Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

974. Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2009, stran 3065.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 30/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 16. redni seji dne 18. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žetale za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Žetale za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                            v EUR
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      Proračun leta
                            2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       1.446.755
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            958.325
70  DAVČNI PRIHODKI                876.193
   700 Davki na dohodek in dobiček        926.799
   703 Davki na premoženje            –72.306
   704 Domači davki na blago in storitve      21.700
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                82.132
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      3.390
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              300
   712 Denarne kazni                 600
   713 Prihodki od prodaje blaga in        11.900
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           65.942
72  KAPITALSKI PRIHODKI               2.639
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       2.639
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                 1.200
   730 Prejete donacije domačih virov        1.200
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI              484.591
   740 Transferni prihodki iz drugih       484.591
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
   iz sred. prorač. evrop. un.
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         1.480.786
40  TEKOČI ODHODKI                 364.918
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      71.490
   401 Prispevki delodajalcev za socialne     12.270
   zadeve
   402 Izdatki za blago in storitve        255.050
   403 Plačila domačih obresti           26.108
   409 Rezerve
41  TEKOČI TRANSFERI                314.118
   410 Subvencije                  2.500
   411 Transferi posameznikom in         164.547
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim            29.820
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       117.251
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             795.181
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     795.181
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             6.569
   431 Investicijski transferi prav. in       2.400
   fiz. oseb., ki niso prorač. upor.
   432 Investicijski transferi prorač.       4.169
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJ (I.-II.)        –34.031
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnina iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namens. premož. v jav.
   skl. in drug. osebah jav. prava, ki
   imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              1.141.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.141.000
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)            1.141.000
55  ODPLAČILO DOLGA               1.141.000
   550 Odplačilo domačega dolga         1.141.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU      –34.031
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=     34.031
   -III.)
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo           34.031
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žetale.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 87/01 in 71/93)
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju z odpadno vodo
– prihodki od občanov za sofinanciranje investicij, prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, cest, ki se namenijo za namene za katere se pobirajo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu Občine Žetale med letom in konec leta z zaključnim računom o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom v skladu z dinamiko prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve v primeru, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Sredstva proračunske rezerve pa morajo biti vrnjena do konca leta.
7. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni s proračunom.
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za 70% vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z dinamiko po načrtu razvojnih programov za namene, za katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupen obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%.
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
8. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več ko 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. Proračunska rezerva za leto 2009 je oblikovana v višini 8.060 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
11. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se lahko občina Žetale za proračun leta 2009 zadolži do višine 1.141.000 EUR.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Žetale. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
O dajanju poroštev, ki so opredeljene v Zakonu o financiranju občin odloča občinski svet.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavod, katere ustanoviteljica je občina) se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Žetale v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 032-01-0016/2009-3
Žetale, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

AAA Zlata odličnost