Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2616. Odlok o občinskih taksah v Občini Grosuplje, stran 7432.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin ZFO-UPB1 (Uradni list RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, 123/06 in 57/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP-1-UPB4 (Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo in 17/08), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 100/08 odločba US) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/96 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 27. redni seji dne 1. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskih taksah v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Grosuplje, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
V Občini Grosuplje so predpisane občinske takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnem prostoru in javnih mestih;
– za uporabo javnega prostora za začasne namene za: postavitev kioskov, stojnic, zabavišč in cirkusov, letnih in zimskih vrtov gostinskih lokalov, uporabo priložnostnih parkirišč in drugih primerih začasnega značaja,
– za uporabo trgov in drugih javnih površin razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev za gospodarske namene,
– za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
– za reklamne napise, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi,
– za glasbene avtomate v javnih lokalih,
– za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so: avtomatsko kegljišče, elektronska in mehanska igrala (pikado, fliper, igralne karte, namizni nogomet, košarka, biljard) in druge naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanja uporabe, ki niso predmet Zakona o igrah na srečo,
– za uporabo oglasnih objektov, ki jih določi pristojni organ Občine Grosuplje, ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
3. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen;
Javni prostor je objekt v javni rabi, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, garažna stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.
Javno mesto je vsako mesto v prostoru, v katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri, drog javne razsvetljave in druge podobne konstrukcije in površine.
Oglasni objekti so ne glede na lastništvo oglasni stebri, oglasni panoji, svetlobne vitrine, samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table, oglasni panoji z vrtljivo površino, nosilci in drogovi čez cestnih transparentov, oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave, prenosni ulični panoji, samostoječi ulični panoji, samostoječi prapori in zastave, krajevni objekti za oglaševanje, ki so nameščeni na oglasnem mestu.
4. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki uporabljajo taksne predmete ali imajo poslovne koristi od nameščanja ali uporabe taksnih predmetov, za katere so predpisane takse. Občinska taksa za določen taksni predmet in storitev se lahko odmeri le enemu zavezancu.
5. člen
Občinske takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,061 EUR.
Vrednost točke za obračun občinskih taks se vsako leto valorizira s sklepom župana na podlagi gibanja rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije.
7. člen
Občinske takse so prihodek proračuna Občine Grosuplje.
II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
8. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z začetkom uporabe prostora in preneha z odstranitvijo taksnega predmeta oziroma prenehanjem uporabe prostora.
V primeru, ko je po tarifi taksa določena v letnem znesku, preneha taksna obveznost s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni organ Občine Grosuplje, oziroma pooblaščenega izvajalca, o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
9. člen
Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v katerem je taksni predmet.
Območje občine se razdeli na I., II. in III. območje.
I. območje obsega:
Grosuplje (Adamičeva cesta, Ljubljanska cesta, Taborska cesta, Cesta na Krko, Ob Grosupeljščici, Zupančičeva, Partizanska cesta, Kolodvorska cesta in Kadunčeva cesta – do potoka Bičje), Šmarje - Sap (Ljubljanska cesta).
II. območje obsega:
Vse ostale ulice v naselju Grosuplje in Šmarje - Sap, Brezje pri Grosupljem, Brvace, Cikava.
III. območje obsega:
Vsa ostala naselja v Občini Grosuplje.
V II. območju se vrednost točke v tarifi občinskih taks zmanjša za 20%, v III. območju pa za 40%.
10. člen
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu upravnemu organu priglasiti nastanek taksne obveznosti pred njenim nastankom ne glede na to, ali je taksni zavezanec po tem odloku oproščen plačila takse.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vrsto oziroma opis taksnega predmeta (površino, število ipd.) in druge priloge na zahtevo pristojnega organa Občine Grosuplje.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojnemu občinskemu organu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo občinske takse.
Uradna oseba občinske inšpekcije na terenu ugotavlja, ali je uporaba ali namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksnih zavezancev. V primeru, da zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, ali kadar v prijavi navede pomanjkljive podatke, se taksa odmeri na podlagi podatkov, ki jih pridobi uradna oseba občinske inšpekcije. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi, ter denarno kaznijo, določeno v 14. členu tega odloka.
Če pristojni urad Občine Grosuplje, pristojen za finance, ugotovi, da zavezanec iz 4. člena tega odloka ni plačal takse, ali je ni plačal v celoti, o tem obvesti uradno osebo občinske inšpekcije.
V primeru, da zavezanec za plačilo občinske takse le-te ne plača, oziroma ne prijavi taksnega predmeta, lahko uradna oseba občinske inšpekcije odredi odstranitev taksnega predmeta, na stroške taksnega zavezanca.
11. člen
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec letno, mesečno oziroma dnevno vnaprej, ob nastanku taksne obveznosti, če s tem odlokom ni drugače določeno.
Takse, za katere taksna obveznost traja več kot en mesec, lahko zavezanec plača vnaprej v celoti.
Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od vročitve odločbe, vendar pred uporabo in pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine, javnega prostora, javnega mesta ali oglasnega objekta. Če v tem roku taksne obveznosti ne poravna, se taksa izterja prisilno.
Prisilno izterjavo občinskih taks opravi Davčna uprava Republike Slovenije, ki je pristojna za izterjavo davkov.
12. člen
Takse ne plačujejo:
– samostojni podjetniki in pravne osebe za oglaševanje za lastne potrebe na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer oglašujejo svojo registrirano dejavnost;
– Občina Grosuplje, krajevne skupnosti, društva, ki delujejo v javnem interesu in politične stranke za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun, na krajevnih objektih za oglaševanje, vendar morajo plakatiranje oziroma oglaševanje predhodno prijaviti pristojnemu občinskemu organu;
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne, verske ter neprofitne dejavnosti, kadar gre za dejavnost nekomercialnega namena in katere pripomorejo tudi k prepoznavnosti Občine Grosuplje;
– organizatorji in ponudniki prireditve v tednu pred novim letom, v naselju Grosuplje, ki je organizirana s strani občine.
13. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravlja uradna oseba občinske inšpekcije.
III. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 1.000 EUR se sankcionira za prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika:
– ki ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
– ki v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti in
– postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
Z globo 400 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 60/05).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
POSEBNI DEL
TARIFA OBČINSKIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača letna taksa: 1.000 točk.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje. Javni prostori so tudi društveni prostori, ki so narejeni za shajanje članov društva zaradi zabave in razvedrila.
3. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
4. Taksa se plačuje le za uporabo glasbenih avtomatov, ne pa za uporabo drugih naprav, ki s pomočjo električne energije ali na kak drug mehanični način reproducirajo glasbo (gramofoni, magnetofoni ipd.). Med glasbene avtomate se po tej tarifi ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki, nameščeni v javnih lokalih.
Tarifna številka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
                          Točke
-----------------------------------------------------------
a) za vsako stezo avtomatskega kegljišča      3.000
b) za vsak elektronski igralni avtomat      10.000
c) za biljard (navadni ali avtomatski)       7.000
d) za druga igralna sredstva           3.000.
Opomba:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna republiška taksa po Zakonu o igrah na srečo.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka, minigolf in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.
Tarifna številka 3
Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti, ter za razstavljanje, reklamiranje ali prodajo blaga oziroma opravljanje storitev pred poslovnim prostorom, znaša občinska taksa dnevno za vsak zasedeni m2 17 točk.
Opomba:
1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, na kateri je zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni številki 3, začasno njena javna raba omejena ali izključena.
Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.
Tarifna številka 4
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene znaša občinska taksa dnevno za vsak m2 17 točk.
Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik javne površine.
Tarifna številka 5
Za uporabo javnih površin za začasne namene se plača občinska taksa:
– za kioske: 32 točk za vsak m2/dan,
– za stojnice: 22 točk za vsak m2/dan,
– za premične gostinske prikolice in potujoče prodajalne: 152 točk za prikolico oziroma potujočo prodajalno /dan,
– za cirkus in zabavni park: 6 točk za vsak m2/dan,
– za priložnostna parkirišča: 52 točk m2/dan za vsako osebno vozilo, 82 točk m2/dan za prikolico, 152 točk m2/dan za kombi ali osebno vozilo s prikolico in 302 točki m2/dan za tovornjake.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine.
2. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino, vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in opremo, povečana za 1m na vse strani od zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
Tarifna številka 6
Za uporabo plakatnih mest, namenjenih občanom, znaša dnevna občinska taksa:
– za plakate velikosti do 0,7 m2           3 točke
– za plakate velikosti od 0,7 do 1,4 m2        4 točke
– za plakate velikosti od 1,4 do 2,8 m2        5 točk
– za večje plakate                  4 točke/m2.
Opomba:
Večji plakat je lahko enostranski ali obojestranski, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine. V primeru, da je obojestranski, se končni izračun zmanjša za 20%. Oglasno mesto za večji plakat se oddaja praviloma za eno leto. Za druge reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, drogovih javne razsvetljave in podobno, ki so postavljeni ali drugače označeni na javnih mestih, znaša letna občinska taksa:
– do 1 m2                    3000 točk
– od 1 m2 do 5 m2                5000 točk
– od 5 m2 do 15 m2               7500 točk
– nad 15 m2                 10.000 točk.
Opomba:
Reklamni napisi, objave, oglasi so lahko enostranski ali obojestranski, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine. V primeru, da je obojestranski, se končni izračun zmanjša za 30%.
Za oglaševanje na transparentih znaša občinska taksa:
– do 8 m2                   43.500 točk
– nad 8 m2                  63.000 točk.
Opomba:
Elektronske naprave so lahko enostranske in dvostranske, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine.
Za letake znaša občinska taksa 8 točk/letak.
Opomba:
Za letake se šteje vse oglaševanje, kjer zavezanci le-te razdelijo po avtomobilih in drugih objektih na javnih površinah.
Št. 414-2/96
Grosuplje, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost