Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

972. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje, stran 3064.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 57. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine Vitanje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje
1. člen
(Predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem (v nadaljevanju: spremembe ZN).
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb ZN)
Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema sprememb ZN Pod Kompošem z namenom, da se zagotovi realizacija gradnje 4 do 5 stanovanjskih objektov ter ustrezna infrastrukturna ureditev kot manjša širitev zazidalnega območja, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Odlok o PSPA 1998 Občine Vitanje, ki je pravna podlaga za pripravo sprememb ZN.
Obravnavano območje je v Odloku o PSPA 1998 Občine Vitanje opredeljeno kot stanovanjsko območje S2 na meji območja S10, ki se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta pod Kompošem (Uradni list SRS, št. 32/84 in Uradni list RS, št. 36/00, 106/02, 79/04 in 14/05 – popravek). Območje je v naravi travnik ob že pozidanih parcelah, ki so tudi komunalno opremljene, v PSPA 1998 Občine Vitanje pa je opredeljeno v sklop stavbnih zemljiščih. Zaradi potreb po gradnji stanovanjskih objektov v naselju Vitanje, se obravnavano območje priključi območju ZN pod Kompošem.
3. člen
(Območje sprememb ZN in program)
Območje sprememb ZN obsega parcele št. 181, 182 in 410 v k.o. Vitanje, v velikosti okrog 0,70ha, ki ga je mogoče v fazi izdelave dokumenta po potrebi tudi razširiti. Območje je namenjeno gradnji individualnih stanovanjskih objektov z možnostjo ureditve dela prostorov za nemotečo storitveno dejavnost.
Spremembe ZN se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve ZPNačrt-a in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04), podzakonskih predpisov ter veljavnega Odloka o PSPA 1998 Občine Vitanje.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb ZN)
Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– Elektro Celje;
– Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.;
– Občina Vitanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb ZN ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 58. členom ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in osnutka sprememb ZN za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb ZN ni potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 61. členom ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in predloga sprememb ZN za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom sprememb ZN.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve sprememb ZN izdela izdelovalec, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Izdelovalca sprememb ZN izbere Občina Vitanje kot pripravljalec na osnovi zbiranja ponudb, skladno z Zakonom o javnih naročilih. Geodetske podlage za ureditveno območje priskrbi pripravljalec sprememb ZN.
Kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb ZN se uporabi Odlok o PSPA 1998 Občine Vitanje. V primeru, da bodo za območje izdelani idejni projekti za komunalno gospodarsko infrastrukturo, se le-ti uporabijo kot osnova za rešitve v spremembah ZN. Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave sprememb ZN.
6. člen
(Roki za pripravo)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb ZN: marec–april 2009;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: april–maj 2009;
– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb ZN: maj–junij 2009;
– izdelava predloga sprememb ZN in pridobitev mnenj: junij–julij 2009;
– sprejem predloga sprememb ZN na Občinskem svetu: julij 2009.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo sprememb ZN financira pripravljalec sprememb ZN Občina Vitanje.
8. člen
(Objava in veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati nasledni dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/ in se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 430-4-0001/2008-5
Vitanje, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti