Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

980. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 3073.

Na podlagi 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08 in 120/08 – odl. US) in 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09 in 16/09 – popr.) se šesti, sedmi in osmi odstavek 7. člena črtajo.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– dodatek za opravljanje dodatnih nalog,«.
V prvem odstavku se četrta, peta in šesta alinea črtajo.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dodatki iz tretje, četrte, pete, osme in devete alineje prvega odstavka tega člena ne pripadajo učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini (v nadaljevanju: učitelji na delu v tujini), učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah.«.
3. člen
12., 13. in 14. člen se črtajo.
4. člen
V prvem odstavku 22. člena se deveta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji in ob smrti ožjega družinskega člana,«.
V prvem odstavku se na koncu besedila pika nadomesti z vejico in dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
»– nadomestilo za nezaposlenega partnerja,
– nadomestilo za diplomatsko dejavnost partnerja,
– nadomestilo za nepreskrbljene otroke.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Učiteljem na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah ne pripadajo povračila in nadomestila iz prve, pete, šeste, sedme, osme, sedemnajste, osemnajste in dvaindvajsete alinee prvega odstavka tega člena.«.
5. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za besedilom »do povračila zavarovanja za primer« doda beseda »brezposelnosti«.
6. člen
V drugem odstavku 25. člena se za besedama »čigar otroci« doda besedilo »obiskujejo vrtec v državi sprejemnici ali«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Povračilo iz prvega in drugega odstavka tega člena znaša 90% stroškov vpisnine in šolnine, pri čemer znaša znesek, ki ga krije organ, za vrtec in predšolsko izobraževanje največ 4.000 evrov, za stroške šolnine in vpisnine pa največ 18.000 evrov, razen če gre za otroka s posebnimi potrebami.«.
7. člen
V tretjem odstavku 26. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– dnevnica za čas potovanja, ki pripada javnemu uslužbencu in družinskemu članu, ki potuje v kraj službovanja v tujini zaradi razporeditve javnega uslužbenca na delo v tujini ali se vrača iz kraja službovanja zaradi prenehanja razporeditve javnega uslužbenca.«.
V četrtem odstavku se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– stroški zavarovalnine selitvenih predmetov od osnove v višini 15.000 evrov za javnega uslužbenca brez družine ali družinskega člana in 20.000 evrov za javnega uslužbenca z družino.«.
8. člen
V naslovu 31. člena se na koncu doda besedilo »in ob smrti ožjega družinskega člana«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih stroškov za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji enkrat v dvanajstih mesecih. Povračilo za izrabo letnega dopusta v Republiki Sloveniji praviloma pripada po desetih mesecih od začetka dela javnega uslužbenca v tujini, razen v primeru izrabe letnega dopusta v času letnih počitnic šoloobveznih otrok. Kot naslednja dvanajstmesečna obdobja se štejejo obdobja po preteku dvanajstih mesecev od začetka dela v tujini.«.
V tretjem odstavku se za besedama »Republiki Sloveniji« doda besedilo »in ob smrti ožjega družinskega člana«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Javnemu uslužbencu in njegovim družinskim članom, ki prebivajo z njim v tujini, pripada povračilo potnih stroškov za pot do Republike Slovenije ob smrti ožjega družinskega člana javnega uslužbenca. Za ožjega družinskega člana se po tem odstavku štejejo zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci in starši javnega uslužbenca.«.
9. člen
V prvem odstavku 32. člena se v drugem stavku beseda »dodatka« nadomesti z besedo »nadomestila«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Novinar, dopisnik RTV na delu v tujini, je zaradi narave svojega dela upravičen do kritja posebnih materialnih izdatkov (parkirnina), in sicer do mesečnega pavšalnega povračila, ki znaša 10% osnovne plače za delo v tujini. Stroški za telefon se mu priznajo v višini 90% celotnih zneskov računov, 10% telefonskih stroškov se obračuna v breme novinarja dopisnika.«.
10. člen
V 40. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se povračilo stroškov za učenje tujega jezika za javne uslužbence, ki jih na delo v tujino napoti Ministrstvo za zunanje zadeve, uredi s splošnim aktom, ki ga sprejme minister za zunanje zadeve.«.
11. člen
Za 42. členom se dodajo novi 42.a, 42.b, in 42.c člen, ki se glasijo:
»42.a člen
(nadomestilo za nezaposlenega partnerja)
(1) Nadomestilo za nezaposlenega partnerja pripada javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar zakonec oziroma zunajzakonski partner ni v delovnem razmerju, nima statusa samozaposlenega, ne prejema nadomestila v skladu s predpisi o starševskem varstvu, ne prejema pokojnine ali ni prijavljen na zavodu za zaposlovanje in prebiva z njim v tujini. Nadomestilo se izplačuje za čas, ko partner dejansko prebiva z javnim uslužbencem v tujini. Javni uslužbenec mora sporočiti vsako spremembo glede skupnega prebivanja s partnerjem v tujini, ki vpliva na prejemanje nadomestila za nezaposlenega partnerja.
(2) Za zunajzakonskega partnerja po tem členu se šteje oseba po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.
(3) Nadomestilo za nezaposlenega partnerja znaša 600 eurov, pri čemer se ta znesek pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi 2 te uredbe.
(4) Nadomestilo iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.
42.b člen
(nadomestilo za diplomatsko dejavnost partnerja)
(1) Javnemu uslužbencu v predstavništvu, čigar zakonec ali zunajzakonski partner prebiva z njim v tujini, se lahko izplača nadomestilo do 150 evrov mesečno za sodelovanje zakonca ali zunajzakonskega partnerja pri diplomatskih družabnih dejavnostih. Za zakonce ali zunajzakonske partnerje vodij predstavništev, obrambnih atašejev, namestnika med nadomeščanjem vodje ter za obrambnega predstavnika pri OZN, višjega obrambnega predstavnika v OVSE, in vodje obrambnega in vojaškega dela Stalnega predstavništva RS pri Natu, vodje obrambnega in vojaškega dela Stalnega predstavništva RS pri EU ter nacionalnega vojaškega predstavnika pri ACO in nacionalnega predstavnika za povezave pri ACT, lahko znaša to nadomestilo do 300 evrov mesečno. Nadomestilo se izplača na podlagi dokazil o diplomatski dejavnosti partnerjev.
(2) Vrednost nadomestila iz prejšnjega odstavka se pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi 2 te uredbe.
(3) Višino zneska nadomestila za diplomatsko dejavnost določi vodja predstavništva, za zakonce ali zunajzakonske partnerje vodij predstavništev pa predstojnik ali druga pooblaščena oseba na predlog vodje predstavništva.
(4) Nadomestilo iz tega člena ne pripada učiteljem na delu v tujini, učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah.
42.c člen
(nadomestilo za nepreskrbljene otroke)
(1) Nadomestilo za vzgojo nepreskrbljenih otrok pripada javnemu uslužbencu, čigar nepreskrbljeni otroci prebivajo z njim v skupnem gospodinjstvu v tujini, in se izplačuje za čas, ko dejansko prebivajo z njim v tujini. Javni uslužbenec mora sporočiti vsako spremembo glede skupnega gospodinjstva in šolanja otrok, ki vpliva na prejemanje nadomestila za nepreskrbljene otroke.
(2) Za otroke, starejše od 15 let, se nadomestilo izplačuje do konca njihovega rednega šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta, na podlagi potrdila o rednem šolanju.
(3) Višina nadomestila za vzgojo posameznega nepreskrbljenega otroka znaša 180 evrov, pri čemer se ta vrednost pomnoži z indeksi življenjskih stroškov, določenimi v prilogi 2 te uredbe.
(4) Nadomestilo iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.«.
12. člen
Priloga 1 iz 7. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 1: Nominalne osnove za delo v tujini
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|Šifra DM| DELOVNO MESTO / | Plačni razred | Plačni razred |
|    |    NAZIV    |   brez   |    z    |
|    |          |napr./nominalna |napr./nominalna |
|    |          |  osnova MIN  |  osnova MAX  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T010001 |POLICIJSKI ATAŠE  |  3.700,00  |  3.700,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T010002 |POLICIJSKI URADNIK |  3.500,00  |  3.500,00  |
|    |ZA ZVEZO      |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020001 |NAZIVI 2. STOPNJE |  3.700,00  |  3.700,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020002 |NAZIVI 3. STOPNJE |  3.500,00  |  3.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020003 |NAZIVI 4. STOPNJE |  3.400,00  |  3.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020004 |NAZIVI 5. STOPNJE |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020005 |NAZIVI 6. STOPNJE |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020006 |NAZIVI 7. STOPNJE |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020007 |NAZIVI 8. STOPNJE |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020008 |NAZIVI 9. STOPNJE |  2.100,00  |  2.100,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020009 |NAZIVI 10. STOPNJE |  1.900,00  |  1.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020010 |NAZIVI 11. STOPNJE |  1.800,00  |  1.800,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020011 |NAZIVI 12. STOPNJE |  1.650,00  |  1.650,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020012 |NAZIVI 13. STOPNJE |  1.600,00  |  1.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020013 |NAZIVI 14. STOPNJE |  1.550,00  |  1.550,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T020014 |NAZIVI 15. STOPNJE |  1.500,00  |  1.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030001 |VELEPOSLANIK    |  3.900,00  |  3.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030002 |POOBLAŠČENI    |  3.700,00  |  3.700,00  |
|    |MINISTER      |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030003 |GENERALNI KONZUL  |  3.700,00  |  3.700,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030004 |MINISTER      |  3.500,00  |  3.500,00  |
|    |SVETOVALEC     |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030005 |PRVI SVETOVALEC  |  3.400,00  |  3.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030006 |KONZUL 1. RAZREDA |  3.400,00  |  3.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030007 |SVETOVALEC     |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030008 |KONZUL 1. RAZREDA |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030009 |I. SEKRETAR    |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030010 |KONZUL       |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030011 |II. SEKRETAR    |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030012 |KONZUL       |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030013 |III. SEKRETAR   |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030014 |VICE KONZUL    |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030015 |ATAŠE       |  2.100,00  |  2.100,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T030016 |KONZULARNI AGENT  |  2.100,00  |  2.100,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040001 |GENERALMAJOR    |  3.800,00  |  3.800,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040002 |BRIGADIR      |  3.700,00  |  3.700,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040003 |VVU XV. RAZREDA  |  3.700,00  |  3.700,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040004 |POLKOVNIK     |  3.500,00  |  3.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040005 |VVU XIV. RAZREDA  |  3.500,00  |  3.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040006 |PODPOLKOVNIK    |  3.400,00  |  3.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040007 |VIŠJI ŠTABNI    |  3.400,00  |  3.400,00  |
|    |PRAPORŠČAK     |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040008 |VVU XIII. RAZREDA |  3.400,00  |  3.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040009 |MAJOR       |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040010 |ŠTABNI PRAPORŠČAK |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040011 |VVU XII. RAZREDA  |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040012 |STOTNIK      |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040013 |VIŠJI PRAPORŠČAK  |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040014 |VVU XI. RAZREDA  |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040015 |NADPOROČNIK    |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040016 |PRAPORŠČAK     |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040017 |VVU X. RAZREDA   |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040018 |POROČNIK      |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040019 |VIŠJI ŠTABNI    |  2.300,00  |  2.300,00  |
|    |VODNIK       |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040020 |VVU IX. RAZREDA  |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040021 |ŠTABNI VODNIK   |  2.100,00  |  2.100,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040022 |NVU VIII. RAZREDA |  2.100,00  |  2.100,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040023 |VIŠJI VODNIK    |  1.900,00  |  1.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040024 |NVU VII. RAZREDA  |  1.900,00  |  1.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040025 |VODNIK       |  1.800,00  |  1.800,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040026 |NVU VI. RAZREDA  |  1.800,00  |  1.800,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040027 |NADDESETNIK    |  1.650,00  |  1.650,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040028 |NVU V. RAZREDA   |  1.650,00  |  1.650,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040029 |DESETNIK      |  1.600,00  |  1.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040030 |NVU IV. RAZREDA  |  1.600,00  |  1.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040031 |PODDESETNIK    |  1.550,00  |  1.550,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040032 |NVU III. RAZREDA  |  1.550,00  |  1.550,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040033 |VOJAK I      |  1.500,00  |  1.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040034 |NVU II. RAZREDA  |  1.500,00  |  1.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040035 |VOJAK II      |  1.400,00  |  1.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040036 |NVU I. RAZREDA   |  1.400,00  |  1.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T040037 |GENERALMAJOR (OKO) |  3.900,00  |  3.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080001 |NOVINAR, DOPISNIK |  3.500,00  |  3.500,00  |
|    |RTV        |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080002 |VIŠJI SEKRETAR   |  3.400,00  |  3.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080003 |SEKRETAR      |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080004 |PODSEKRETAR    |  3.300,00  |  3.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080005 |VIŠJI SVETOVALEC I |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080006 |VIŠJI SVETOVALEC  |  2.900,00  |  2.900,00  |
|    |II         |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080007 |UČITELJ SVETNIK  |  2.900,00  |  2.900,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080008 |VISOKOŠOLSKI    |  2.900,00  |  2.900,00  |
|    |UČITELJ LEKTOR   |        |        |
|    |Z DOKTORATOM    |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080009 |VIŠJI SVETOVALEC  |  2.600,00  |  2.600,00  |
|    |III        |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080010 |SVETOVALEC I    |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080011 |UČITELJ SVETOVALEC |  2.600,00  |  2.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080012 |UČITELJ      |  2.600,00  |  2.600,00  |
|    |SLOVENŠČINE NA   |        |        |
|    |TUJI UNIVERZI   |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080013 |VISOKOŠOLSKI    |  2.600,00  |  2.600,00  |
|    |UČITELJ LEKTOR   |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080014 |VISOKOŠOLSKI    |  2.600,00  |  2.600,00  |
|    |UČITELJ LEKTOR   |        |        |
|    |Z MAGISTERIJEM   |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080015 |SVETOVALEC II   |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080016 |UČITELJ MENTOR   |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080017 |SVETOVALEC III   |  2.100,00  |  2.100,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080018 |UČITELJ      |  2.100,00  |  2.100,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080019 |VIŠJI REFERENT I  |  1.600,00  |  1.600,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080020 |VIŠJI REFERENT II |  1.550,00  |  1.550,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T080021 |VIŠJI REFERENT III |  1.500,00  |  1.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090001 |KORESPONDENT ATAŠE |  2.300,00  |  2.300,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090002 |SISTEMSKI     |  2.100,00  |  2.100,00  |
|    |ADMINISTRATOR II  |        |        |
|    |(VII/I)      |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090003 |ADMINISTRATIVNI  |  1.650,00  |  1.650,00  |
|    |ATAŠE I      |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090004 |SISTEMSKI     |  1.500,00  |  1.500,00  |
|    |ADMINISTRATOR V  |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090005 |VARNOSTNIK     |  1.500,00  |  1.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090006 |ADMINISTRATOR V  |  1.500,00  |  1.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090007 |VOZNIK       |  1.500,00  |  1.500,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090008 |ADMINISTRATIVNI  |  1.500,00  |  1.500,00  |
|    |ATAŠE II      |        |        |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090009 |VOZNIK IV     |  1.400,00  |  1.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
|T090010 |ADMINISTRATOR IV  |  1.400,00  |  1.400,00  |
+--------+-------------------+----------------+----------------+
                               «.
13. člen
Priloga 2 iz 7. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
+--------------------------------------+-----------------------+
|         Kraj         |    Indeks     |
|                   | življenjskih stroškov |
|                   |     OZN     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Aman                 |         0,9890|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ankara                |         0,9429|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Atene                 |         0,9966|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bagdad                |         1,0358|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Beograd                |         0,9293|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Berlin                |         1,1158|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bern                 |         1,1744|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Brasilia               |         1,0810|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bratislava              |         1,1127|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bruselj                |         1,1166|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Budimpešta              |         1,0627|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Buenos Aires             |         0,8734|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bukarešta               |         0,9231|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Canberra               |         1,0107|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Celovec                |         1,1123|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Cleveland               |         1,0397|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dublin                |         1,1265|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dunaj                 |         1,1778|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Haag                 |         1,0993|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Helsinki               |         1,1156|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kabul                 |         1,0644|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kairo                 |         0,9464|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kijev                 |         0,9980|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kopenhagen              |         1,2277|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Lizbona                |         1,0248|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ljubljana               |         1,0000|
+--------------------------------------+-----------------------+
|London                |         1,0859|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Lyon                 |         1,0795|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Madrid                |         1,0868|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Monošter               |         0,9834|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Moskva                |         1,1710|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Munchen                |         1,1407|
+--------------------------------------+-----------------------+
|N'Djamena               |         1,1564|
+--------------------------------------+-----------------------+
|New Delhi               |         0,8856|
+--------------------------------------+-----------------------+
|New York               |         1,0927|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Oslo                 |         1,2298|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ottawa                |         0,9839|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pariz                 |         1,1379|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Peking                |         1,1166|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Podgorica               |         0,9954|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Praga                 |         1,0039|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pretoria               |         0,8570|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priština               |         0,9375|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Rim                  |         1,1403|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Riyadh                |         0,9335|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sarajevo               |         0,8702|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skopje                |         0,9116|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sofija                |         0,9612|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Stockholm               |         1,0288|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Strasbourg              |         1,0932|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Tbilisi                |         1,0462|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Teheran                |         0,9799|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Tel Aviv               |         1,0327|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Tokio                 |         1,2852|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Trst                 |         1,0861|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Varšava                |         0,9457|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Vatikan                |         1,1403|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Washington              |         1,0589|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Zagreb                |         1,0656|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Zugdidi                |         0,9774|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ženeva                |         1,2053|
+--------------------------------------+-----------------------+
                               «.
14. člen
V prilogi 3 iz 7. člena uredbe se v tabeli za lokacijo New York spremenijo vrednosti limitov tako, da se glasijo:
   »
+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+
|New York    |    |  120  |  100 |  100  |  50  |
+----------------+-------+---------+--------+---------+--------+
                               «.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so bili razporejeni na delo v tujino in jim je bil določen limit za povračilo stroškov nastanitve po predpisih, ki so se uporabljali do prvega obračuna in izplačila plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, se ne glede na določbo 45. člena Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09) višina tega limita določi po predpisih, ki so se uporabljali do prvega obračuna in izplačila plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
(2) Primerljivi znesek plače, določen po predpisih, ki so se uporabljali do začetka uporabe Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09), je plača za mesec pred prvim izplačilom plač v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Pri izračunu se ne upoštevajo del plače za delovno uspešnost, del plače za povečani obseg dela in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.
(3) Primerljivi znesek plače, določen po tej uredbi, vključuje tudi nadomestilo za nezaposlenega partnerja, za diplomatsko dejavnost partnerja in za nepreskrbljene otroke.
16. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 2009.
Št. 00714-10/2009/11
Ljubljana, dne 26. marca 2009
EVA 2009-3111-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti