Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2597. Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, stran 7397.

Za izvrševanje prvega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) in v zvezi z 11. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podprograme, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine.
2. člen
(podprogrami, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine)
Za ugotovitev povprečnine se upoštevajo naslednji podprogrami:
01 POLITIČNI SISTEM
   0101  Politični sistem
      01019001 Dejavnost občinskega sveta
      01019002 Izvedba in nadzor volitev in
           referendumov
      01019003 Dejavnost župana in podžupanov
      01019004 Spremljanje položaja žensk in
           uresničevanje njihovih pravic
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
  0201  Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
      02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
  0202  Urejanje na področju fiskalne politike
      02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
  0203  Fiskalni nadzor
      02039001 Dejavnost nadzornega odbora
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
  0302  Mednarodno sodelovanje in udeležba
      03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
      03029002 Mednarodno sodelovanje občin
  0303  Mednarodna pomoč
      03039001 Razvojna in humanitarna pomoč
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
  0401  Kadrovska uprava
      04019001 Vodenje kadrovskih zadev
  0402  Informatizacija uprave
      04029001 Informacijska infrastruktura
      04029002 Elektronske storitve
  0403  Druge skupne administrativne službe
      04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
      04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
      04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim
           premoženjem
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
  0601  Delovanje na področju lokalne samouprave ter
      koordinacija vladne in lokalne ravni
      06019001 Priprava strokovnih podlag s področja
           lokalne samouprave ter strokovna pomoč
           lokalnim organom in službam
      06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
      06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
  0602  Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin
      in zvez občin
      06029001 Delovanje ožjih delov občin
      06029002 Delovanje zvez občin
  0603  Dejavnost občinske uprave
      06039001 Administracija občinske uprave
      06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
           potrebnim za delovanje občinske uprave
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
  0703  Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
      07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje
           in pomoč
      07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
  0802  Policijska in kriminalistična dejavnost
      08029001 Prometna varnost
      08029002 Notranja varnost
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
  1003  Aktivna politika zaposlovanja
      10039001 Povečanje zaposljivosti
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
  1102  Program reforme kmetijstva in živilstva
      11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
      11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
      11029003 Zemljiške operacije
      11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
  1103  Splošne storitve v kmetijstvu
      11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
      11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
  1104  Gozdarstvo
      11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
  1105  Ribištvo
      11059001 Program razvoja ribištva
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
  1202  Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in
      distribucije električne energije
      12029001 Oskrba z električno energijo
  1204  Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in
      distribucije nafte in zemeljskega plina
      12049001 Oskrba s plinom
  1206  Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih
      virov energije
      12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
  1207  Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
      12079001 Oskrba s toplotno energijo
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
  1302  Cestni promet in infrastruktura
      13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
      13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
      13029003 Urejanje cestnega prometa
      13029004 Cestna razsvetljava
      13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
      13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
  1303  Telekomunikacije in pošta
      13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
14 GOSPODARSTVO
  1401  Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
      14019001 Varstvo potrošnikov
  1402  Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
      14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
  1403  Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
      14039001 Promocija občine
      14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  1501  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
      15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in
           oblikovanje politike
  1502  Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
      15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
      15029002 Ravnanje z odpadno vodo
      15029003 Izboljšanje stanja okolja
  1504  Upravljanje in nadzor vodnih virov
      15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
  1505  Pomoč in podpora ohranjanju narave
      15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo
           naravnih vrednot
  1506  Splošne okoljevarstvene storitve
      15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
  1602  Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
      16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
      16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
      16029003 Prostorsko načrtovanje
  1603  Komunalna dejavnost
      16039001 Oskrba z vodo
      16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
      16039003 Objekti za rekreacijo
      16039004 Praznično urejanje naselij
      16039005 Druge komunalne dejavnosti
  1605  Spodbujanje stanovanjske gradnje
      16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
      16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
      16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
  1606  Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
      kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
      16069001 Urejanje občinskih zemljišč
      16069002 Nakup zemljišč
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
  1702  Primarno zdravstvo
      17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
  1705  Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
      17059001 Lekarniška dejavnost
  1706  Preventivni programi zdravstvenega varstva
      17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti
           promocije zdravja
  1707  Drugi programi na področju zdravstva
      17079001 Nujno zdravstveno varstvo
      17079002 Mrliško ogledna služba
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
  1802  Ohranjanje kulturne dediščine
      18029001 Nepremična kulturna dediščina
      18029002 Premična kulturna dediščina
  1803  Programi v kulturi
      18039001 Knjižničarstvo in založništvo
      18039002 Umetniški programi
      18039003 Ljubiteljska kultura
      18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
      18039005 Drugi programi v kulturi
      18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd
  1804  Podpora posebnim skupinam
      18049001 Programi veteranskih organizacij
      18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
      18049004 Programi drugih posebnih skupin
  1805  Šport in prostočasne aktivnosti
      18059001 Programi športa
      18059002 Programi za mladino
19 IZOBRAŽEVANJE
  1902  Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
      19029001 Vrtci
      19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
  1903  Primarno in sekundarno izobraževanje
      19039001 Osnovno šolstvo
      19039002 Glasbeno šolstvo
      19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem
           izobraževanju
  1904  Terciarno izobraževanje
      19049001 Višješolsko izobraževanje
      19049002 Visokošolsko izobraževanje
  1905  Drugi izobraževalni programi
      19059001 Izobraževanje odraslih
      19059002 Druge oblike izobraževanja
  1906  Pomoči šolajočim
      19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
20 SOCIALNO VARSTVO
  2001  Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
      20019001 Urejanje sistema socialnega varstva
  2002  Varstvo otrok in družine
      20029001 Drugi programi v pomoč družini
  2004  Izvajanje programov socialnega varstva
      20049001 Centri za socialno delo
      20049002 Socialno varstvo invalidov
      20049003 Socialno varstvo starih
      20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
      20049005 Socialno varstvo zasvojenih
      20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
  2302  Posebna proračunska rezerva in programi pomoči
      v primerih nesreč
      23029001 Rezerva občine
      23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
  2303  Splošna proračunska rezervacija
      23039001 Splošna proračunska rezervacija
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-205/2009
Ljubljana, dne 22. junija 2009
EVA 2009-1611-0091
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost