni zavod ustanovljen, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba;
– vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica javnega kapitala v javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah, ki je bil v lasti prejšnje občine, oziroma vstopi kot edina pogodbena stranka v koncesijsko ali drugo pogodbo, če javno podjetje, javni sklad, agencija, koncesionar ali drug pogodbenik izvaja javno službo in druge naloge v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine samo za njene prebivalce oziroma samo na njenem območju;
– občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, javnih skladov in agencij ustanovljenih za izvajanje javnih služb in drugih nalog v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine za območje prejšnje občine, oziroma vstopijo kot pogodbene stranke v koncesijska in druga pogodbena razmerja ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih podjetij, javnih skladov in agencij, koncesionarjev in drugih pogodbenikov. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem podjetju, javnem skladu, agenciji, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega podjetja, javnega sklada, agencije, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bilo javno podjetje, javni sklad ali agencija ustanovljena, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba. V istem razmerju postanejo občine tudi lastnice idealnih deležev javnega kapitala javnega podjetja, javnega sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje občine.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah iz prejšnjega odstavka ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti udeleženih občin skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določbama četrtega in petega odstavka 61. člena tega zakona.
Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje, ni mogoče fizično deliti.
III. OBSEG PREMOŽENJA
S tem aktom se določa in ugotavlja sledeče premoženje:
A) STVARNO PREMOŽENJE
1. Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura, ki obsega:
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– lokalne ceste, pločnike in prometno infrastrukturo,
– parke in zelenice,
– javno (komunalno) infrastrukturo: vodovod, kanalizacijo, komunalne čistilne naprave,
– stavbe (stanovanja, poslovne prostore skupaj s stavbami krajevnih skupnosti in druge objekte).
2. Sredstva, nepremično in premično premoženje, dano v upravljanje javnim zavodom
2.1. Ustanoviteljstvo javnih zavodov
2.2. Vlaganja v premoženje javnih zavodov, pri katerih bo Občina Krško soustanoviteljica, po 1. 1. 2007
B) FINANČNO PREMOŽENJE
1. Denarna sredstva po zaključnem računu
2. Terjatve in neplačani odhodki
3. Obveznosti in neplačani prihodki
4. Obveznosti iz dolgoročnih zadolžitev (krediti)
5. Delnice, družbeniški deleži in finančni skladi ter vlaganja v gospodarske družbe po 1. 1. 2007
6. Garancije in jamstva
C) INTELEKTUALNA LASTNINA
1. Prostorski akti
2. Študije, programi
D) PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ PRAVDNIH POSTOPKOV (TOŽBE)
E) PRAVICE IN OBVEZNOSTI DO UPRAVIČENCEV SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
F) ARHIV IN PISARNIŠKO POSLOVANJE
G) TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
IV. NAČIN UGOTOVITVE PREMOŽENJA
A) STVARNO PREMOŽENJE
 1. Nepremičnine
Občini Krško pripadajo v last nepremičnine, grajeno javno dobro in javna infrastruktura, ki leži na njenem območju. Gre za:
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča (Priloga 1),
– kmetijska zemljišča (Priloga 2),
– lokalne ceste, pločniki in prometna infrastruktura (Priloga 3),
– parki in zelenice (Priloga 4),
– javna (komunalna) infrastruktura: vodovod, kanalizacija, komunalne čistilne naprave in vrtina (Priloga 5),
– stanovanja (Priloga 6),
– poslovni prostori skupaj s stavbami krajevnih skupnosti (Priloga 7).
Občina Krško je lastnica nepremičnin v celoti oziroma v deležu, kot je to določeno in označeno v prilogah 1–7 tega akta.
Ta akt je podlaga za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo.
Občini Krško pripadajo tudi investicije v teku, stanje na dan 31. 12. 2006, ki se nanašajo na njene nepremičnine. Seznam investicij v teku je priloga tega akta (Priloga 8).
Priloga tega akta je tudi Zapisnik o popisu nepremičnin v občini Krško na dan 31. 12. 2006 (Priloga 9).
2. Sredstva, nepremično in premično premoženje, dano v upravljanje javnim zavodom
Občini Krško pripada v last nepremično in premično premoženje, ki služi nepremičnini, – sredstva dana v upravljanje javnim zavodom, ki imajo sedež na njenem območju, prevzame pa tudi terjatve in obveznosti teh zavodov.
Občini Krško kot ustanoviteljici pripada tudi premoženje, s katerim upravlja javni zavod, ki ne leži na območju občine Krško ali območju občine Kostanjevica na Krki, ki prevzame lastništvo ter terjatve in obveznosti za to premoženje.
Premoženje v upravljanju javnih zavodov je razvidno iz preglednice, ki je priloga tega akta (Priloga 10).
2.1. Ustanoviteljstvo javnih zavodov
Občina Krško ostane ustanoviteljica sledečih javnih zavodov:
– Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,
– Osnovna šola Leskovec pri Krškem,
– Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,
– Osnovna šola Koprivnica,
– Osnovna šola Podbočje,
– Osnovna šola XIV. Divizije Senovo,
– Osnovna šola Raka,
– Vrtec Krško,
– Mladinski center Krško,
– Kulturni dom Krško,
– Ljudska univerza Krško,
– Podjetniški center Krško,
– Valvasorjev raziskovalni center Krško in
– Poklicna gasilska enota Krško.
Občina Krško postane (poleg Občine Kostanjevica na Krki) soustanoviteljica sledečih javnih zavodov:
– Regionalna razvojna agencija Posavje, Krško,
– Posavski muzej Brežice,
– Zdravstveni dom Krško,
– Lekarna Krško,
– Glasbena šola Krško,
– Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško in
– Valvasorjeva knjižnica Krško, kar se uredi s spremembo oziroma s sprejemom odlokov občin soustanoviteljic.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Krško do javnih zavodov so podrobneje razvidne iz priloge tega akta (Priloga 10).
2.2. Vlaganja v premoženje javnih zavodov, pri katerih bo občina Krško soustanoviteljica, po 1. 1. 2007
V kolikor je oziroma bo Občina Krško po 1. 1. 2007 do sprejema odloka o soustanoviteljstvu posameznega javnega zavoda vlagala v premično ali nepremično premoženje takšnega zavoda, se za določitev deleža soustanoviteljstva upošteva poleg kriterija števila prebivalcev iz 5. alinee I. točke tega akta tudi vrednost teh vlaganj.
Soustanoviteljski delež občine Krško se določi tako, da se najprej na podlagi kriterija števila prebivalcev in ob upoštevanju knjigovodske vrednosti premoženja zavoda na dan 31. 12. 2006 izračuna vrednost deleža posamezne občine, k vrednosti deleža občine Krško se prišteje vrednost vlaganj, nato pa se glede na novo povečano vrednost premoženja in povečano vrednost deleža občine Krško določi nov delež soustanoviteljstva.
B) FINANČNO PREMOŽENJE
1. Denarna sredstva po zaključnem računu
Zaključni račun Občine Krško za leto 2006 izkazuje primanjkljaj, ki gre v deležu 91,06% v breme Občine Krško.
2. Terjatve in neplačani odhodki
Dolgoročne in kratkoročne terjatve Občine Krško in neplačani odhodki pripadajo občini Krško po teritorialnem principu. Če pripadnosti ni mogoče ugotoviti, pripade Občini Krško po kriteriju števila prebivalcev 91,06% le-teh.
Seznam vseh terjatev in neplačanih odhodkov, stanje na dan 31. 12. 2006, je priloga tega akta (Priloga 11).
3. Obveznosti in neplačani prihodki
Obveznosti in neplačani prihodki pripadajo Občini Krško po pripadnosti zadeve, na katero se nanaša posamezna obveznost (teritorialni princip). Od tistih obveznosti in neplačanih prihodkov, za katere pripadnosti ni mogoče ugotoviti, pripada Občini Krško delež 91,06% po kriteriju števila prebivalcev.
Seznam vseh obveznosti in neplačanih prihodkov, stanje na dan 31. 12. 2006, je priloga tega akta (Priloga 12).
Priloga tega akta je tudi Zapisnik o popisu stanja denarnih sredstev, terjatev in obveznosti ter stanja na računih vrednostnih papirjev, na dan 31. 12. 2006 (Priloga 13).
4. Obveznosti iz dolgoročnih zadolžitev (krediti)
Od obveznosti iz dolgoročnih zadolžitev (krediti) pripadajo Občini Krško po pripadnosti zadevi tiste, na katero se nanaša posamezni kredit (teritorialni princip).
Seznam kreditov je priloga tega akta (Priloga 14).
5. Delnice, družbeniški deleži in finančni skladi ter vlaganja v gospodarske družbe po 1. 1. 2007
Občini Krško pripadajo kapitalski deleži v gospodarskih družbah in udeležba v finančnih skladih v višini 91,06% (po kriteriju števila prebivalcev).
Zbirni izpis stanja na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana, skupaj s seznamom vseh vrednostnih papirjev in kapitalskih deležev Občine Krško, stanje na dan 31. 12. 2006, je priloga tega akta (Priloga 15).
Občini Krško pripadajo tudi vrednostni papirji, katerih lastniki so bili oskrbovanci v domovih starejših občanov in posebnih domovih, upravičenci do pomoči na domu in do družinskega pomočnika, ki jim je Občina Krško zagotavljala varstvo na podlagi predpisov s področja socialnega varstva in so se na dan 31. 12. 2006 nahajale v premoženjski sferi Občine Krško. Občini Krško pripadajo vrednostni papirji tistih upravičencev, ki imajo prebivališče na njenem območju.
Vrednostni papirji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku te točke, so vključeni v prilogo 15.
Vlaganja, povečanje in sprememba kapitalskih deležev:
V kolikor je oziroma bo Občina Krško po 1. 1. 2007 do dokončne ureditve premoženjsko pravnih razmerij, ki se nanašajo na delitev premoženja, v gospodarskih družbah, v katerih nastopa kot lastnik kapitalskega deleža, vlagala v premoženje takšne gospodarske družbe, se za določitev kapitalskega deleža upošteva poleg kriterija števila prebivalcev tudi vrednost teh vlaganj.
Kapitalski delež Občine Krško se določi tako, da se najprej na podlagi kriterija števila prebivalcev in ob upoštevanju knjigovodske vrednosti premoženja na dan 31. 12. 2006 izračuna vrednost deleža posamezne občine, k vrednosti deleža Občine Krško se prišteje vrednost vlaganj, nato pa se glede na novo povečano vrednost premoženja in povečano vrednost deleža Občine Krško določi nov kapitalski delež.
6. Garancije in jamstva
Občini Krško pripadajo tiste garancije in jamstva, ki se nanašajo na premoženje na njenem območju (po legi).
C) INTELEKTUALNA LASTNINA
1. Prostorski akti
Dokumentacija, ki se nanaša na območje občine Krško, ostane last Občine Krško.
2. Študije, programi
Občini Krško pripada dokumentacija študij in programov, ki se nanaša na območje občine Krško in izvajanju nalog na njenem območju.
D) PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ PRAVDNIH POSTOPKOV (TOŽBE)
Občini Krško pripadajo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz tekočih pravdnih postopkov ter vsa pripadajoča dokumentacija, ki se nanaša na nepremičnine na njenem območju, kadar je le-ta predmet spora oziroma po prebivališču ali sedežu tožeče oziroma tožene stranke, kot to izhaja iz priloge tega sporazuma.
Seznam odprtih pravdnih postopkov je priloga tega akta (Priloga 16).
E) PRAVICE IN OBVEZNOSTI DO UPRAVIČENCEV SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
Pravice in obveznosti do oskrbovancev v domovih starejših občanov in posebnih domovih, do upravičencev pomoči na domu in do družinskega pomočnika, ki jim je zagotovljeno varstvo na podlagi predpisov s področja socialnega varstva, pripadajo Občini Krško za tiste upravičence, ki imajo prebivališče na njenem območju.
Seznam upravičencev je sestavni del tega akta (Priloga 17).
F) ARHIV IN PISARNIŠKO POSLOVANJE
Vsa arhivska dokumentacija, ki je vodena do 31. 12. 2006 se hrani pri Občini Krško.
Seznam nerešenih zadev je sestavni del tega akta (Priloga 18).
G) TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Občina Krško obdrži vso tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na objekte in naprave na njenem območju.
V. BREMENA
Občino Krško bremenijo tudi vsa bremena in stvarne pravice premoženja, ki ji je pripadlo.
VI. VREDNOST PREMOŽENJA
Za nepremično in premično premoženje, ki je predmet tega akta, se upošteva knjigovodska vrednost, ki je ob prehodu lastninske pravice, evidentirana v knjigovodskih izkazih.
VII. OBVEZNE PRILOGE
Knjigovodski izkazi in druge listine ter seznami in evidence, kot so navedene v besedilu tega akta in so služile za izdelavo premoženjske bilance Občine Krško z dne 31. 12. 2006, so sestavni del tega akta in kot take obvezna sestavina akta ter so pravno zavezujoče.
VIII. PREHODNA DOLOČBA
Z dnem uveljavitve tega akta prenehata veljati v delu, ki se nanaša na občino Krško:
– Sklep o določitvi delitvenega razmerja presežka ali primanjkljaja, o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen podračun, v obdobju začasnega financiranja občin Krško in Kostanjevice na Krki ter o določitvi delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanoviteljica je bila prejšnja občina Krško (št. 007-11/2007-O301, z dne 28. 6. 2007) in
– Sklep o izvajanju ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in poslov rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem (št. 014-7/2006-O300, z dne 7. 12. 2006).
IX. KONČNA DOLOČBA
Akt brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po dnevu objave.
Št. 030-1/2006-O300
Krško, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost