Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2009 z dne 30. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2009 z dne 30. 6. 2009

Kazalo

2493. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, stran 6897.

Na podlagi 99. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
1. člen
V Pravilniku o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– igralni proces je zaporedje postopkov in dejanj, ki jih je v skladu s predpisi, navodili za izvajanje iger in pravili igre potrebno opraviti pri prirejanju posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih,
– recepcija je prostor, kjer se izvaja evidentiranje igralcev,
– igralni prostor je prostor, kjer se nahajajo igralni avtomati, na katerih se prirejajo posebne igre na srečo,
– blagajna je prostor, v katerem se izvajajo gotovinske, negotovinske in žetonske transakcije ter pripravlja dnevni obračun igralnega salona,
– števnica je prostor za štetje gotovine, žetonov in lističev,
– sistemski prostor je prostor, v katerem je nameščena računalniška in druga oprema nadzornega informacijskega sistema,
– avdio video prostor je prostor, v katerem je nameščena avdio video oprema za snemanje in iz katerega se izvaja avdio video nadzor,
– trezor je posebej varovan prostor z varnostnimi vrati, kjer se hranijo gotovina, lističi, žetoni in druge vrednotnice, za katere se v skladu s predpisi in internimi akti zahteva takšna hramba,
– listič (ticket, vrednostni listič, izplačilni listič) je vrednostni kupon, opremljen s črtno kodo in z alfanumeričnimi kodami, ki je v povezavi z validacijskim sistemom, namenjen vplačilu kreditov na igralnem avtomatu ali izplačilu gotovine na blagajni,
– validacijski sistem je zaključen funkcionalni del blagajniškega poslovanja, vključenega v nadzorno informacijski sistem, v katerega so povezani igralni avtomati in blagajne z namenom preverjanja veljavnosti lističev,
– samopostrežna blagajna je naprava, na kateri lahko igralec sam menja lističe v gotovino ali pa bankovec višje vrednosti zamenja za bankovce nižje vrednosti,
– kreditna točka je enota za merjenje vložka v igro in izplačil iz igre s točno določeno vrednostjo, ki jo lahko na igralnem avtomatu izbere igralec,
– žeton je nadomestilo za določeno vsoto denarja oziroma kovanec z določeno vrednostjo, ki se pri igri uporablja za vplačila in izplačila,
– kredit je stanje v dobro igralca, prikazano na igralnem avtomatu kot število kreditnih točk,
– sprejemnik bankovcev (bill-acceptor) je naprava, nameščena na igralnem mestu igralnega avtomata, ki sprejema bankovce ali lističe različnih vrednosti igralne valute,
– obračunski model igralnega avtomata je formula za izračun obračuna posameznega igralnega avtomata na podlagi števcev vplačil v igro in izplačil iz igre,
– zalogovnik žetonov (hopper) je del igralnega avtomata, v katerem je zaloga žetonov za izplačilo,
– zbiralnik žetonov (cash-box) je prostor, kjer se zbirajo v igralni avtomat vstavljeni žetoni, ko je zalogovnik žetonov poln,
– zbiralnik bankovcev (stacker-box) je prostor, kjer se zbirajo v igralni avtomat vstavljeni bankovci in lističi,
– polnitev igralnega avtomata je postopek dodajanja žetonov v zalogovnik žetonov,
– progresiva je mehanizem polnjenja progresivnega sklada, s katerim je povezana ena ali več igralnih naprav, in proženja progresivnega dobitka po vnaprej določenih pravilih,
– progresivni sistem se sestoji iz ene ali več igralnih naprav in iz pripadajoče progresivne nadgradnje,
– progresivni prikazovalnik je prikazovalnik, na katerem je izpisana trenutna vrednost progresivnega sklada,
– realizacija je vrednost prejetih vplačil za udeležbo v igri zmanjšana za izplačane dobitke iz igre,
– kartica za vstop je posebna kartica, na kateri so podatki o igralcu in služi za identifikacijo igralca pri vstopu v igralni salon.«.
2. člen
V 10. členu se beseda »skupinski« nadomesti z besedo »skupni«.
3. člen
V 12. členu se črta besedilo: »in mu predložiti poročilo o preizkusu igralne naprave«.
4. člen
V prvem odstavku 16. člena se pred besedilom doda oznaka: »(1)«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa za igralce, ki so pridobili kartico koncesionarja za igralni salon za vstop v igralni salon ni potrebna identifikacija z osebnim dokumentom, če so njihovi podatki iz 14. člena tega pravilnika že vpisani v recepcijsko evidenco. Identifikacijo igralca receptor opravi z navedeno kartico ter kontrolo njegove fotografije iz podatkov v recepcijski evidenci.«.
5. člen
V drugem odstavku 21. člena se v četrti alineji za besedo »vstopa« doda besedilo »in izstopa.«.
Peta alineja drugega odstavka se črta.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena morajo osebe brez licence, ki opravljajo dela in naloge v prostorih igralnega salona (npr. receptor, vzdrževalec igralnih naprav, gostinski delavec), nositi priponko z nazivom igralnega salona in oznako svojega delovnega mesta.«.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se za besedo »okvare« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če lahko blagajniško poslovanje poteka preko samopostrežne blagajne, ki je video nadzorovana.«.
7. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Koncesionar za igralni salon mora z avdio video nadzornim sistemom zagotoviti nadzor in snemanje vseh poti, kjer se izvajajo prenosi denarja, lističev in žetonov. Poti teh prenosov morajo biti označene v tlorisu igralnega salona, način pa določen v internem aktu koncesionarja za igralni salon.«.
8. člen
V 26. členu se besedi »tri mesece« nadomestita z besedama »en mesec«.
9. člen
V 27. členu se za besedo »biti« doda beseda »nepretrgoma«.
10. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(1) Kamere v igralnem prostoru morajo nepretrgoma snemati igralne avtomate in samopostrežne blagajne, tako da posnetki omogočajo prepoznavo oseb in vsakega posega v igralni avtomat in samopostrežno blagajno, tudi ko igralni salon ne obratuje.
(2) V času ko igralni salon ne obratuje morajo biti posneti vsi servisni posegi, ki se izvajajo v igralnem salonu tako, da posnetki teh posegov omogočajo prepoznavo osebe in vrste servisnega posega.«.
11. člen
V 29. členu se beseda »skupinske« nadomesti z besedo »skupne«.
12. člen
V 31. členu se za besedo »žetonov« črta besedilo », kar mora biti razvidno«.
13. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Elektromehanski generator naključnih števil oziroma prikazovalnik izida igre in igralna površina na igralnem avtomatu z več igralnimi mesti morajo biti snemani v realnem času. Iz video posnetka mora biti jasno prepoznaven potek in izid igre.«.
14. člen
V drugem odstavku 34. člena se za besedilom »tudi druge osebe« črta besedilo », ki jih opredeli koncesionar za igralni salon v svojem internem aktu.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vsak vstop v avdio video prostor mora oseba iz prvega odstavka tega člena vpisati v dnevnik vstopov, ki se hrani v avdio video prostoru in ga mora koncesionar za igralni salon hraniti najmanj eno leto po poteku koledarskega leta in vsebuje vsaj naslednje podatke:
– datum in čas vstopa in izstopa,
– ime in priimek osebe, ki je vstopila,
– razlog vstopa.«.
15. člen
V 35. členu se besedilo »z dovoljenjem nadzornega organa« nadomesti z besedilom »če tako določa zakon«.
16. člen
V prvem odstavku 38. člena se za tretjo alinejo dodata novi četrta in peta alineja, ki se glasita:
» – brezgotovinsko poslovanje,
– izdajo in pridobitev lističev,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V blagajno sme v času njenega obratovanja vstopiti samo oseba z licenco za blagajnika. V prisotnosti blagajnika lahko v blagajno vstopi tudi druga oseba z licenco, ko izvaja kontrolo blagajniškega poslovanja in oseba brez licence, ki se usposablja za dela in naloge blagajnika.«.
17. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedi »drugih vrednotnic« nadomestita z besedo »lističev«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Komisija mora prešteti vse žetone, gotovino in lističe iz izpraznjenih igralnih avtomatov in sicer ločeno za vsak igralni avtomat, o čemer mora voditi posebno evidenco, ki je sestavni del dokumentacije dnevnega obračuna igralnega salona.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
18. člen
V 43. členu se za besedo »izvaja« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri žetonskih transakcijah pa glasno izgovori vrsto transakcije, število žetonov ali kovancev in skupno vrednost.«.
19. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primeru, da so v igralni avtomat vgrajeni sprejemniki bankovcev je treba izvajati praznjenje zbiralnikov bankovcev skladno z vnaprej pripravljenim načrtom praznjenja. Izjemoma se lahko opravi tudi izredna praznitev, če to zahteva narava dela oziroma so povečane potrebe po gotovini. Praznjenje je treba izvajati po posameznem igralnem avtomatu in prešteti znesek gotovine prišteti k realizaciji igralnega salona za navedeni poslovni dan.«.
V drugem odstavku se beseda »sprejemnikih« nadomesti z besedo »zbiralnikih«.
20. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedilo »morata komisijo sestavljati vsaj dve osebi, ki imata licenco« nadomesti z besedilom »mora imeti vsaj en član komisije licenco.«.
Drugi odstavek se črta.
21. člen
V 50. členu se v prvem stavku za besedo »s stanjem« doda vejica, besedilo »iz popisa števcev« pa se nadomesti z besedilom »zabeleženim v nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav«. V zadnjem stavku se besedilo »odstopanja iz popisa števcev« nadomesti z besedilom »odstopanje po posameznem igralnem avtomatu«.
22. člen
V 52. členu se za besedo »celoto« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ki služi za primerjavo z realizacijo po blagajni in nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav.«.
23. člen
V prvem odstavku 54. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– recepcijsko poslovanje,«.
V četrti alineji se za besedo »denarja« pika nadomesti z vejico.
Za četrto alinejo se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– odgovorno prirejanje posebnih iger na srečo.«.
V petem odstavku se beseda »prečevanjem« nadomesti z besedo »preprečevanjem«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Z internim aktom o odgovornem prirejanju posebnih iger na srečo v igralnem salonu mora koncesionar za igralni salon opredeliti vse postopke in ukrepe, ki so namenjeni zaščiti igralca, da ne bi postal zasvojen z igrami na srečo, kar vključuje informiranje igralca o posledici prekomernega igranja, ravnanje in usposabljanje zaposlenih glede izvajanja odgovornega prirejanja iger na srečo, omejevanje in prepovedi vstopa osebam, ki so zasvojene z igrami na srečo.
(8) Vsak nov interni akt oziroma čistopis spremenjenega ali dopolnjenega internega akta z obrazložitvijo sprememb mora koncesionar za igralni salon v elektronski ali pisni obliki predložiti nadzornemu organu najpozneje tri delovne dni pred začetkom njegove veljavnosti.«.
24. člen
Priloga iz 55. člena pravilnika se nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
25. člen
Doda se nov 55.a člen, ki se glasi:
»55.a člen
Koncesionar za igralni salon lahko zahtevane dokumente iz 54. in 55. člena tega pravilnika pošlje samo v elektronski obliki, če odgovorna oseba koncesionarja te dokumente podpiše z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.«.
KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 461-27/2009/24
Ljubljana, dne 18. junija 2009
EVA 2009-1611-0019
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost