Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2613. Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Dolenjske Toplice, stran 7431.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice, prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07; ZGos-UPB2) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 1. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi območja, kjer se lahko izvaja dejavnost sobodajalstva tudi v drugih prostorih, ne samo v lastnem, najetem stanovanju ali počitniški hiši, na območju Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Občina).
S tem odlokom se ureja tudi postopek za izdajo soglasja pristojnega organa občine k opravljanju dejavnosti sobodajalstva v nestanovanjskih objektih.
II. DOLOČITEV OBMOČJA IN POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA
2. člen
Sobodajalstvo v nestanovanjskih objektih se v Občini lahko opravlja na I. in II. vinogradniškem območju: Mali Rigelj, Veliki Rigelj, Cerovec, Novo Gora, Dolenje Sušice, Gabrje, Lubanc, Soteska in Straška gora.
V primeru, da ta odlok določenih pogojev za izvajanje dejavnosti posebej ne ureja, se uporabljajo določila Zakona o gostinstvu in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
3. člen
Zakon o gostinstvu določa, da je sobodajalec fizična oseba, samostojni podjetnik, društvo ali pravna oseba, ki nudi gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju, počitniški hiši ali v drugih prostorih. Kot drugi prostori se štejejo zidanice, ki se nahajajo na območju iz prvega odstavka 2. člena.
Kot določa Zakon o gostinstvu je lahko sobodajalec fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je vpisana v Poslovni register Slovenije. Vpis za prijavo v Poslovni register Slovenije vloži sobodajalec pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Za registracijo in poslovanje zidanic v turistični ponudbi, je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se zidanica nahaja na vinogradniškem območju,
– da ima objekt uporabno dovoljenje,
– da je sobodajalec lastnik objekta ali ga ima v najemu.
Opravljanje gostinske dejavnosti v navedenih objektih se dopusti ob izpolnjevanju določil Zakona o gostinstvu.
4. člen
Oseba, ki želi opravljati dejavnost sobodajalstva na območjih določenih v prvem odstavku 2. člena tega odloka, si mora pridobiti soglasje lokalne skupnosti.
K vlogi za soglasje je potrebno priložiti uporabno dovoljenje.
Kolikor vlagatelj nima uporabnega dovoljenje, kljub izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 2. člena, ni upravičen do opravljanja dejavnosti sobodajalstva.
5. člen
Sobodajalec mora prav tako izpolniti pogoje, ki se nanašajo na Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin.
Kategoriziran namestitveni objekt mora v celoti izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev po pravilniku. Označen mora biti v prospektu in ceniku kot turistična soba, počitniško stanovanje ali apartma.
Zidanice se kategorizirajo kot sobe in se označujejo z zvezdicami oziroma veljavno specializacijo za zidanice.
6. člen
Za plačilo turistične takse se uporabljajo določila Odloka o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice.
III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpekcijska služba v okviru svojih pooblastil.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik (sobodajalec fizična oseba) in odgovorna oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju z 2. in 3. členom tega odloka.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Na podlagi tega odloka se zaradi lažje dostopnosti do objektov uskladijo označbe in kažipoti do vinogradniških območij, in sicer najkasneje v 3 letih od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1328/2009-01/06
Dolenjske Toplice, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost