Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

985. Pravilnik o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme, stran 3087.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07) in 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2009/4 z dne 11. 3. 2009 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 64. seji dne 11. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju nakupov raziskovalne opreme
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme, strokovno komisijo za ocenjevaje prijav ter gospodarjenje z raziskovalno opremo. Postopek obravnavanja prijav za sofinanciranje poteka skladno s predpisi, ki urejajo dodeljevanje sredstev državnih pomoči, subvencij, posojil in drugih oblik sofinanciranja ter skladno s predpisom, ki ureja postopek (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.
2. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
Sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme obsega nakupe enot, katerih nabavna vrednost enote na dan objave javnega razpisa presega 50.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino ter 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
Delež sofinanciranja agencije za nakup raziskovalne opreme se določi z javnim razpisom.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO) in drugi javni zavodi, ki izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov na podlagi dodeljene koncesije.
5. člen
Javni razpis je terminsko odprt, odpiranje prijav se lahko izvede večkrat letno glede na število prijav in razpoložljiva sredstva. Prijavitelji se na razpis prijavijo takrat, ko imajo že zagotovljeno sofinanciranje.
III. KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIJAV
6. člen
Kriteriji za ocenjevanje prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme so:
– reference raziskovalnega oziroma infrastrukturnega programa, ki se ocenjujejo glede na čas financiranja raziskovalnega programa,
– relevanca nakupa prijavljene raziskovalne opreme, ki se ocenjuje glede na delež lastnih sredstev,
– višina nabavne vrednosti raziskovalne opreme.
IV. KOMISIJA ZA RAZISKOVALNO OPREMO
7. člen
Direktor agencije za vodenje evalvacijskega postopka imenuje komisijo za raziskovalno opremo (v nadaljevanju: strokovna komisija). Strokovna komisija vodi evalvacijski postopek skladno z metodologijo za ocenjevanje in izbor predlogov za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (v nadaljevanju: metodologija).
8. člen
Strokovna komisija oceni prijave na javni razpis ter oblikuje predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme.
9. člen
Direktor agencije posreduje predlog prednostnega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme strokovne komisije Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo.
10. člen
Znanstveni svet agencije pri pripravi predloga finančno ovrednotenega seznama za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme kot izločitveni pogoj lahko upošteva raziskovalno opremo večje vrednosti, ki pri kateremkoli subjektu iz 4. člena tega pravilnika že obstaja.
Za opremo večje vrednosti se šteje oprema nad 140.000 EUR za naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino oziroma oprema nad 40.000 EUR za humanistiko in družboslovje.
V. GOSPODARJENJE Z RAZISKOVALNO OPREMO
11. člen
Prijavitelj s katerim agencija sklene pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme (v nadaljnjem besedilu: sopogodbenik) mora zagotavljati nemoteno delovanje raziskovalne opreme ter ravnati z njo kot dober gospodar. Odtujevanje te opreme je možno le s soglasjem ustanovitelja po postopkih, ki jih določajo predpisi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države.
Sopogodbenik je dolžan nuditi zmogljivosti raziskovalne opreme in povezane storitve vsem zainteresiranim raziskovalnim organizacijam pod najugodnejšimi pogoji v primerih, ko se zmogljivosti in storitve potrebujejo za izvajanje raziskovalnih programov oziroma projektov (so)financiranih s sredstvi državnega proračuna. Za uporabo zmogljivosti raziskovalne opreme morajo imeti sopogodbeniki izdelane cenike, ki so javno objavljeni.
12. člen
S pogodbo o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme se poleg obveznih sestavin pogodbe, ki jih določa pravilnik, ki ureja postopek (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, uredijo tudi druge medsebojne materialne pravice in obveznosti, kot so: izkoriščanje raziskovalne opreme, pogoji za uporabo raziskovalne opreme, poročanje o delovanju, uporabljenosti in izkoriščenosti ter merila in elementi za oblikovanje cen storitev izvajanj s to raziskovalno opremo.
13. člen
Sopogodbenik je dolžan zagotoviti vključitev raziskovalne opreme v izvajanje programov in projektov ter zagotoviti, da se raziskovalna oprema sofinancirana po tem pravilniku knjigovodsko evidentira kot osnovno sredstvo pri sopogodbeniku.
VI. KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati:
– Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Uradni list RS, št. 12/05),
– v drugem odstavku 1. člena Pravilnika o delovanju stalnih in občasnih strokovnih teles za področje raziskovalne dejavnosti številka 0071-19/2006/1 z dne 13. 4. 2006 besedilo »in vlog za sofinanciranje raziskovalne opreme«, četrta alineja drugega odstavka 7. člena in tretji odstavek 15. člena.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009-1
Ljubljana, dne 13. marca 2009
EVA 2009-1647-0004
prof. dr. Tadej Bajd l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost