Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

971. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje, stran 3063.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 57. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine Vitanje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje
1. člen
(Predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta center Vitanje (v nadaljevanju spremembe dela UN).
2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb dela UN)
Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema sprememb dela UN z namenom, da se zagotovi realizacija odstranitve dveh objektov in gradnja novega poslovno stanovanjskega objekta znotraj ureditvenega območja UN, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Odlok o PSPA 1998 Občine Vitanje, ki je pravna podlaga za pripravo sprememb UN.
Obravnavano območje sprememb dela UN je v Odloku o PSPA 1998 Občine Vitanje opredeljeno kot mešano območje M2. Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta center Vitanje (Uradni list SRS, št. 28/88 in Uradni list RS, št. 10/95, 33/95 in 57/97), kjer je določena ohranitev obstoječih objektov, kar je potrebno spremeniti s spremembami dela UN.
3. člen
(Območje sprememb dela UN in program)
Območje sprememb dela UN obsega parceli št. 61/2 in 62/4 v k.o. Vitanje v velikosti okrog 0,05 ha. Območje je namenjeno gradnji poslovno stanovanjskega objekta po predhodni odstranitvi dveh objektov. Dovoljene dejavnosti v objektu so:
– v kletni etaži slaščičarna in pisarniški prostor (podpora in implementacija poslovnih sistemov);
– v nadstropju stanovanjski prostori;
– v izkoriščenem podstrešju možnost izvedbe stanovanjskih prostorov.
Spremembe dela UN se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve ZPNačrt-a in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04), podzakonskih predpisov ter veljavnega Odloka o PSPA 1998 Občine Vitanje.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb dela UN)
Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– Elektro Maribor;
– Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.;
– Občina Vitanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb dela UN ugotovi, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 58. členom ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in osnutka sprememb dela UN za pridobitev smernic posredovati svoje smernice pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb dela UN ni potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 61. členom ZPNačrt-a v 30 dneh od prejema vloge in predloga sprememb dela UN za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom sprememb dela UN.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve sprememb dela UN izdela izdelovalec, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Izdelovalca sprememb ZN izbereta Makovšek Mitja in Alfonz, Sp. Dolič 8A, Vitanje, kot pobudnika priprave sprememb dela UN, ki priskrbita tudi geodetske podlage.
Kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb ZN se uporabijo:
– Odlok o PSPA 1998 Občine Vitanje;
– Projektna dokumentacija Poslovno-stanovanjski objekt, ki jo je izdelalo podjetje Projektiranje, Inženiring, Nadzor d.o.o., Maribor, Mlinska 22, pod št. projekta 1919-083/2008-A, vključno s pridobljenimi soglasji k projektu.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave sprememb dela UN.
6. člen
(Roki za pripravo)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb dela UN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izdelava osnutka sprememb dela UN: marec–april 2009;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: april–maj 2009;
– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb dela UN: maj–junij 2009;
– izdelava predloga sprememb dela UN in pridobitev mnenj: junij–julij 2009;
– sprejem predloga sprememb dela UN na Občinskem svetu: julij 2009.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave)
Pripravo sprememb dela UN financirata pobudnika priprave iz 5. člena tega sklepa.
8. člen
(Objava in veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati nasledni dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/ in se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-0-0001/2009-3
Vitanje, dne 23. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost