Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2608. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača, stran 7422.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni seji dne 18. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Divača
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage za odmero komunalnega prispevka, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 137/2008 izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. in je dosegljiv na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Divača, ki se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, fekalnim kanalizacijskim omrežje, omrežjem cest, javno razsvetljavo oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za prometno opremo je prikazano na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za javno razsvetljavo je prikazano na karti 4: Javna razsvetljava – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij.
Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v alinejah od 1 do 5, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedena v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 50 metrov.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele (D(pi)) in merilom neto tlorisne površine objekta (D(ti)) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša D(pi) = 0,3 ter D(ti) = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
 
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+-------------------------+-------------+----------------------+
|   Vrsta objekta   |   K   |Oznaka v klasifikaciji|
|             |(dejavnosti) |    objektov    |
|             |       |    CC-SI     |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Trgovske in druge stavbe |  1,30   |     123     |
|za storitveno dejavnost |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Tri- in večstanovanjske |  1,30   |     1122     |
|stavbe          |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Industrijske stavbe in  |  1,30   |     125     |
|skladišča        |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Dvostanovanjske stavbe  |  1,00   |     1121     |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Stavbe splošnega     |  0,80   |     126     |
|družbenega pomena    |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Enostanovanjske stavbe  |  0,70   |     111     |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Garažni objekti     |  0,70   |     1242     |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Objekti za šport,    |  0,70   |     241     |
|rekreacijo in drugi   |       |           |
|objekti za prosti čas  |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
|Druge nestanovanjske   |  0,70   |     127     |
|stavbe          |       |           |
+-------------------------+-------------+----------------------+
Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme.
 
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+----------------------------+---------------+-----------------+
|   Komunalna oprema   |Skupni stroški |  Obračunski  |
|              |   v EUR   |   stroški   |
|              |        |   v EUR   |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|1. Vodovod         |   10.560.644|    5.280.322|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|2. Kanalizacija       |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
| – obračunsko območje    |   3.291.822|    1.845.830|
|Divača           |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
| – obračunsko območje    |   1.193.719|     993.719|
|Senožeče          |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|3. Ceste          |   23.835.281|    9.820.073|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|4. Javna razsvetljava    |    320.000|     320.000|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|5. Ravnanje z odpadki    |    435.210|     435.210|
+----------------------------+---------------+-----------------+
8. člen
(stroški opremljanja m2 gradbene parcele (Cp) in neto tlorisne površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
+----------------------------+---------------+-----------------+
|     Postavka     |   Cp    |    Ct    |
|              |  (v EUR)  |   (v EUR)   |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|1. Vodovod         |     3,066|      13,982|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|2. Kanalizacija       |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
| – obračunsko območje    |     3,092|      18,372|
|Divača           |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
| – obračunsko območje    |     3,893|      13,352|
|Senožeče          |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|3. Ceste          |     5,350|      24,639|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|4. Javna razsvetljava    |     0,174|      0,803|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|5. Ravnanje z odpadki    |     0,237|      1,092|
+----------------------------+---------------+-----------------+
Pomen C(pi) in C(ti) je naslednji:
Cp – stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;
Ct – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp1 = Cp * I
oziroma
Ct1 = Ct · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
kjer je:
KP(ij)     znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
A(parcela)   površina parcele
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
K(dejavnost)  faktor dejavnosti
Cp(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Ct(ij)     obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne
površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
infrastrukture.
Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov občine. Če podatka o površini parcele, določene na ta način, ni mogoče pridobiti, se parcela določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
1. V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Tako se v primeru tovrstne gradnje neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Kot obstoječi objekti se upoštevajo samo tisti, ki so zajeti v uradnih evidencah in se uporabljajo. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru se komunalni prispevek ne obračuna. V primeru ostalih vrst sprememb površin obstoječih objektov pa se podatek o spremembi NTP vzame iz priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
 
          KP(i) = K(dejavnost,i) * (A(tlorisna, nova) – A(tlorisna, obstoječa)) * Ct * Dt
 
2. V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 6. členom tega odloka ter neto tlorisne površine, katerim se spreminja namembnost.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:
 
          KP(i) = (K(dejavnost,i-novi) – K(dejavnost,i-obstoječi)) * A(tlorisna) * Ct * Dt
 
3. V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
4. Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale za odmero potrebne parametre. Komunalni prispevek za obstoječo (že zgrajeno) komunalno opremo pa se obračuna na podlagi tega odloka.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
 
           KP = vsota KP(i)
 
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KP(i )komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo. Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če občina na odločbi ne določi drugače. Na podlagi pisne prošnje zavezanca lahko občina določi, da se komunalni prispevek plača v največ šestih enakih obrokih in v roku enega leta. Gradbeno dovoljenje se lahko zavezancu izda po plačilu prvega obroka. V primeru zamude pri plačilu si občina pridržuje pravico do obračuna zamudnih obresti v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 11/07).
V primeru če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na novo, pri čemer vse nastale stroške, ki so posledica neplačila nosi investitor. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda občina po plačilu celotnega prispevka.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za objekte, katerih investitor je občina ali krajevna skupnost. V primeru, da je občina ali krajevna skupnost soinvestitor, se komunalnega prispevka ne plača v enakem deležu, kot znaša soinvestitorski delež občine ali krajevne skupnosti.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture in za tiste objekte, ki ne obremenjujejo oziroma njih uporaba ne obremenjuje gospodarske javne infrastrukture, nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture niti niso del objektov, za katere je po tem odloku predvideno plačilo komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Divača (Uradni list RS, št. 39/07, 115/07 in 18/08).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0011/2009-02
Divača, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost