Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2598. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009, stran 7401.

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG):
1. transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna, uskladijo tako, da od 1. julija 2009:
– otroški dodatek znaša:
+-------------------+------------------------------------------+
|   Dohodek na  | Znesek otroškega dodatka za posameznega |
|družinskega člana v|       otroka v eurih       |
| % povprečne plače +-----------+---------+--------------------+
|     RS    | 1. otrok |2. otrok |  3. in naslednji |
|          |      |     |    otrok    |
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|Do 15%       |   112,95|  124,24|       135,55|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 15% do 25%   |   96,57|  106,76|       116,88|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 25% do 30%   |   73,60|  82,26|        90,89|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 30% do 35%   |   58,05|  66,24|        74,58|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 35% do 45%   |   47,47|  55,40|        63,27|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 45% do 55%   |   30,08|  37,65|        45,17|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 55% do 75%   |   22,56|  30,08|        37,65|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
|nad 75% do 99%   |   19,64|  27,17|        34,69|
+-------------------+-----------+---------+--------------------+
– dodatek za nego otroka znaša 99,38 eurov, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 198,82 eurov,
– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 386,96 eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 471,90 eurov,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 276,11 eurov,
– starševski dodatek znaša 193,24 eurov,
– materialni stroški za rejenca znašajo 268,23 eurov,
– plačilo dela rejniku znaša 121,47 eurov;
2. transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, uskladijo tako, da od 1. julija 2009 znašajo:
– višji znesek letnega dodatka 376,41 eurov, nižji znesek pa 228,69 eurov,
– dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev 407,65 eurov, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 285,36 eurov in za opravljanje večine življenjskih potreb 142,68 eurov,
– invalidnine za telesne okvare v eurih:
+----------+------------+--------------------------------------+
| Stopnja | Telesna  |  Če je telesna okvara posledica  |
|     |  okvara  +------------------+-------------------+
|     |      | poškodbe pri delu|  bolezni ali  |
|     |      |  ali poklicna  |  poškodbe izven |
|     |      |   bolezen   |    dela    |
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  1.  |  100   |       97,84|       68,49|
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  2.  |   90   |       89,69|       62,78|
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  3.  |   80   |       81,53|       57,07|
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  4.  |   70   |       73,38|       51,36|
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  5.  |   60   |       65,23|       45,66|
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  6.  |   50   |       57,07|       39,95|
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  7.  |   40   |       48,92|       34,24|
+----------+------------+------------------+-------------------+
|  8.  |   30   |       40,77|       28,54|
+----------+------------+------------------+-------------------+
Osnova za odmero dodatnih pravic znaša 407,65 eurov.
II.
V skladu s 5. členom ZUTPG se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2009 znaša 226,80 eurov.
III.
Transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG in 122/07 – odl. US) se uskladijo tako, da od 1. julija 2009 znašajo:
– nadomestilo za invalidnost 284,11 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb 162,34 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb 81,18 eurov.
IV.
Nove štipendije, dodeljene po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09), se uskladijo tako, da:
– Državna štipendija brez dodatkov znaša 38,33 eurov za dijaka in 57,50 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 64,96 eurov za dijaka in 100,10 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov za študij v tujini znaša 129,92 eurov za dijaka in 200,20 eurov za študenta.
Dodatki k državnim in Zoisovim štipendijam iz prejšnjega odstavka se uskladijo tako, da:
– dodatek glede na dohodek znaša:
+--------------------------------------------+-----------------+
|   Dohodek na družinskega člana v % od  |Višina dodatka v |
|        minimalne plače       |   eurih   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|do vključno 25%               |   54,31   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|nad 25% do vključno 40%           |   43,66   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|nad 40% do vključno 50%           |   31,95   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|nad 50% do vključno 60%           |   21,30   |
+--------------------------------------------+-----------------+
– dodatek glede na vrsto in področje izobraževanja znaša 29,81 eurov;
– dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 20,22 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 37,27 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča znaša:
– za bivanje 84,12 eurov,
– za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča:
+--------------------------------------------+-----------------+
|       Oddaljenost v km       |Višina dodatka v |
|                      |   eurih   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|       od 5 do vključno 10      |   47,92   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|      nad 10 do vključno 15      |   58,57   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|      nad 15 do vključno 20      |   69,22   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|      nad 20 do vključno 30      |   79,87   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|      nad 30 do vključno 40      |   90,52   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|          nad 40          |   99,04   |
+--------------------------------------------+-----------------+
– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 50,05 eurov.
V.
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz 5. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG opravi uskladitev od 1. julija 2009 v višini 2,3%.
VI.
Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2009.
Št. 01700-34/2006
Ljubljana, dne 2. julija 2009
EVA 2009-2611-0076
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost