Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2596. Pravilnik o opremljanju državnih organov in drugih izvajalcev civilne obrambe na obrambnem področju, stran 7396.

Na podlagi petega odstavka 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje 13. člena Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 75/06), ministrica za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o opremljanju državnih organov in drugih izvajalcev civilne obrambe na obrambnem področju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila in kriterije za nabavo, hrambo in uporabo opreme civilnih strokovnjakov za opravljanje nalog v mednarodnih operacijah in misijah ter merila in kriterije za nabavo, hrambo in uporabo opreme za zaposlene v državnih organih in pri drugih izvajalcih civilne obrambe za opravljanje nalog na obrambnem področju.
II. OPREMLJANJE CIVILNIH STROKOVNJAKOV
2. člen
(oprema civilnih strokovnjakov)
(1) Opremo civilnih strokovnjakov sestavljajo delovna obleka, osebna in delovna oprema ter sredstva.
(2) Delovno obleko civilnih strokovnjakov sestavlja:
– vetrovka ali bunda s snemljivo podlogo;
– hlače s pasom;
– brezrokavnik;
– srajce z dolgimi in kratkimi rokavi;
– čevlji;
– pokrivalo;
– oznake civilne obrambe.
(3) Civilnim strokovnjakom pripada osebna in delovna oprema ter sredstva, prilagojena klimatskim in drugim razmeram ter dolžini opravljanja nalog v določeni mednarodni operaciji ali misiji, zlasti:
– potovalna torba;
– nahrbtnik;
– spalna vreča;
– osebni računalnik;
– mobilni telefon.
(4) Predstojnik organizacijske enote Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pristojne za civilno obrambo, odloči o vrsti in količini posameznih delov delovne obleke ter osebne in delovne opreme ter sredstev, ki pripadajo civilnim strokovnjakom za opravljanje nalog v določeni mednarodni operaciji ali misiji.
(5) Opremo določeno s tem členom nabavlja in hrani ministrstvo.
3. člen
(nošenje oznak)
Civilni strokovnjaki na delovni obleki nosijo oznako civilne obrambe, našitek v obliki državne zastave, izvezen napis »SLOVENIJA« in izvezen priimek. Med opravljanjem nalog v mednarodni operaciji ali misiji nosijo civilni strokovnjaki tudi predpisane oznake mednarodne organizacije v okviru katere se mednarodna operacija ali misija izvaja oziroma, če je tako določeno z mednarodno pogodbo.
4. člen
(izročitev opreme)
(1) Civilni strokovnjak praviloma prejme delovno obleko v hrambo in službeno uporabo, ko je uvrščen v seznam civilnih strokovnjakov pri ministrstvu.
(2) Osebno in delovno opremo ter sredstva lahko civilni strokovnjak prejme v hrambo in jo lahko uporablja za usposabljanje ali vaje pred napotitvijo v mednarodno operacijo ali misijo oziroma jo prevzame ob napotitvi v mednarodno operacijo ali misijo.
(3) Civilni strokovnjak po vrnitvi iz mednarodne operacije ali misije zadrži delovno obleko iz prvega odstavka tega člena ter vrne osebno in delovno opremo ter sredstva organizacijski enoti ministrstva, pristojni za civilno obrambo.
5. člen
(zamenjava in odpis opreme)
(1) Uničeno, poškodovano ali dotrajano opremo civilnemu strokovnjaku nadomesti med opravljanjem nalog v mednarodni operaciji ali misiji organizacijska enota ministrstva, pristojna za civilno obrambo, če je to možno in smotrno oziroma jo zagotovi na drug ustrezen način.
(2) Delovna obleka civilnih strokovnjakov, določena s tem pravilnikom, se praviloma odpiše po petih letih od uvedbe v uporabo.
III. OPREMA DRŽAVNIH ORGANOV IN DRUGIH IZVAJALCEV CIVILNE OBRAMBE
6. člen
(oprema državnih organov)
(1) Državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe lahko zagotovijo na svoje stroške opremo s smiselno uporabo meril in kriterijev iz 2. člena tega pravilnika za javne uslužbence oziroma tiste zaposlene, ki opravljajo določene naloge na obrambnem področju kot so vodja priprav civilne obrambe, njegov namestnik, upravitelj obrambnega načrta in drugi. Opremo uporabniki lahko uporabljajo tudi za usposabljanje.
(2) Na podlagi odločitve predstojnika državnega organa oziroma drugega izvajalca civilne obramb oziroma osebe, ki jo pooblasti, se lahko oprema iz prejšnjega odstavka zagotovi tudi osebam, ki so odgovorne za izvajanje nalog v državnem organu ali pri drugem izvajalcu civilne obrambe v izrednem ali vojnem stanju ter ob krizah.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(odpis opreme in prenehanje veljavnosti)
(1) Ministrstvo opremo, ki se je zagotavljala na podlagi Pravilnika o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju (Uradni list RS, št. 45/97 in 65/97) za druge državne organe ali jim je bila dodeljena, odpiše po uveljavitvi tega pravilnika. Osebno oborožitev ministrstvo zbere in hrani v skladu s predpisi.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju (Uradni list RS, št. 45/97 in 65/97 – popr.).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009-18
Ljubljana, dne 29. junija 2009
EVA 2009-1911-0011
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost