Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

977. Letni program športa v Občini Žetale za leto 2009, stran 3068.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00), ter na podlagi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 117/07) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 16. redni seji dne 18. 3. 2009 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Žetale za leto 2009
I. UVOD
Občina Žetale z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Upoštevanje izhodišč nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Žetale za leto 2009 naslednje usmeritve:
– Naša pozornost bo predvsem namenjena tekmovalnim in interesnim programom za otroke, mladino in odrasle, z namenom spodbujati kakovosten način preživljanja prostega časa in delovati preventivno v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov.
– Društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v občini, bomo pomagali čimbolj uresničiti njihove zastavljene cilje.
– Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo izvajali nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.
III. OBSEG SREDSTEV
Občina Žetale z Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2009 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini.
Namenska sredstva se delijo po pogojih, merilih in normativih za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Žetale.
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi v naslednjem obsegu.
Športna društva so nosilci športnega udejstvovanja v občini. Društva spodbujajo šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja in dela in preprečiti upadanje splošne vitalnosti človeka.
Višina sredstev društvom se določi na osnovi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 117/07).
V. POSEBNE DOLOČBE
Občina Žetale lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2009 tistim izvajalcem, pri katerih se na podlagi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2009.
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji določenimi v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Žetale (Uradni list RS, št. 117/07).
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.
VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST
Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Žetale v letu 2009.
Letni program športa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0016/2009-8
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti