Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

2594. Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, stran 7370.

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV) je Vlada Republike Slovenije na 27. redni seji dne 21. maja 2009 sprejela
L E T N I P L A N
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 temelji na:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC-C in 69/08 – ZCestV),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC),
– Sklepih Vlade Republike Slovenije št. 346-15/2002-2 z dne 29. 7. 2004 v zvezi s pospešeno izgradnjo Pomurskega avtocestnega kraka,
– Proračunu Republike Slovenije za leto 2009.
 
1. RAZVOJ AVTOCEST
 
1.1. PRIPRAVA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2009
 
V letu 2009 bo potekala priprava projektne in druge dokumentacije za vse odseke iz nacionalnega programa, za katere še niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih oziroma državnih prostorskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek gradnje predviden po letu 2009.
 
Priprava projektne in druge dokumentacije zajema:
– projektno dokumentacijo (idejne zasnove, idejni projekti, gradbeno tehnični elaborati za primerjalne študije variant),
– prostorsko dokumentacijo (primerjalne študije variant, državni lokacijski načrti, državni prostorski načrti),
– okoljevarstveno dokumentacijo (okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje),
– prometne študije in elaborate s področja prometne ekonomike,
– investicijsko dokumentacijo (dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, investicijski programi),
– druge strokovne podlage (študije, preveritve, ekspertna mnenja),
– pripravo projektnih nalog, razpisne dokumentacije ter izvedbo javnih naročil za pridobitev izdelovalcev za dokumentacijo iz predhodnih alinej.
 
Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu 2009 potekala za:
– odseke hitrih cest, navezovalnih cest in avtocestnih priključkov, vključene v Osnovni program Resolucije o NPIA (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.A3) Lendava–Pince: spremembe in dopolnitve DLN,
– (I.C11) Jagodje–Lucija,
– (I.E5.2) Stanežiče–Brod,
– (I.G3.2) Ptuj (Videm)–Markovci,
– (I.G3.3) Markovci–Gorišnica,
– (I.2.1) priključek Brezovica;
– nove odseke avtocest, hitrih cest in navezovalnih cest, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA:
– (II.B1) Dravograd–Arja vas,
– (II.C1.1) Postojna/Divača–Pivka,
– (II.C1.2) Pivka–Jelšane,
– (II.C2.1) Koper–Šmarje,
– (II.C2.2) Šmarje–Dragonja,
– (II.E1.1) Koseze–Kozarje (načrtovanje razširitve v 6-pasovnico),
– (II.G1.1) Draženci–Gruškovje (rezervni projekt v Operativnem programe razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada),
– (II.2.2) Jeprca–Stanežiče;
– odseke, za katere je že oziroma bo v letu 2009 pristojni minister podal pobudo za začetek postopka priprave državnega lokacijskega načrta oziroma državnega prostorskega načrta:
– avtocestni priključek Vrhnika na odseku AC Ljubljana–Koper (pobuda ministra št. 3712-18/2006/2-0031072 z dne 28. 3. 2006),
– navezava na letališče Cerklje na odseku AC Smednik–Krška vas (pobuda ministra št. 2644-0031/2000/116-0032074 z dne 28. 7. 2005),
– dograditev vodnega zadrževalnika Malence na odseku AC Šentjakob–Malence (na podlagi ugotovitev komisije za tehnični pregled AC odseka Šentjakob–Malence),
– uskladitev predora Karavanke z direktivo EU (direktiva EU št. 54/2004),
– dograditev avtocestnega priključka Šmarje Sap na odseku AC Malence–Šmarje Sap (predlog ministra št. 2644-15/2004/113-0032074 z dne 5. 7. 2007),
– odsek hitre ceste od MMP Dragonja do državne meje z Republiko Hrvaško (pobuda ministra št. 2644-38/2001/53-0032073 z dne 3. 11. 2006);
– naslednje strokovne projektno-tehnične ter prometne preveritve:
– dokončanje študije širitve Ljubljanskega avtocestnega obroča z vplivnim območjem,
– odstavni pasovi na avtocestah in hitrih cestah;
Po izdelani študiji dograditve odstavnih pasov na omrežju avtocest in hitrih cest, se bo predvidoma v drugi polovici leta 2009 pričela izdelava projektne dokumentacije za izvedbo. Pred odločitvijo o nadaljevanju postopkov, se bo z rezultati študij seznanila Vlada RS, ki tudi potrdi upravičenost nadaljnjih postopkov.
Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma o državnem prostorskem načrtu še ni sprejeta, bodo v letu 2009 potekale aktivnosti pred gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2009 še ni predviden.
V letu 2009 je tako predvideno skupaj 10,41 mio EUR za pripravo projektne, prostorske in druge dokumentacije na navedenih odsekih.
 
1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2009
 
V letu 2009 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere je že sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu ali pa je v letu 2009 predvideno sprejetje uredbe o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu in je s tem izpolnjen formalno-pravni pogoj za začetek premoženjsko-pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2009 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2009 je tako za premoženjsko-pravna opravila na teh odsekih predvideno skupaj 7,33 mio EUR.
 
1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST
 
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2009. Posamezna dela so podrobneje prikazana v nadaljevanju.
 
Tabela 1:
OSNOVNE SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2009
 
 
1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2009 predani prometu
 
V letu 2009 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
 
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
 
(I.B2.1) Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 5,3 km
 
V letu 2009 bo dokončana gradnja pokritega vkopa, predora Vodole ter viaduktov Vodole I in II. Dokončana bodo tudi vsa dela na trasi AC od km 11,616 do km 13,500, tako da bo odsek v prvi polovici leta 2009 predan prometu.
 
(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009
 
V letu 2009 bodo dokončana dela na trasi avtoceste ter avtocestna baza Maribor in oskrbni center. Izvedena bo dokončna geodetska odmera, potekali bodo postopki pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin.
 
(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 1,9 km
 
V letu 2009 se bodo izvajala dela pretežno na območju deponije komunalnih odpadkov. Dokončana bodo vsa dela, izvajali se bodo postopki razlastitve manjkajočih zemljišč.
 
(I.D1) RAZDRTO–VIPAVA, dolžina 15,8 km
 
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km)*
predvidena predaja prometu: julij 2009**
 
V letu 2009 bo zaključena izvedba elektrostrojne opreme predorov Barnice in Tabor ter pokritih vkopov. Izvedena bodo dela za sistem za nadzor in vodenje prometa. Odsek bo predan prometu in pričeli se bodo izvajati monitoringi po končanji gradnji.
 
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,7 km, dejanska dolžina pa znaša 12 km, od tega bo v letu 2009 predano prometu 10,3 km
** Pogoj za izvedbo del v predvidenem obsegu in predajo prometu v juliju 2009 so pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja.
 
(I.F3) BIČ–HRASTJE, dolžina 22,5 km
 
(I.F3.3) Pluska–Ponikve (6,3 km)*
predvidena predaja prometu: december 2009**
 
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi in objektih skladno z oddanimi deli, izvedena bo elektro-strojna oprema predora Leščevje. Izvajala se bodo dela na Mirenski cestni povezavi.
 
Izgradnja odseka Pluska–Ponikve je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.
 
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km.
** Ciljni rok predaje prometu bo možno uresničiti le v primeru, da bodo ugodne vremenske razmere omogočile pospešeno dinamiko izvajanja del in ob pogoju, da bodo pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja ter uspešno zaključeni postopki odkupov manjkajočih zemljišč. Sicer bo odsek predan prometu v prvi polovici leta 2010.
 
(I.F3.4) Ponikve–Hrastje (8,6 km)*
predvidena predaja prometu: december 2009**
 
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi avtoceste in objektih. Izvajala se bodo dela na Mirnopeški cestni povezavi.
 
Izgradnja odseka Ponikve–Hrastje je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.
 
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 8,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,2 km.
** Ciljni rok predaje prometu bo možno uresničiti le v primeru, da bodo ugodne vremenske razmere omogočile pospešeno dinamiko izvajanja del in ob pogoju, da bodo pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja ter uspešno zaključeni postopki odkupov manjkajočih zemljišč in objektov. Sicer bo odsek predan prometu v prvi polovici leta 2010.
 
(I.G1) SLIVNICA–GRUŠKOVJE, dolžina 32,8 km
 
(I.G1.1) Slivnica–Draženci (18,9 km)*
predvidena predaja prometu: avgust 2009
 
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi avtoceste, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah, deviacijah, komunalni in energetski infrastrukturi ter izvedba protihrupnih ukrepov. Končana bodo vsa dela, ki bodo omogočila predajo odseka prometu v avgustu 2009.
 
Izgradnja odseka Slivnica–Draženci je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.
 
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,8 km.
 
(II.G1.1) Draženci–Gruškovje:pododsek MMP Gruškovje–državna meja (0,6 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009*
 
V letu 2009 bo dokončana izvedba del na celotni trasi ter komunalnih in energetskih vodov. Izvedeno bo javno naročilo za izvedbo dokončne odmere. Predaja prometu je vezana na dokončanje navezave na Hrvaški strani meje.
 
*Opomba: rok predaje je odvisen od uskladitve rokov dokončanja gradnje in predaje v promet med republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
 
Skupno bo v letu 2009 dokončana gradnja na:
– 44,7 km štiripasovih avtocest
– 10,3 km hitre ceste
– 1,9 km navezovalnih cest
SKUPAJ: 56,9 km
 
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje
 
V letu 2009 se bo nadaljevala gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
 
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
 
(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza (3,4 km)*
predvidena predaja prometu: december 2010
 
V letu 2009 se bodo vršili še posamezni odkupi zemljišč. Nadaljevala in zaključila se bo gradnja I. faze manjkajočega dela ankaranske vpadnice, ki obsega zemeljska dela, odvodnjavanje, del zgornjega ustroja, izgradnjo podvoza in mostu ter začasno prometno ureditev. Manjkajoči del Ankaranske vpadnice bo v celoti dokončan konec leta 2010.
 
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze 3,4 km, dejanska dolžina I. faze pa znaša 3,1 km.
 
(I.E2) PERAČICA–PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja prometu: 2010 (rekonstrukcija desne polovice)
 
V letu 2009 se bo izvajala rekonstrukcija desne polovice avtoceste (podvoz, zgornji ustroj). Predvidena je tudi rekonstrukcija viaduktov Lešnica, Ljubno in Peračica ter predora Ljubno.
 
(I.E5) ŠENTVID–KOSEZE, dolžina 5,7 km
 
(I.E5.1) Šentvid–Koseze (3,7 km)
predvidena predaja prometu:
– faza II: december 2009
– faza III: po 2009
 
V letu 2009 se bo nadaljevala in dokončala gradnja II. faze, ki obsega izvedbo obeh priključnih cevi iz Celovške ceste.
 
Za izvedbo III. faze, ki obsega končno ureditev Celovške ceste, se bo v letu 2009 nadaljevala gradnja južnega dela Celovške ceste.
 
(I.C9) KOPER-IZOLA, dolžina 5,1 km*
predvidena predaja prometu: 2012
 
V letu 2009 se bo dopolnjevala posamezna projektna dokumentacija, vršili se bodo še posamezni odkupi zemljišč. Na trasi hitre ceste se bodo nadaljevala zemeljska dela, odvodnjavanje, deviacije, regulacije in vodnogospodarske ureditve ter prestavitve komunalnih in energetskih vodov. Izvajala se bodo dela na objektih (nadvozi, mostovi, podhodi in podvozi). V predoru Markovec se bodo pričela in dokončala dela na predukopih, začeli se bodo izvajati izkopi in podgradnja, odvodnjavanje, temelji in obloge.
 
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 5,1 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 5,2 km.
 
(I.F1) ŠMARJE SAP–VIŠNJA GORA
 
(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava
predvidena predaja prometu: po letu 2009
 
V letu 2009 se bodo nadaljevali postopki pridobivanja zemljišč. Izvajala se bodo pripravljalna in gradbena dela.
 
(I.G3) HAJDINA–ORMOŽ, dolžina 27,6 km
 
(I.G3.4) Gorišnica–Ormož (10,4 km)
predvidena predaja prometu: po letu 2009
 
V letu 2009 je predviden pričetek gradbenih del.
 
Skupno se bo v letu 2009 gradnja nadaljevala na:
– 6,1 km štiripasovnih avtocest
– 5,2 km hitre ceste
– 10,4 km dvopasovne ceste
– 3,1 km navezovalne ceste
– ploščad za BS Cikava
SKUPAJ: 24,8 km
 
1.3.3. Odsek, na katerem se v letu 2009 gradnja začne
 
V letu 2009 se bo začela gradnja odseka (oznaka pred odsekom in etapo je povzeta po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
 
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
 
(I.C7.4) Navezava na Luko Koper, II. faza (1,6 km)*
predvidena predaja prometu: junij 2010
 
V letu 2009 so predvideni odkupi zemljišč, pridobivanje dovoljenj za gradnjo, izbor izvajalca gradbenih del za Srminsko vpadnico in pričetek gradnje.
 
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze 1,6 km, dejanska dolžina II. faze pa znaša 1,4 km.
 
Skupno se bo v letu 2009 gradnja pričela na:
– 1,4 km navezovalne ceste
SKUPAJ: 1,4 km
 
Tabela 2:
VREDNOST DEL V LETU 2009 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2009 PREDANE PROMETU IN NA KATERIH SE GRADNJA V LETU 2009 NADALJUJE ALI ZAČENJA
 
 
1.3.4. Odseki, ki so bili predani prometu v letu 2008, na katerih se bodo v letu 2009 izvajala zaključna dela
 
V letu 2009 se bodo izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letu 2008 (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
 
(I.A1) MARIBOR–LENART, dolžina 7,8 km
 
V letu 2009 se bodo nadaljevale vodnogospodarske ureditve, melioracije in deviacije ter zaključna dela po končani gradnji. Urejala se bo upravna dokumentacija, potekala bo priprava na izvedbo kolavdacije. Izvajali se bodo ukrepi na državnih cestah. Za izvedbo dokončne odmere bo izveden razpis ter oddaja del.
 
(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
 
(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)
 
Nadaljevala se bodo dela na deviacijah ter vodnogospodarskih ureditvah. Izvedeni bodo ukrepi na državnih in lokalnih cestah. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
 
(I.A2.2) Spodnja Senarska–Cogetinci (10,0 km)*
 
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na deviacijah, prepustih, vodnogospodarskih in krajinskih ureditvah, melioracijah ter dela za vzpostavitev nadomestnega habitata. Izvedena bo sanacija in izgradnja visokovodnih nasipov reke Mure. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
 
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 9,5 km.
 
(I.A2.3) Cogetinci–Vučja vas (11,6 km)
 
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na deviacijah, prepustih, vodnogospodarskih in krajinskih ureditvah. Nadaljevala se bodo gradbena in instalacijska dela pri ureditvi vodovoda v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
 
(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km*
 
(I.A3.1) Beltinci–Lendava (17,4 km)
 
V letu 2009 se bodo izvajala manjša gradbena dela, urejanje habitatov ter urejanje upravnih postopkov. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
 
(I.A3.4) Lendava–Pince (16,7 km)**
 
V letu 2009 bo potekala priprava na izvedbo kolavdacije, izvajala se bodo manjša gradbena dela ter vodnogospodarske in druge ureditve. Urejala se bo finančna in upravna dokumentacija. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
 
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša skupna dolžina odseka Beltinci–Pince 40,9 km in vključuje tudi 6,8 km obvoznice Lendava.
** V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka Lendava–Pince 16,7 km, dejanska dolžina pa znaša 16,5 km, in sicer 13,7 km štiripasove avtoceste in 2,8 km hitre ceste do MMP Dolga vas.
 
(I.E1) VRBA–PERAČICA, dolžina 10,0 km
 
V letu 2009 se bodo nadaljevala dela na posameznih deviacijah in glavni cesti G1-8. Izvajale se bodo aktivnosti za dokončno zemljiškoknjižno ureditev.
 
(I.F4) HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km
 
(I.F4.2) Lešnica–Kronovo (5,5 km)
 
V letu 2009 bodo dokončana zaključna gradbena dela in sanacija med gradnjo poškodovanega vozišča na regionalni cesti med Lešnico in Kronovim. Izvajal se bo program prvih meritev ter aktivnosti za dokončno pravno premoženjsko ureditev.
 
Tabela 3:
VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2009 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETU 2008
 
 
Skupno se bodo v letu 2009 izvajalo zaključna dela na odsekih predanih prometu v letu 2008 na:
– 82,7 km štiripasovnih avtocest
– 2,8 km hitre ceste
SKUPAJ: 85,5 km
 
1.3.5. Odseki, predani prometu v letih od 1994 do 2007, na katerih se v letu 2009 izvajajo zaključna dela
 
V letu 2009 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2007 (imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11).
 
Na posameznih avtocestnih odsekih se bodo v letu 2009 izvajala zaključna ureditvena dela, izpolnjevanje zahtev po opravljenih tehničnih pregledih, dokončni monitoringi, protihrupna zaščita, ureditve dostopnih poti, dokončni obračuni ter druga zaključna dela, potrebna za dokončanje odsekov. Vrednosti del po posameznih odsekih so prikazane v tabeli 4.
 
Tabela 4:
VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2009 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETIH OD 1994 DO 2007
 
 
Predvideno je, da bodo v letu 2009 gradbeno zaključeni naslednji odseki:
– (I.A3.3) Obvoznica–Lendava
– (I.B2.6) Pesnica–Slivnica: hitra cesta 2B
– (I.B.3) Slivnica–Fram–BDC
– (I.B4) Hoče–Arja vas
– (I.B8) Zadobrova–Tomačevo
– (I.C1.1) Priključek Razdrto
– (I.C2) Čebulovica–Divača
– (I.C3) Divača–Dane
– (I.C5) Divača–Kozina
– (I.C6) Kozina–Klanec
– (I.D1.1) Razdrto–Vipava: Razcep Razdrto od km 0,00 do km 1,30
– (I.D1.3) Razdrto–Vipava:Podnanos–Vipava
– (I.D2) Vipava–Selo
– (I.D3) Selo–Šempeter
– (I.E4) Naklo–Kranj
– (I.G2.1) Slovenska Bistrica–Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica - sever
– (I.G2.2) Slovenska Bistrica–Hajdina: rekonstrukcija od priključka Sl. Bistrica do obvoznice Pragersko
 
Na nekaterih odsekih, ki bodo v letu 2009 gradbeno zaključeni, se bodo v letu 2009 še izvajale zemljiškoknjižne ureditve in monitoringi v skupni vrednosti 0,40 mio EUR.
 
Skupna vrednost zaključnih del, urejanja pravno-premoženjskih zadev in izvajanja monitoringov na odsekih avtocest, ki so bili predani prometu v letih od 1994 do 2007, znaša v letu 2009 skupaj 12,27 mio EUR.
 
Skupno se bodo v letu 2009 izvajala zaključna dela na avtocestah in cestah, zgrajenih v letih od 1994 do 2007, na skupaj:
– 243,1 km štiripasovnih avtocest
– 38,5 km hitrih cest
– 6,3 km priključkov
– 9,1 km obvoznic in
– 4,4 km navezovalnih cest
SKUPAJ: 301,4 km
 
1.3.6. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo zaključna dela
 
V letu 2009 bodo na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994 (tj. pred ustanovitvijo DARS d.d.), izvajala dokončna pravno-premoženjska ureditev. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,11 mio EUR.
 
1.3.7. Ostale postavke
 
Rehabilitacije državnih cest: sporazum DARS d.d. – MO Ljubljana
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova–Tomačevo, sklenjene med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana z dne 27.03.1996, bo v letu 2009 znašala obveznost DARS d.d. za rehabilitacije državnih cest 9,28 mio EUR.
 
Rehabilitacije državnih cest
V letu 2009 je predvideno sofinanciranje ukrepov, ki so potrebni zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na državnih cestah. Predviden delež DARS v letu 2009 znaša 3 mio EUR.
 
Ureditev počivališč za težka tovorna vozila
V letu 2009 je predvidena priprava celovite študije ter prostorske in projektne dokumentacije za ureditev počivališč za težka tovorna vozila. Gradbena dela se bodo izvajala na počivališčih Murska Sobota in Grabonoš. Vrednost del v letu 2009 znaša 5,3 mio EUR.
 
Štajerski avtocestni krak: odsek AC Vransko–Blagovica: Izgradnja krožišča Čeplje na regionalni cesti Šentrupert–Ločica z lokalnim priključkom in priključkom za avtocestno bazo ACB Vransko
Za izgradnjo krožišča Čeplje na regionalni cesti Šentrupert–Ločica z lokalnim priključkom in priključkom za avtocestno bazo ACB Vransko je bil sklenjenim sporazumom o sofinanciranju št. 2415-06-000300/0 z dne 19. julij 2006, v skladu s katerim investicijo financirajo DARS d.d., Direkcija Republike Slovenije za ceste in Občina Vransko. Obveznost DARS d.d. v letu 2009 znaša 0,096 mio EUR.
 
Izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju
Na osnovi izvedenih meritev hrupa bo v letu 2009 potrebno na določenih odsekih zagotoviti dodatne protihrupne ukrepe v V. in X. evropskem prometnem koridorju. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,22 mio EUR.
 
Preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v območju avtocest in hitrih cest
Naloge DARS d.d. v zvezi z ureditvijo območij mednarodnih mejnih prehodov obsegajo pripravo dokončne ureditve prometne infrastrukture po ukinitvi mejne kontrole na mednarodnih mejnih prehodih Šentilj, Karavanke, Vrtojba, Fernetiči in Škofije. V letu 2009 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev končnega stanja mejnih prehodov po ukinitvi mejne kontrole. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,20 mio EUR.
 
Primorski avtocestni krak: odsek HC Koper–Šmarje–Dragonja: izgradnja obvozne ceste mimo naselja Dragonja
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100-6/2006/3 z dne 26.10.2006 se je v letu 2007 pričela gradnja začasne obvozne ceste mimo naselja Dragonja. Obvozna cesta poteka po trasi bodoče hitre ceste Koper–Šmarje–Dragonja od MMP Dragonja do začasne prevezave z obstoječo glavno cesto G1-11 v skupni dolžini 800 m. Dela bodo zaključena in obvoznica bo predana prometu v letu 2009, v kolikor bodo pravočasno rešeni postopki pridobitve nepremičnin. Izveden bo končni obračun, dokončanje razlastitvenih postopkov in plačilo odškodnin. Vrednost del v letu 2009 znaša 2,84 mio EUR
 
Gorenjski avtocestni krak: odsek AC Podtabor–Naklo: izgradnja avtocestnega priključka Naklo
Gradnja priključka Naklo na odseku Naklo–Kranj je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek Naklo (UL RS št. 4/06). V letu 2009 se bodo izvajali končni odkupi, gradbena dela ter končna odmera in vpisi že zgrajenega dela v zemljiško knjigo. Vrednost del v letu 2009 znaša 2,00 mio EUR.
 
Priključek Študa
Gradnja avtocestnega priključka Študa je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku AC Blagovica–Šentjakob. V letu 2009 je predvidena priprava projektne in investicijske dokumentacije ter izvedba javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,30 mio EUR.
 
Razširitev krožišča Tomačevo
Skladno z aneksom k pogodbi o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova-Tomačevo, sklenjenim med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana dne 23.4.2008 je predvidena izgradnja nove Tomačevske ceste na odseku od krožišča Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice. Za izboljšanje prometne pretočnosti so predvideni tudi ukrepi na krožišču Tomačevo. Predvidena vrednost del v letu 2009 znaša 2,0 mio EUR.
 
Aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov
DARS d.d. aktivno sodeluje v mednarodnih projektih in programih pri oblikovanju različnih smernic in standardov s področja uvajanja inteligentnih transportnih sistemov, sistemov cestninjenja in izboljšanja prometne varnosti, ki so sofinancirani s sredstvi EU. V letu 2009 se bodo izvajale aktivnosti v sklopu programa EASYWAY in projekta PROMET II. Višina potrebnih sredstev za te aktivnosti v letu 2009 znaša 1,00 mio EUR.
 
Kontrola in potrjevanje kakovosti
V letu 2009 se bodo izvajale zunanja kontrola kakovosti del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno-tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki so povezana z reševanjem problematike zagotavljanja kakovosti pri avtocestnih projektih. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,35 mio EUR.
 
Revizije projektne dokumentacije
Na podlagi 53. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) se izvajajo revizije projektne dokumentacije zahtevnih objektov. Vključujejo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
Revizija projektne dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih določa 66. člen omenjenega ZGO-1. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,50 mio EUR.
 
Usklajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
Na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS št. 83/05) zavezuje naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, če dela na gradbišču izvaja več izvajalcev del. Skladno z uredbo bodo v letu 2009 koordinatorji opravljali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na odsekih med pripravljalnimi gradbenimi deli in na vseh odsekih med glavnimi gradbenimi deli. Koordinatorji bodo med pripravo skrbeli za izdelavo varnostnega načrta in med gradnjo predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na gradbiščih ter preverjali varno izvajanje delovnih postopkov. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,20 mio EUR.
 
Državni center za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom
V letu 2009 je predvidena ureditev državnega centra za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom v Dragomlju. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 4,99 mio EUR.
 
1.4. INVESTICIJSKE VREDNOSTI
 
1.4.1. Odstopanje investicijskih vrednosti in primerjava z Resolucijo o NPIA
 
Investicijske vrednosti posameznih odsekov, na katerih je ugotovljena njihova sprememba, prikazuje Tabela 5 (nove investicijske vrednosti v primerjavi z zadnjimi potrjenimi investicijskimi vrednostmi v prejšnjih LP ROAC). Na kratko so predstavljeni tudi pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti.
 
Spremembe investicijskih vrednosti na posameznih avtocestnih odsekih so posledica višje stopnje obdelave projektne dokumentacije, zaradi spremenjenih geoloških pogojev, sprememb števila in zahtevnosti objektov, sprememb posameznih potekov trase ter pogojev soglasjedajalcev (okoljevarstveni pogoji). V Tabeli 5a je prikazana struktura virov za te odseke.
 
V Tabeli 6 sta navedena odseka, na katerih je v letu 2009 predviden pričetek gradnje in do sedaj nista bila navedena v LP ROAC. Določena je struktura virov glede na vrednost po predlogu investicijskega programa oz. glede na oceno investicijske vrednosti v Resoluciji o NPIA za odsek, za katerega investicijski program še ni izdelan.
 
V Tabeli 7 so prikazane ostale investicije, ki so predmet LP ROAC 2009 in zanje določena struktura virov.
 
V Tabeli 8 je prikazana primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi iz Resolucije o NPIA in sicer za vse odseke, vključene v Resolucijo o NPIA v sklop C (odseki v gradnji), sklop D (odseki v pripravi, za katere je bila uredba o LN takrat že sprejeta) in sklop E (odseki, ki so se načrtovali).
 
V Resoluciji o NPIA je v 2. poglavju Analiza novih investicijskih vrednosti Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji na področju graditve avtocestnega omrežja (UL RS z dne 6. 5. 2004, stran 6737) navedeno: »Obseg gradnje in investicijske vrednosti avtocestnih odsekov/pododsekov se načeloma lahko razlikuje od obsega gradenj in investicijskih vrednosti določenih v NPIA RS, vendar pod pogojem, da skupni obseg še ne izvedenih avtocestnih odsekov/pododsekov (sklopi C, D in E) in njihovih investicijskih vrednosti ostane v obdobju najmanj petih let na ravni predvidenih časovnih obdobij izvajanja NPIA RS, oziroma lahko odstopa največ 10 % od njihove skupne ocenjene investicijske vrednosti.«.
 
Iz Tabele 8 (Primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi v Resoluciji o NPIA – nivo cen: 12/2002) je razvidno:
– skupna vrednost sklopov C, D in E v Resoluciji o NPIA znaša 3.412 mio EUR;
– nova skupna vrednost sklopov C, D in E na podlagi potrjenih investicijskih vrednosti v sprejetih LP ROAC, potrjenih investicijskih programih in investicijskih programih v pripravi znaša 3.748 mio EUR, kar je za 336 mio EUR oziroma 9,8% več kot v Resoluciji o NPIA.
 
Iz Tabele 8 je tudi razvidno, da so se v obdobju od sprejetja Resolucije o NPIA investicijske vrednosti nekaterih odsekov v primerjavi z Resolucijo o NPIA zmanjšale, nekatere pa povečale; skupni rezultat, povečanje za 9,8 % v tem obdobju pa je v skladu z določili Resolucije o NPIA.
 
Tabela 5:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC
Odseki, na katerih se v letu 2009 gradnja nadaljuje
 
 
Tabela 5a:
NOVA STRUKTURA VIROV ZA ODSEKE, NA KATERIH SE V LETU 2009 GRADNJA NADALJUJE
(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)
 
 
Tabela 6:
INVESTICIJSKA VREDNOST AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH JE V LETU 2009 PREDVIDEN ZAČETEK GRADNJE
(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)
 
 
Tabela 7: OSTALE INVESTICIJE, KI SO PREDMET LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009
 
 
Tabela 8: PRIMERJAVA NOVIH IVESTICIJSKIH VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV Z VREDNOSTMI IZ RESOLUCIJE O NPIA
 
 
2. RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA
 
V letu 2009 se nadaljuje gradnja nekaterih državnih–navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na avtocestno omrežje. Dela bodo potekala na naslednjih odsekih državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
 
(I.3.1) Želodnik–Vodice: Želodnik–Mengeš z obvoznico
V letu 2009 se bodo izvajali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, razpis za izvedbo del in izvedba pripravljalnih del. Na obvoznici Mengeš se bodo začela izvajati gradbena dela.
 
(I.3.2) Želodnik–Vodice: Mengeš–Žeje
V letu 2009 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, začela se bodo izvajati gradbena dela na trasi obvoznice Moste.
 
(I.3.3) Želodnik–Vodice: Žeje–Vodice
V letu 2009 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, prenos lege na teren.
 
Dokončna premoženjska ureditev
 
V letu 2009 se bo izvajala dokončna premoženjsko-pravna ureditev po končani gradnji na naslednjih odsekih navezovalnih cest:
– (I.1.1) Zahodna obvoznica Maribor - levi breg: Fontana–Turnerjeva ulica
– (I.1.3) Zahodna obvoznica Maribor - desni breg: Erjavčeva ulica–Proletarskih brigad
– (I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor - desni breg: Proletarskih brigad–Streliška
– (I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste
– (I.4.1) Šmarje–Dragonja: dograditev III. pasu
– (I.4.2) Križišče Slavček–križišče Tomos
– (I.5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber–Bučna vas
– (I.5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas–Ločna
 
Vrednosti del po posameznih odsekih navezovalnih cest so prikazane v Tabeli 9.
 
Tabela 9:
VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2009
 
 
Vrednost del na navezovalnih cestah v okviru nacionalnega programa v letu 2009 znaša 9,10 mio EUR .
 
3. OBNAVLJANJE AVTOCEST IN NALOŽBE V OBSTOJEČE AVTOCESTE
 
3.1. GRADBENA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST
 
3.1.1. Investicijsko obnavljanje vozišč
 
Obnove vozišč avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bili v postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in «slabo« in so torej najbolj dotrajani. Izbrani odseki so bili dodatno potrjeni z uporabo ekspertnega sistema za gospodarjenje z vozišči (dTIMS_CT), ki se uporablja za optimalno planiranje obnov vozišč.
 
Izvedba obnovitvenih del na voziščih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev oziroma v času najmanjših jutranjih in popoldanskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva, posamezne delovne faze pa tudi ponoči.
 
V letu 2009 so predvidene obnove vozišč ter dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:
 
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica: na 1.555.000 EUR
odseku AC meja Avstrija (predor)–Hrušica,
AC Brnik–Vodice
– Primorski krak na območju PE Kozina in 12.094.000 EUR
PE Postojna: na odsekih AC Gabrk–Kozina,
HC Vogrsko–Vrtojba, AC Vrhnika–Logatec in
AC Unec–Postojna, priključek Razdrto
– Štajerski krak na območju PE Vransko, PE 7.324.000 EUR
Slovenske Konjice in PE Maribor: na
odsekih AC Slovenske Konjice–Celje, AC
Slivnica, AC Šentilj–Pesnica in priključku
Maribor Jug (Slivnica)
– na območju PE Ljubljana: na odsekih in 10.648.000 EUR
priključkih AC Malence-Bič, Višnja gora–
Bič (ukrepi ob izteku garancijske dobe),
AC Vodice–LJ (Šmartno) ter na vzhodni in
južni Ljubljanski obvoznici
– na območju celotnega omrežja se bodo   3.440.000 EUR
izvajala manjša investicijska vzdrževalna
dela vozišč, hrapavljenja betonskih vozišč
na cestninskih postajah, obnove drenažnih
asfaltov ter žlebičenja
--------------------------------------------------------
SKUPAJ                  35.061.000 EUR
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 35,06 mio EUR.
 
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
 
3.1.2. Investicijsko obnavljanje objektov
 
Obnove avtocestnih objektov bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki ali že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo varnega odvijanja prometa ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) da se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. V okviru obnove objektov se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih.
 
Izvedba obnovitvenih del na objektih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva posamezne delovne faze pa tudi ponoči. Samo obnova največjih objektov se bo izvajala tudi v obdobju turistične sezone. Obnova predorov se izvaja 24 ur na dan.
 
V letu 2009 je predvidena obnova objektov ter dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega omrežja in sicer predvsem:
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica:   527.000 EUR
obnova asfaltov in hidroizolacij na
objektih in na viaduktu Podmežaklja,
obnova izlivnikov in dilatacij na več
premostitvenih objektih (viadukti Moste,
Podmežaklja)
– Primorski krak na območju PE Kozina in  3.124.000 EUR
PE Postojna: obnova več podvozov in
nadvozov na AC odsekih Vrhnika–Unec,
Postojna–Senožeče, zamenjava ležišč na
viaduktu Verd, obnova stebrov viadukta
Ravbarkomanda ter obnova mostu čez
Ljubljanico.
– Štajerski krak na območju PE Slovenske  3.101.000 EUR
Konjice: obnova več nadvozov in podvozov
(priključek Slovenske Konjice, Tepanje,
priključek Slovenska Bistrica), obnova
mostu čez Drameljščico, ohrapavljenje
betonskega vozišča v predoru Pletovarje
ter ukrepi ob izteku garancijske dobe na
odsekih Šentilj–Pesnica, Arja vas–Vransko
in Hoče–Arja vas
– na območju PE Ljubljana: sanacija    3.423.000 EUR
pokritega ukopa Šentvid, sanacija podvozov
na priključku Vič, sanacija mostu čez Mali
graben ter barvanje predorov Debeli hrib
in Mali vrh.
– na območju celotnega omrežja se bo     121.000 EUR
izvajala obnova asfaltov, hidroizolacije
in kanalizacije na objektih.
--------------------------------------------------------
SKUPAJ                  10.296.000 EUR
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 10,30 mio EUR.
 
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
 
3.1.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav
 
Obnove drugih objektov se bodo izvajale na celotnem avtocestnem omrežju. Med obnovo drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest, in sicer predvsem:
 
– obnova varnostnih in varovalnih ograj,    1.471.000 EUR
nasipov, brežin in usekov, avtocestnih baz
(Sl. Konjice, Ljubljana) in cestninskih
postaj, obnova varnostne opreme na
avtocestnem omrežju, obnova odvodnjavanja
na cestah in objektih, obnova počivališč
ter »elementar«
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     1.471.000 EUR
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 1,47 mio EUR.
 
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
 
3.1.4. Investicijske naložbe v vozišča in objekte
 
V okviru planske postavke naložbe v vozišča in objekte se zagotavljajo potrebna finančna sredstva za naložbena dela v vozišča in objekte na obstoječem avtocestnem omrežju. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba naslednjih del:
– postavitev in zamenjava prometne       8.089.000 EUR
signalizacije, izgradnja AC baze Logatec,
zagotovitev dodatnih parkirnih mest za
tovornjake (Lopata), izgradnja nove
solarne in postavitev odstavnih niš pri
portalih SPIS, nabava gasilskega vozila za
reševanje v predoru, zapiranje službenih
prehodov in sanacija brežin
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     8.089.000 EUR
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 8,09 mio EUR.
 
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu iz sredstev leta 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
 
3.1.5. Obnove in naložbe v varovanje okolja
 
Skladno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo je zaradi virov hrupa s posameznih avtocestnih odsekov na obstoječem avtocestnem omrežju potrebna izvedba protihrupne zaščite,. Na podlagi ocene je za izvedbo potrebne protihrupne zaščite na obstoječem avtocestnem omrežju potrebno zagotoviti sredstva v ocenjeni vrednosti 83,46 mio EUR. Zato so bile v letu 2005 pripravljene Strokovne podlage za Strategijo izvedbe sanacije hrupne obremenjenosti vzdolž avtocest, ki določa način določanja prednosti za izvedbo protihrupnih ukrepov. Na tej osnovi je bil izdelan Predlog operativnega programa varstva pred hrupom prometa vzdolž avtocest za obdobje 2005–2010. V letu 2009 je na podlagi tega operativnega plana, odločb inšpekcijskih služb in cilja, da se na določenem avtocestnem odseku, kjer je bilo v preteklih letih že zgrajena večina potrebne protihrupne zaščite, zaključijo vsi potrebni protihrupni ukrepi, predvideno predvsem:
– izgradnja PHO na odseku od Brezovice do    2.730.000 EUR
Vrhnike
– drugi manjši posegi v zvezi s          873.000 EUR
protihrupnimi ukrepi na avtocestnem
omrežju vključno z zaključevanjem del
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     3.603.000 EUR
Vrednost del v letu 2009 znaša skupaj 3,60 mio EUR.
 
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
 
3.1.6. Predhodna dela pri obnavljanju avtocest
 
Za izvedbo obnovitvenih del (postavke 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 in 3.1.5) je potrebno pripraviti obsežno projektno-tehnično in investicijsko dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede in monitoringe. V času izvedbe del pa je potrebno izvajati testne kontrole kvalitete in zagotavljati ustrezno varstvo pri delu. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba naslednjih del:
– izdelava projektne dokumentacije        772.000 EUR
– izdelava investicijske dokumentacije      130.000 EUR
– monitoringi in pregledi             567.000 EUR
– testna kontrola kvalitete            444.000 EUR
– varstvo pri delu                130.000 EUR
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     2.043.000 EUR
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 2,04 mio EUR.
 
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti pravočasno pridobitev potrebne dokumentacije.
 
Skupna vrednost vseh gradbenih del pri obnavljanju avtocest je ocenjena na 60,56 mio EUR.
 
3.2. ELEKTRO STROJNA DELA
 
Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja in povečane varnosti je potrebno stare avtoceste opremiti s sodobno elektro-strojno in drugo opremo oziroma opremiti avtoceste v skladu z novimi predpisi in zakonodajo. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba naslednjih del:
– obnova elektro strojnih naprav        10.414.000 EUR
– investicijske naložbe v elektro strojne    2.154.000 EUR
naprave
– obnova TK sistemov in prenosnih poti     2.120.000 EUR
– predhodna dela za elektro strojna dela    1.321.000 EUR
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ                     16.009.000 EUR
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 16,01 mio EUR.
 
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
 
Skupna vrednost vseh obnovitvenih del in naložb v obstoječe cestno omrežje v letu 2009 je ocenjena na 76,57 mio EUR.
 
4. NOV CESTNINSKI SISTEM
 
V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti za preureditev obstoječih cestninskih postaj in servisnih objektov ter ureditev prehodov za cestninske delavce.
 
Vrednost navedenih del v letu 2009 znaša 4,22 mio EUR.
 
5. SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA
 
Sistem za nadzor in vodenje prometa je inteligentni prometni sistem, ki na avtocestnem odseku, na katerem deluje, omogoča vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno in predvideno stanje na cesti. Sisteme za nadzor in vodenje prometa na cestah različnih kategorij je treba povezati med seboj, kadar prihaja do medsebojnega vpliva prometnih tokov.
 
V letu 2009 se bodo izvajala dela za vzpostavitev navedenega sistema na avtocestnih odsekih Razdrto–Vipava, na ljubljanski severni obvoznici ter v predoru Karavanke. Za južno obvoznico AC obroč Ljubljana se bo pripravljala projektna dokumentacija.
 
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 9,40 mio EUR.
 
6. OBVEZNOSTI IZ ZADOLŽEVANJA (VRAČILO GLAVNICE IN PLAČILO OBRESTI)
 
Obveznosti iz investicijskih posojil (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice in obveznosti iz refinanciranja) bodo v letu 2009 dosegle vrednost 147,03 mio EUR, od tega bo:
– 84,58 mio EUR namenjenih za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani prometu),
– 62,44 mio EUR namenjeno za odplačilo glavnic.
 
7. NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA
 
Vrednost nadomestila za opravljanje naročila je odvisna od vrednosti vseh del, ki jih določa LP ROAC in se določi Skladno s 4. točko Pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
 
Glede na predvideni obseg del, določenih z LP ROAC 2009, znaša nadomestilo za opravljanje naročila 26,45 mio EUR, dejanska vrednost nadomestila v letu 2009 pa bo določena na podlagi dejansko izvedenih del.
 
8. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA REALIZACIJO LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST 2009
 
8.1. NOVI ZAKONI O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
 
Za nemoteno izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 je potrebno sprejeti nov zakon o soglasju in poroštvu za gradnjo avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Zakon o soglasju in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je potrebno sprejeti v skupni višini 329,73 mio EUR, in sicer za avtocestne odseke, ki se bodo začeli graditi v letu 2009, zaradi spremembe investicijskih vrednosti nekaterih odsekov, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje, za obnavljanje avtocest, za sistem za nadzor in vodenje prometa, za preureditev obstoječih cestninskih postaj zaradi uvedbe vinjet, za rekonstrukcijo krožišča Tomačevo, za rehabilitacijo državnih cest (sporazum med DARS in MOL), za rehabilitacijo ostalih državnih cest, za priključek Študa, za center za nadzor in vodenje prometa, za ureditev počivališč za tovorna vozila ter za določene postavke, ki se bodo izvajale izključno v letu 2009 (nadomestilo za izvajanje naročila, krožišče Čeplje, preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, nadgradnja elektro-strojne opreme v predoru Karavanke, stroški koordiniranja VPD, potrjevanje kvalitete, revizije ZGO, izvedba protihrupnih ukrepov, zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994, priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2009, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2009, zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994).
 
Prav tako zakon vključuje kratkoročno likvidnostno zadolževanje za dobo 1. leta v višini 30 mio EUR za odseke Slivnica–Draženci, Beltinci–Lendava v primeru izpada ali nepravočasnega črpanja sredstev iz kohezijskega sklada. Vir za odplačilo tega kredita bodo prispela sredstva iz kohezijskega sklada.
 
V tabeli 10 so prikazani odseki avtocest in druge postavke LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poroštvu.
 
Tabela 10
Pregled odsekov avtocest in drugih postavk LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poroštvu
9. FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH CEST
 
9.1 VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE NOVOGRADNJE IN OBNOV AVTOCEST V LETU 2009
 
9.1.1. Investicijski transferi
 
Po Resoluciji o NPIA so osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji sredstva, ki se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Dinamika financiranja po Resoluciji o NPIA za leto 2009 predvideva iz tega naslova priliv v višini 184,3 mio EUR.
 
V proračunu Republike Slovenije za leto 2009 ni predvidenih investicijskih transferjev s postavke »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)«, sredstva evropske kohezijske politike pa so predvidena v višini 31,34 mio EUR (za odseke Vrba–Peračica, Beltinci–Lendava in Slivnica–Draženci, Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje).
 
9.1.2. Vračilo davka na dodano vrednost
 
V letu 2009 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost načrtovan vir v višini 70,1 mio EUR.
 
9.1.3. Posojila
 
V letu 2009 bodo črpana posojila za financiranje gradnje avtocest v skupnem znesku 439,93 mio EUR.
 
V letu 2009 bo predvidoma črpano 165,93 mio EUR posojil po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:
 
A. POSOJILA MEDNARODNIH FINANČNIH USTANOV IN TUJA POSOJILA
posojilo Evropske investicijske banke - EIB  61.500.000 EUR
VIII
posojilo Autovie Venete S.p.A.- AVV       4.927.668 EUR
posojilo pri banki KfW             99.500.000 EUR
-------------------------------------------------------------
SKUPAJ (A)                  165.927.668 EUR
V letu 2009 bo koriščeno posojilo Evropske investicijske Banke (EIB VIII) v višini 61,5 mio EUR za financiranje odsekov AC Pluska–Ponikve, AC Ponikve–Hrastje, AC Šentvid–Koseze, AC Slivnica–Draženci in AC Vrba–Peračica.
 
Za financiranje gradnje HC Razdrto–Vipava: Rebernice na Vipavskem avtocestnem kraku se v letu 2009 predvideva črpanje posojila Autovie Venete S.p.A. v okvirni višini 4,93 mio EUR.
 
V letu 2009 bo do konca koriščeno tudi posojilo pri banki KfW v višini 99,5 mio EUR za financiranje odsekov: Lenart–Sp. Senarska, Nova Zrkovska km 0,87-3,8, Koper–Izola, Sp. Senarska–Cogetinci, Pluska–Ponikve, obnavljanje AC omrežja, Sistem za nadzor in vodenje prometa: Razdrto–Vipava, Postojna–Kozina in AC obroč Ljubljana.
 
B. NOVI KREDITI
V letu 2009 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov Pesnica–Zrkovska cesta ter Šentvid–Koseze v predvideni višini 72 mio EUR. Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 mio EUR (Uradni list RS, št. 20/2006).
 
V letu 2009 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov Šentvid–Koseze, Rebernice, Nova Zrkovska cesta: km 0,87–km 3,8, Vrba–Peračica, Zrkovska cesta–Ptujska cesta, Pluska–Ponikve v predvideni višini 55 mio EUR. Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju in poroštvu Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 544 mio evrov (Uradni list RS, št. 55/2008).
 
V letu 2009 se bo začel tudi postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov, ki se bodo gradili v letu 2009 v predvideni višini 147 mio EUR (za obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje, elektro-strojna dela, preureditev obstoječih cestninskih postaj zaradi uvedbe vinjet, za rekonstrukcijo krožišča Tomačevo, za rehabilitacijo državnih cest (sporazum med DARS in MOL), za rehabilitacijo ostalih državnih cest, priključek Študa, center za nadzor in vodenje prometa, ureditev počivališč za tovorna vozila Murska Sobota, ureditev počivališč za tovorna vozila Grabonoš ter za določene postavke, ki se bodo izvajale izključno v letu 2009 (nadomestilo za izvajanje naročila, krožišče Čeplje, preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, nadgradnja elektro-strojne opreme v predoru Karavanke, stroški koordiniranja VPD, potrjevanje kvalitete, razvojne naloge, revizije ZGO, izvedba protihrupnih ukrepov, zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994, priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008, zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994).
 
Oblike predvidenih zadolžitev bodo odvisne od pogojev na finančnih trgih.
Kredit (zakon 1.030,15 mio EUR)      72.000.000 EUR
Kredit (zakon 544 mio EUR)         55.000.000 EUR
Kredit (zakon 329,7 mio EUR)       144.000.000 EUR
 
SKUPAJ (B)                274.000.000 EUR
---------------------------------------------------------
SKUPAJ (A+B)               439.927.668 EUR
---------------------------------------------------------
9.1.4. Drugi viri
 
DARS d.d. sodeluje v projektih na vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) z enoletnimi in večletnimi projekti. Izvajanju projektov je namenjen sklad TEN-T, za katerega veljajo pravila koriščenja, definirana v Uredbi Sveta (ES) št. 2236/95 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij.
 
Iz sklada TEN-T je v letu 2009 predvidenih 1,52 mio EUR sredstev za projekte programa TEMPO, projekt PROMET in pripravo dokumentacije za avtocestni odsek Slivnica–Gruškovje.
 
9.2. VIRI ZA ZAPADLE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA V LETU 2009
 
9.2.1. Sredstva koncesijske dajatve
 
Skladno z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (UL RS št. 20/04) so vir za financiranje obveznosti v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve, ki se zagotovijo na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in DARS, iz prihodkov cestninjenja in drugih prihodkov družbe. V letu 2009 je iz tega vira predvidenih 144,45 mio EUR. Vrednost ne predvideva uvedbe vinjet za krajša časovna obdobja.
 
9.2.2. Dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti iz financiranja
 
Obveznosti iz zadolževanja v letu 2009 ocenjujemo na 147,03 mio EUR, kar predstavlja plačilo obresti in glavnic, ne pa tudi stroškov financiranja (obresti za kredite v času gradnje posameznega avtocestnega odseka, ki so vključeni v investicijsko vrednost odseka). Koncesijsko dajatev za leto 2009 ocenjujemo na 144,45 mio EUR, kar pomeni, da je ocenjena koncesijska dajatev za 2,57 mio EUR nižja od obveznosti iz naslova najetega dolga za izvajanje NPIA.
 
V primeru, da se za potrebe tekočega servisiranja dolga, najetega za izvajanje NPIA ne bodo zagotovila dodatna namenska sredstva iz Proračuna Republike Slovenije v višini 2,57 mio EUR, bo potrebna, skladno z določili Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 20/04), dodatna zadolžitev DARS v višini 2,57 mio EUR. Pogoj za predlagano zadolžitev je sprejetje ustreznega zakona o soglasju in poroštvu.
 
9.3. DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009
 
V tabeli 11 je prikazan denarni tok za financiranje izvajanja naročila v letu 2009. Tabela prikazuje dejanske finančne potrebe DARS d.d. za izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ki jih ocenjujemo na 689,88 mio EUR. Rekapitulacija tabele 11 je v prilogi 2.
 
Tabela 11:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009
 
10. UPRAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
 
DARS d.d. bo v letu 2009 nadaljeval politiko upravljanja finančnih sredstev skladno z določili 3. člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji in Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Resoluciji o NPIA.
 
DARS d.d. pri svojem finančnem poslovanju sodeluje z več mednarodnimi finančnimi ustanovami, tujimi komercialnimi bankami in z večino slovenskih bank. Taka raznovrstnost poslovanja neposredno pripomore k zniževanju tveganj prevelike odvisnosti od posamezne ustanove in povečuje konkurenčnost poslovanja. Konkurenčnost med posojilodajalci pa DARS d.d. tudi omogoča, da pri postopkih novih zadolžitev finančna sredstva pridobiva pod najugodnejšimi pogoji, ki jih v trenutku zadolžitve ponuja trg. To je še posebej pomembno v času svetovne finančne krize, ki smo ji priča in v kateri je bistveno otežen dostop do finančnih in kapitalskih trgov.
 
DARS d.d. bo pri upravljanju tveganj v letu 2009 nadaljeval z obvladovanjem likvidnostnih in obrestnih tveganj. DARS d.d. bo obrestna tveganja obvladoval predvsem prek uporabe izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju pričakovanih gibanj na globalnih trgih ter s ciljem zniževanja skupnih stroškov servisiranja dolga. V letu 2009 se pričakuje globalno zniževanje obrestnih mer (npr. temeljna obrestna mera ECB znižanje na nivoje okrog 2%), kar bo pozitivno vplivalo na zniževanje potrebnega servisiranja dolga, že najetega po variabilni obrestni meri. Likvidnostno tveganje postaja glede na strukturo financiranja Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 eno pomembnejših tveganj. To tveganje bo DARS d.d. obvladoval prek skupnega upravljanja denarnih tokov obeh delov poslovanja družbe, z zagotovitvijo razpoložljivih kratkoročnih kreditnih linij, ki jih bo lahko uporabil v primeru izkazanih potreb in s pravočasnim zagotavljanjem dolgoročnih virov financiranja NPIA. Pri tem mora s pravočasnim izdajanjem soglasij ter zagotovitvijo poroštev svojo vlogo opraviti tudi Vlada RS. Valutna tveganja so za poslovanje DARS d.d. praktično nepomembna, saj le zanemarljiva količina transakcij ne poteka v EUR.
 
Ključni cilj Vlade Republike Slovenije bo v letu 2009 skupaj z DARS d.d. poiskati model financiranja NPIA, ki bo zagotavljal dolgoročno vzdržnost sistema financiranja NPIA, to je dolgoročno pokrivanje servisiranja dolga s koncesijsko dajatvijo.
 
Obveznosti iz zadolževanja v letu 2009 že presegajo ocenjeno koncesijsko dajatev, zato bo v primeru, da se za potrebe tekočega servisiranja dolga, najetega za izvajanje NPIA ne bodo zagotovila dodatna namenska sredstva iz Proračuna Republike Slovenije potrebno dodatno zadolžiti.
 
11. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009 Z OBSEGOM PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 2009
 
V nadaljevanju je v Tabeli 12 in Prilogi 1 zaradi prikaza obsega izvedenih del v letu 2009 in primerjave z NPIA podana vrednost izvedenih del (fakturirana realizacija) in viri za pokrivanje fakturirane realizacije v letu 2009. Odstopanja med fakturirano realizacijo in dejanskimi plačili (denarnimi odtoki) po mesecih so posledica dejstva, da so pogodbeno določeni plačilni roki sedaj daljši (v veliki večini 60 dni in ne več 30 dni), obveznost plačila pa se bo tako iz leta 2008 prenesla v leto 2009. Podaljšanje plačilnih rokov in povečan obseg del, zaradi pospešene izgradnje avtocest nujno zahteva spremljanja dejanskih denarnih tokov in ne zgolj fakturirane realizacije. Zato so viri prikazani in izračunani tudi glede na dejanski denarni tok (Tabela 11) in ne zgolj na fakturirano realizacijo (Tabela 12).
 
Pomembno je, da so viri oblikovani glede na dejansko porabo v tekočem letu, pri čemer to najbolj velja za zadolževanje v tekočem letu, ki je pomemben podatek za oblikovanje kvote zadolževanja za tekoče leto.
 
V Tabeli 12 je prikazana primerjava obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2009 z obsegom, predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009. Potrebni viri, prikazani v Tabeli 12 in v Prilogi 1 ne izkazujejo dejanskih finančnih potreb za financiranje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ampak služijo zgolj za ohranitev dosedanjega načina prikazovanja virov in porabe za izvajanje NPIA.
 
Tabela 12:
PRIMERJAVA PLANA 2009 Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO 2009
 
 
Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2009 v višini 610,12 mio EUR. Z LP ROAC 2009 predvidena realizacija v višini 672,52 mio EUR pomeni 110,2 % realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA.
 
Pri predvidenih virih za leto 2009 so v primerjavi z Resolucijo o NPIA največja odstopanja v višini namenskih sredstev. Zaradi velikega izpada sredstev iz proračuna Republike Slovenije je predvideno zadolževanje v letu 2009 večje od predvidenega z ReNPIA.
 
Načrtovana poraba presega predvideno z ReNPIA pri graditvi avtocest, in sicer predvsem zaradi pospešene dinamike gradnje pomurskega kraka na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 346-15/2002-2 z dne 29. 7. 2004. Razlogi za povečanje stroškov obnavljanja in naložb v obstoječe avtoceste so spremenjena evropska in domača zakonodaja (predvsem višje naložbe za povečanje prometne varnosti), bistveno povečanje prometnih obremenitev, ki povečujejo obseg in zahtevnost ukrepov.
 
Št. 37100-5/2009/6
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EVA 2009-2411-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost