Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2604. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2008, stran 7419.

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2008, katerega sestavni del je tudi zaključni račun sredstev proračunskega sklada – Proračunske rezerve in tudi proračunska sklada za posebne namene – Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
2. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2008 na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov            | Realizacija|
|                         | 2008 v EUR|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  9.921.002|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  7.553.047|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  6.791.554|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5.653.519|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   811.363|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   326.672|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   761.493|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   431.804|
|   |premoženja                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    5.006|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |     911|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   26.983|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   296.790|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   613.597|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   107.062|
|   |sredstev                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   506.535|
|   |in neopr. dolgo. sredstev         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.754.358|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   749.948|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.004.411|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 10.769.451|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.120.334|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   376.398|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   69.520|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.476.109|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   198.308|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  2.917.931|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   29.355|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.104.499|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   402.553|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.381.523|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.359.759|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.359.759|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   371.427|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   152.273|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi        |   219.154|
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –848.449|
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      |
|   |KAP. DELEŽEV (750+751+752)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|V   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      |
|   |naložb                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   970.652|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   970.652|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   970.652|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   122.203|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   970.652|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |   848.449|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU    |   377.035|
|   |PRETEKLEGA LETA (na dan 31. 12. 2008)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
3. člen
Presežek vseh treh računov po zaključnem računu proračuna, v višini 377.035,00 €, se prenese v proračun Občine Cerknica za leto 2009.
4. člen
Prenos sredstev proračunskega sklada, Proračunske rezerve, po zaključnem računu, je v višini 59.511,22 € in se prenese v sredstva rezerv za leto 2009.
Prenos sredstev proračunska sklada za posebne namene – Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 200.157,74 €, za namen izgradnje III. faze Kanalizacije Grahovo in Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 73.869,56 €, za namen delne izgradnje Zbirnega centra za komunalne odpadke, se prenese kot namenska sredstva v leto 2009.
5. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2008, ter obrazložitve, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2009-6
Cerknica, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost