Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2595. Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112”, stran 7395.

Na podlagi tretjega odstavka 72. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07 ZDRad) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrico za obrambo
P R A V I L N I K
o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112”
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/22/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 51) določa kakovost storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112” (v nadaljnjem besedilu: storitev ”112”).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisen regulativni organ na področju pošte in elektronskih komunikacij, ki je ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02 in 80/04) in ki na področju elektronskih komunikacij deluje v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB-1 in 102/07 ZDRad; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. »Center ”112”« je mesto, ki sprejema klice na številko ”112”.
3. »Čas vzpostavljanja zveze na številko ”112”« je čas, merjen v sekundah na eno decimalko natančno, ki preteče od trenutka, ko je javno telefonsko omrežje prejelo vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze z enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112” (v nadaljnjem besedilu: številka ”112”), pa do trenutka, ko kličoči prejme signal zasedeno ali signal klicnega zvonjenja ali signal javljanja.
4. »Delež neuspelih klicev na številko ”112”« je razmerje v odstotkih med neuspelimi klici na številko ”112” in vsemi poizkusi vzpostavitve zvez na številko ”112” v določenem časovnem obdobju. Za poizkus vzpostavitve zveze na številko ”112” se ne šteje neuspešen poizkus, kadar je vzrok zanj v terminalni opremi.
5. »Dostopovni vod« je povezava od omrežne priključne točke pri naročniku do vstopne točke krajevne centrale, oddaljenega koncentratorja, bazne postaje ali drugih ustreznih elementov dostopovnega omrežja, pri čemer se upošteva tistega, ki je bližji naročniku.
6. »Dostop do centra ”112”« je povezava od omrežne priključne točke pri organu, določenem za sprejemanje klicev na številko ”112”, do vstopne točke krajevne centrale, oddaljenega koncentratorja, bazne postaje ali drugih ustreznih elementov dostopovnega omrežja, pri čemer se upošteva tisti, ki je bližji naročniku.
7. »Informacija o številki kličočega« je telefonska številka priključka, s katerega je bil sprožen klic v sili na številko ”112”.
8. »Informacija o lokaciji kličočega« je geografsko sklenjeno območje, določeno z eno ali več geografskimi koordinatami.
9. »Neuspeli klic na številko ”112”« je klic na številko ”112”, ki je bila po znaku centrale pravilno izbrana, če se po 30 sekundah od trenutka, ko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, na dostopovnem vodu kličočega ne pojavi signal za zasedeno ali za zvonjenje.
10. »Nomadski uporabnik« je uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev, ki dostopa do svojega podatkovnega omrežja prek različnih omrežnih priključnih točk.
11. »Operater« v tem pravilniku pomeni kateregakoli operaterja javnega telefonskega omrežja oziroma javno dostopnih telefonskih storitev.
12. »Pogostost okvar na dostopu do centra ”112”« je razmerje v odstotkih med veljavno prijavljenimi okvarami v določenem obdobju in številom dostopov do centra ”112” v istem obdobju.
13. »Rok odprave okvar na dostopu do centra ”112”« je čas, merjen v urah, ki preteče od prejetja veljavne prijave okvare pri za to namenjeni službi operaterja do odstranitve okvare in povrnitve v prejšnje stanje.
14. »Veljavna prijava okvare« je prijava prekinitve ali poslabšanja kakovosti storitve zaradi okvare v operaterjevem javnem telefonskem omrežju. Pri tem se ne upoštevajo okvare kakršnekoli opreme na uporabniški strani omrežne priključne točke.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(čas in način zagotavljanja storitve)
(1) Storitev ”112” mora biti v javnih telefonskih omrežjih izvajana 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
(2) Dostop do storitve ”112” mora biti s strani operaterja zagotovljen neomejeno in brezplačno. Za mobilne terminale, ki ne vsebujejo SIM-kartice, je zagotavljanje dostopa do storitve ”112” omejeno glede na tehnične zmožnosti operaterja.
(3) Klici v sili ”112” morajo biti obravnavani prednostno 24 ur na dan in sedem dni v tednu, v obsegu, kot je to tehnično mogoče.
(4) Vsak operater mora dati pristojnemu organu na voljo informacije o številki in lokaciji kličočega na številko ”112”, ki izvirajo iz njegovega omrežja, če je to tehnično izvedljivo.
(5) Za klice v sili ”112” mora biti zagotovljena najboljša možna kakovost glede na uporabljeno tehnologijo.
(6) Vsak operater mora zagotoviti stalno delovanje dostopa do centra ”112”. Pri okvarah dostopa do centra ”112” mora operater zagotoviti redundantne povezave, preusmeritve ali drug način povezave s centrom ”112”.
(7) Okvare pri klicih na številko ”112” morajo biti prednostno obravnavane 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
4. člen
(parametri kakovosti, njihovo merjenje in poročanje)
(1) Parametri kakovosti, povezani z izvajanjem storitve klica v sili ”112”, so:
– pogostost okvar na dostopu do centra ”112”,
– rok odprave okvar na dostopu do centra ”112”,
– delež neuspelih klicev na številko ”112”,
– čas vzpostavljanja zveze s številko ”112”,
– čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega.
(2) Operater pri merjenju parametrov kakovosti smiselno uporablja definicije in metode merjenja iz veljavnega slovenskega standarda SIST EG 201 769-1.
(3) Čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega se praviloma meri od trenutka vzpostavitve zveze. Čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega se izjemoma pri tehnični nezmožnosti operaterja meri od pošiljatve zahteve pristojnega organa, ki sprejema klice v sili na številki ”112”, kadar operater v skladu z drugim odstavkom 72. člena zakona dokaže tehnično nezmožnost za sporočanje informacije od vzpostavitve zveze.
(4) Rezultate meritev, pridobljene v skladu s prejšnjim odstavkom, vsak operater do 1. aprila v tekočem letu sporoči agenciji ob smiselni uporabi obrazca iz standarda iz drugega odstavka tega člena.
5. člen
(pogostost okvar na dostopu do centra ”112”)
Pogostost okvar na dostopu do centra ”112” v enem letu ne sme preseči pet odstotkov pri posameznem operaterju.
6. člen
(rok odprave okvar na dostopu do centra ”112”)
Rok odprave okvar na dostopu do centra ”112” ne sme biti daljši od štirih ur za odpravo 80% teh okvar na leto pri posameznem operaterju.
7. člen
(delež neuspelih klicev na številko ”112”)
Delež neuspelih klicev na številko ”112” v enem letu ne sme preseči pet odstotkov.
8. člen
(čas vzpostavljanja zveze na številko ”112”)
(1) Povprečni čas vzpostavljanja klica na številko ”112” v enem letu ne sme biti daljši od treh sekund.
(2) Čas vzpostavljanja klica na številko ”112”, v katerem je vzpostavljenih 80% zvez, v enem letu ne sme biti daljši od osmih sekund.
9. člen
(informacija o številki kličočega)
Informacijo o številki kličočega je treba ob klicu na številko ”112” takoj sporočiti teritorialni enoti pristojnega organa, ki sprejema klice na številko ”112”.
10. člen
(informacija o lokaciji kličočega)
(1) Informacija o lokaciji kličočega se ob klicu na številko ”112” praviloma prek ustrezne podatkovne povezave sporoči teritorialni enoti pristojnega organa, ki sprejema klice v sili. V tem primeru povprečen čas za sporočanje informacije o lokaciji kličočega v enem letu ne sme biti daljši od deset sekund, čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega pa pri 80% vseh klicev na številko ”112” v enem letu ne sme biti daljši od 20 sekund. Tehnične specifikacije podatkovne povezave, določi organ, ki sprejema klice v sili na številko ”112”. Pri tem upošteva tehnične standarde in dokumente, ki jih izdata Evropska konferenca uprav za pošto in telekomunikacije ter Evropski institut za telekomunikacijske standarde.
(2) Pri tehnični nezmožnosti operaterja se informacija o lokaciji kličočega izjemoma sporoči teritorialni enoti pristojnega organa, ki sprejema klice ”112”, na njegovo zahtevo, kadar operater v skladu z drugim odstavkom 72. člena zakona dokaže tehnično nezmožnost za sporočanje informacije o vzpostavitvi klica. V tem primeru povprečni čas za sporočanje informacije o lokaciji kličočega v enem letu ne sme biti daljši od 10 minut v delovnem času tehnične službe operaterja, čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega pa v 80% vseh klicev na številko ”112” v enem letu ne sme biti daljši od 20 minut v delovnem času tehnične službe operaterja.
(3) Pri nomadskih uporabnikih mora operater poleg lokacije matičnega priključka sporočiti tudi opombo, da gre za nomadskega uporabnika, kjer je tehnično to mogoče, pri čemer tehnično nezmožnost dokazuje operater v skladu z drugim odstavkom 72. člena zakona.
(4) Območje lokacije kličočega s fiksnega priključka ne sme biti večje od 100 m².
(5) Območje lokacije kličočega z mobilnega telefona ne sme biti večje, kot je območje pokrivanja celice ali sektorja bazne postaje, prek katere je bil sprožen klic v sili na številko ”112”.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(merjenje parametrov kakovosti v letu 2009)
V letu 2009 se parametri kakovosti v zvezi z izvajanjem storitve klica v sili ”112” merijo od 1. julija dalje.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112” (Uradni list RS, št. 118/04).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-188/2008/15-10103
Ljubljana, dne 25. maja 2009
EVA 2009-2111-0021
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo
Št. 007-44/2009-5
Ljubljana, dne 10. junija 2009
Soglašam!
 
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost